خرداد ۲۰۱۷ | پایگاه جامع اطلاعات بیمه

فروردین 1, 1396

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان چیست؟

 بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، خسارت های جانی و صدمات جسمی وارده به کارکنان و کارگران (تمامی کارکنان شاغل در محدوده کارگاه، اعم از کارگران ایرانی […]