آوریل 2017 - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

فروردین 19, 1396

تعریف کلوز های اختیاری بیمه مسئولیت مدنی(1)

کلوز مأموریت خارج از کارگاه: این کلوز از بیمه نامه، مسئولیت بیمه­‌گذار برای صدمات جسمی کارکنان در محل اقامت وابسته به کارگاه و مأموریت های خارج […]