معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته هواپيما کدامند؟ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

معيارهاي عمومي تعيين نرخ حق‌بيمه انواع رشته‌هاي بيمه کدامند؟
مهر 29, 1396
nokate bime
معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته كشتي کدامند ؟
مهر 29, 1396

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته هواپيما کدامند؟

بازدید: 12

بيمه هواپيما يكي از تخصصي‌ترين رشته‌هاي بيمه‌اي است كه به دليل تنوع پوشش‌ها از جمله بدنه، مسئوليت در قبال مسافران، مسئوليت توليدكنندگان و … پيچيدگي خاصي در نرخ‌گذاري دارد و يكي از رشته‌هايي است كه بدليل جنبه بين‌المللي، تابع كنوانسيون‌ها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي است و از كلوزهاي استاندارد مختلفي در هربخش از پوشش‌هاي آن استفاده مي‌شود.

۱-          نوع هواپيما.

۲-          ارزش هواپيما.

۳-          سال ساخت هواپيما.

۴-          تجهيزات ايمني هواپيما.

۵-          خطرات اضافي و استثنائات.

۶-          تعداد هواپيماهاي بيمه شده در ناوگان (يك هواپيما يا تعدادي از يك ناوگان).

۷-          حوزة استفاده (منطقةجغرافيائي).

۸-          سابقة خسارتي در پنج سال گذشته.

۹-          سوابق پروازي، تجربه و سن خلبان.

۱۰-       مدت پرواز سالانه.

۱۱-       نوع كاربرد هواپيما (آموزشي، مسافري، باري و …).

۱۲-       مبنا و ميزان مسئوليت (كنوانسيون ورشو،‌ موافقتنامه مونترال، …).

۱۳-       كلوزهاي مورد استفاده.

۱۴-       برنامه‌هاي تعميراتي و رتبه موسساتي كه تعميرات را انجام داده‌اند.

۱۵-       علامت ثبتي و كشور سازندة هواپيما.

۱۶-       مديريت خطوط هوائي.

۱۷-       وضعيت و نوع فرودگاه‌هاي مورد استفاده و تجهيزات ايمني آنها.

دیدگاهتان را بنویسید