قوانین و مصوبات شورای عالی بیمه - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

قوانین و مصوبات شورای عالی بیمه

بازدید: 1700

آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه مرکزی ج.ا.ا

شماره 

تاریخ تصویب

موضوع 

عنوان

دریافت فایل

1 51/01/27 بیمه اتکایی نحوه واگذاري بيمه هاي اتكایي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود (تاریخ تصویب 51/1/27) دانلود
2 51/01/27 معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه  تعيين انواع معاملات بيمه و شرائط عمومي بيمه نامه ها (تاريخ تصويب 51/1/27) دانلود
3 51/01/27 بیمه اتکایی تعیین میزان كارمزد و حق بیمه(تاریخ تصویب 51/1/27)(در تاریخ 85/11/28 ملغی شد  و آیین نامه شماره 20 جایگزین آن شده) دانلود
4 51/05/24  موسسات بیمه خارجی آیین نامه ودایع موسسات بیمه خارجي (تاریخ تصویب 51/5/24) دانلود
5 51/10/16 کارمزد  آيين نامه مربوط به تعيين كارمزد انواع بيمه كه در آيين نامه شماره 1 مصوب شوراي عالي بيمه معين نشده است (تاریخ تصویب 51/108/16)  دانلود
6 52/02/24 کارگزاری آيين نامه دلالي رسمي بيمه (تاريخ تصويب 52/2/24) دانلود
7 52/03/07 بیمه اتکایی مقررات مكمل آيين نامه هاي شماره 1 و 3 (تاريخ تصويب 52/3/7) دانلود
8 52/06/20 بیمه باربری تعرفه بیمه باربری  دانلود
9 52/08/01 بیمه آتش سوزی  تعرفه بیمه آتش سوزی (تاریخ تصویب 52/8/1) (در تاریخ 80/6/6 ملغی شده و آیین نامه شماره 25 جایگزین آن شده است.) دانلود
10 53/02/09 ذخایر فنی  ذخاير فني موسسات بيمه (در تاریخ 67/8/11 ملغی شده و آیین نامه 22 جایگزین آن شد) دانلود
11 53/02/09 ذخایر قانونی  آیین نامه ذخایر و اندوخته هاي قانوني مؤسسات بيمه دانلود
12 53/02/15 سرمایه گذاری  سرمايه گذاري موسسات بيمه (در تاریخ 81/3/28 ملغی شده و 42 جایگزین آن شده است) دانلود
13 53/03/26 بیمه های زندگی  آيين نامه بيمه هاي زندگي دانلود
14 53/03/13 نمایندگان  نحوه برخورد با موسسات بيمه كه تعرفه هاي مصوب شوراي عالي بيمه را رعايت نمي كنند دانلود
15 53/06/11 بیمه دام و طیور مجاز نمودن شركت هاي بیمه به صدور بیمه نامه براي انواع دام و طیور دانلود
16 54/03/05 کارمزد اتکایی اجباری و مشارکت در منافع  آيين نامه ميزان كارمزد و مشاركت در سود (كارمزد منافع ) بيمه هاي اتكايي اجباري بيمه هاي غير زندگي (تصویب5/03/1354) دانلود
17 54/09/17 بیمه اعتبار  مجازبودن موسسات بيمه كشور به صدور بيمه نامه اعتبار دانلود
18 54/12/25 نمایندگی  آیین نامه نمایندگی فروش بیمه (در تاریخ 1371/6/9 ملغی شده و آیین نامه شماره 28 جایگزین آن شده است.) دانلود
19 55/04/17 ذخیره فنی احتیاطی  آيين نامه نحوه استفاده از ذخيره فني احتياطي (سرمايه گذاريهاي مجاز) موسسات بيمه موضوع تبصره 7 ماده 82 قانون مالیات های مستقیم  دانلود
20 58/11/28 کارمزد  حداكثر كارمزد قابل پرداخت (در تاریخ 71/9/2 ملغی و آیین نامه شماره 29 جایگزین آن شد) دانلود
21 66/08/27 بیمه آتش سوزی  شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي , صاعقه , انفجار(جايگزين ماده 1 آيين نامه شماره 1) دانلود
22 67/08/11 ذخایر فنی  ذخائر فني موسسات بیمه (جایگزین آیین نامه شماره 1 و مكمل هاي آن ) دانلود
23 68/08/22 بیمه حوادث انفرادی  شرایط عمومي بیمه حوادث انفرادي دانلود
24 68/11/16 بیمه حوادث   تعرفه بیمه حوادث دانلود
25 70/06/04 بیمه آتش سوزی  آيين نامه راجع به تعرفه بيمه آتش سوزي و خطرات اضافي دانلود
26 70/10/23 بیمه درمان  شرايط عمومي بيمه نامه هزينه هاي بيمارستاني و جراحي دانلود
27 70/11/07 بیمه درمان  تعرفه بيمه هزينه هاي بيمارستاني و جراحي دانلود
28 71/06/09 نمایندگی  تعريف و شرايط نمايندگي بيمه (آيين نامه 28 ملغي شده و آيين نامه 57 جايگزين آن و تمام ضمائم آن گرديد.) دانلود
29 71/09/02 کارمزد نمايندگي آيين نامه كارمزد نمايندگي دانلود
30 72/01/01 اتکایی اجباری  اعلام بدهی‌های معوق ناشی از عملیات اتکایی اجباری دانلود
31 72/02/20 بازیافت خسارت  مقررات مربوط به بازيافت خسارت دانلود
32 73/12/15 بیمه شخص ثالث  تعرفه مازاد مالي و جاني بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث دانلود
33 73/12/15 بیمه  بدنه تعرفه بیمه نامه های بدنه اتومبیل  دانلود
34 74/03/01 بیمه اعتبار  شرایط عمومي بيمه نامه اعتبار صادرات كالا و حداقل نرخ حق بيمه آن دانلود
35 74/06/20 بیمه شخص ثالث  بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث دانلود
36 75/10/01 بیمه باربری شرایط عمومي بيمه باربري و مجموعه شرايط A, B, C دانلود
37 77/06/21 بیمه مسئولیت  شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان دانلود
38 77/06/21 بیمه مسئولیت  تعرفه بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان دانلود
39   بیمه مسئولیت قرارداد بيمه مسئوليت مدني حرفه اي بيمه گذار در قبال ارسال كنندگان و يا صاحبان كالا ناشي ازفقدان و يا خسارات وارده به كالا دانلود
40 80/06/06 تأسیس  بیمه خصوصی ضوابط تأسیس موسسات بیمه غیر دولتی  دانلود
41 80/12/14  مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي آیین نامه تاسيس ، فعاليت و انحلال دفاتر ارتباطي مؤسسات بيمه و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي در جمهوري اسلامي ايران دانلود
42 81/03/28 سرمایه گذاری  آيين نامه سرمايه گذاري مؤسسات بيمه (نحوه به كار افتادن ذخايرو اندوخته ها) دانلود
43 81/05/22 درمان  شرايط عمومي بيمه نامه گروهي درمان تكميلي دانلود
44 81/06/19 بیمه درمان  تعرفه بيمه نامه گروهي درمان تكميلي دانلود
45 82/02/30 ذخایر قانونی  دستورالعمل مربوط به ذخایر و اندوخته هاي قانونی موسسات بيمه ثبت شده در مناطق آزاد دانلود
46 82/02/30 ذخایر فنی  دستورالعمل مربوط به ذخایر و اندوخته هاي فني موسسات بيمه ثبت شده در مناطق آزاد دانلود
47 82/02/30 سرمایه گذاری  دستورالعمل مربوط به سرمايه گذاري موسسات بيمه ثبت شده در مناطق آزاد دانلود
48 82/04/03 نمایندگی در مناطق آزاد  ضوابط اعطاي نمایندگي بيمه به اشخاص حقيقي در مناطق آزاد جمهوري اسلامي ایران دانلود
49 82/04/03 تأسیس موسسه بیمه  مقررات تأسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران  دانلود
50 82/04/03 موسسات ارزیابی خسارت  آیين نامه اعطاي پروانه و نحوه فعاليت مؤسسات ارزیابي خسارت بيمه اي دانلود
51 82/09/82 بیمه اعتبار  آیين نامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار داخلي دانلود
52 82/10/23 بیمه مسئولیت قرارداد بيمه مسئوليت متصدیان حمل داخلي دانلود
53 84/12/09 بیمه بدنه  آئين نامه شرايط عمومي بيمه بدنه وسايل نقليه زميني دانلود
54 85/02/12 نمایندگی بیمه عمر  آيين نامه نمايندگي فروش بيمه هاي عمر دانلود
55 86/02/25 نظارت بر امور بیمه اتکایی آيين نامه نحوه نظارت بر امور بيمه هاي اتكائي مؤسسات بيمه مستقيم دانلود
56 86/06/19 بیمه شخص ثالث  آیین نامه نرخ هاي تعهدات مالي وبدني بيمه شخص ثالث اختياري(مازاد) دانلود
57 87/07/17 نمایندگی  آيين نامة تنظيم امور نمايندگي بيمه را با هدف تعميم و توسعه بيمه دانلود
58 87/10/25 ذخایر فنی  ذخاير فني مؤسسات بيمه دانلود
59 88/09/04 بیمه مسئولیت  مسئوليت مسئولان و مجريان امر واگذاري دانلود
60 88/11/14 سرمایه گذاری  آئين نامه سرمايه گذاري مؤسسات بيمه آيين نامه سرمايه گذاري مؤسسات بيمه دانلود
61 88/12/19 اندوخته های قانونی  آئين نامه اندوخته هاي قانوني مؤسسات بيمه دانلود
62 89/08/19 بیمه وجوه در صندوق شرایط عمومی بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه(در حال حمل) دانلود
63 89/07/17 بیمه مسئولیت  شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني در مقابل كاركنان و اشخاص ثالث براي شناورهاي صيادي دانلود
64 89/11/20 بیمه درمان  شرايط عمومي بيمه هاي درمان دانلود
65 89/12/25 حق بیمه بیمه غیر زندگی ضوابط نحوه تعيين ميزان حق بيمه رشته هاي بيمه غيرزندگي مستقيم دانلود
66 90/02/24 نظامنامه شوراي عالي بيمه  نظامنامه شوراي عالي بيمه با آخرين تغييرات (ارکان بیمه مرکزی) دانلود
67 90/06/02 بيمه حادثه راننده  آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه  (ثالث و راننده) دانلود
68 90/09/22 بیمه زندگی آيين نامه بيمه هاي زندگي و مستمري دانلود
69 90/11/26 توانگری مالی  آيين نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي موسسات بيمه دانلود
70 91/01/29 بیمه نوسانات نرخ ارز  شرايط عمومي بيمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي توليدي – صادراتي دانلود
71 91/03/23 حمایت از حقوق بیمه گذار  آيين نامه حمايت از حقوق بيمه گذاران، بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها دانلود
72 91/04/27 بیمه شخص ثالث آیین نامه تعرفه بیمه اختیاری (مازاد) مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث دانلود
73 91/04/27 بیمه شخص ثالث آیین نامه اجرایی قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین المللی بیمه مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث (کارت سبز) دانلود
74 91/05/24 بیمه درمان  آيين نامه بيمه هاي درمان دانلود
75 91/06/06 نمایندگی آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه  دانلود
76 91/07/11 بیمه اتکایی آیین نامه نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن  دانلود
77 91/08/30 بیمه نامه مسافرتی  شرايط عمومي بيمه نامه مسافرتي اتباع خارجي متقاضي ورود به جمهوري اسلامي ايران دانلود
78 91/09/28 اکچوئر  بیمه  آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه  دانلود
79 91/10/26 بیمه باربری شرایط عمومی بیمه باربری دانلود
80 91/11/03 بیمه مسئولیت شرایط عمومی بیمه مسؤلیت مدنی حرفه ای کارفرما در قبال کارکنان  دانلود
81 91/12/15 حق بیمه  مقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته های بیمه ای  دانلود
82 92/01/27 بیمه مسئولیت شرايط عمومی بيمه نامه مسئوليت مدنی حرفه ای پزشکان و پيراپزشکان دانلود
83 92/02/24 کارمزد نمایندگی آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه  دانلود
84 92/03/22 بیمه حوادث شرایط عمومی بیمه نامه حوادث اشخاص  دانلود
85 92/09/26  ارزيابي خسارت بيمه اي آيين نامه تنظيم امور ارزيابي خسارت بيمه اي دانلود
86 93/02/30 بیمه مسئولیت قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالای خارجی  دانلود
87 93/03/27 بیمه مسئولیت شرايط عمومي قرارداد بيمه مسئوليت مدني متصديان حمل داخلي دانلود
88 93/09/25 گزارشگري و افشاي اطلاعات آيين نامه گزارشگري و افشاي اطلاعات مؤسسات بيمه دانلود
89 93/11/21 بیمه مسئولیت آیین نامه قرارداد بیمه تأمین تعهدات در رویه عبور داخلی کالا  دانلود
90 94/03/26 صلاحیت حرفه اي کارکنان دستورالعمل بررسی صلاحیت حرفه اي کارکنان کلیدي موسسات بیمه دانلود
91 94/11/26 بیمه اتکایی آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه اتکایی دانلود
92 94/12/17 کارگزاری آیین‌نامه کارگزاري (دلالی) رسمی بیمه مستقیم دانلود
93 96/10/03 حاکمیت شرکتی  آيين نامه حاكميت شركتي در مؤسسات بيمه دانلود
94 96/05/29 معیارهای تعیین حق بیمه  مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته های بیمه ای  دانلود
95 96/06/26 کنسرسیوم  ضوابط مربوط به بیمه  مشترک دانلود
 –  96/08/23  بیمه شخص ثالث   دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره هاي ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه  دانلود
 –   87/12/18    بیمه شخص ثالث    پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد  دانلود
 –    86/01/01  حسابداری بیمه  استاندارد 28 حسابداری  دانلود