پولشویی در بیمه:چگونه صنعت بیمه منجر به پولشویی می شود

مدت زمان مطالعه : 3 دقیقه

تحقیقات نشان میدهد دوسوم از موارد پولشویی در بخش بیمه جهان مرتبط با بیمه عمر و یک سوم موارد گزارش شده مربوط به بیمه عمومی است. صرف نظر از این موضوع واسطه های بیمه نظیر نمایندگی ها و کارگزاران -کسانی که در کانال توزیع مستقیم این بخش نقش مهمی دارند- به سادگی در معرض پولشویی قرار دارند.

 هدف از این مقاله پرداختن به نقش حیاتی بیمه در رشد اقتصادی کشور است و همچنین آشکار نمودن تهدیدات جدی که صنعت بیمه در کشور مالزی از طریق فعالیت‌های پولشویی با آن رو به رو است. رویکرد مقاله، ارائه تعریف از ریسک‌های مربوط به پولشویی در بخش بیمه با ارائه مثالهای مفید و پذیرفته شده برای کنترل پولشویی در بخش بیمه کشور مالزی است، با تاکید بر اهمیت هوشیار بودن به عنوان تنها راهی که به طور مؤثر با تهدیدات پولشویی در این بخش مقابله می کند.

تحقیقات نشان میدهد دوسوم از موارد پولشویی در بخش بیمه جهان مرتبط با بیمه عمر و یک سوم موارد گزارش شده مربوط به بیمه عمومی است. صرف نظر از این موضوع واسطه های بیمه نظیر نمایندگی ها و کارگزاران -کسانی که در کانال توزیع مستقیم این بخش نقش مهمی دارند- به سادگی در معرض پولشویی قرار دارند. مفاهیم کاربردی این مقاله تاکید بر اهمیت نشان دادن علائم فعالیتهای پولشویی است؛ به این معنی که پیشگیری اولیه، بهترین پیشنهاد برای شرکتهای بیمه در مقابله با فعالیتهای پولشویی در این صنعت است.

گزارشی رسمی از اقدامات مناسب در قانون ضد پولشویی مصوب سال 2001 گامی در مسیر درست بود که دولت مالزی برداشت. بااین حال این مقاله به عنوان یادآور کننده عمل می کند که به رغم این اقدامات، بخش بیمه در برابر فعالیت هایی پولشویی به علت رشد سریع بخش در ارائه محصولات نو و پیچیده و خدمات قابل ارائه در سطح جهان، آسیب پذیر است؛ بنابراین، مطالعه این مقاله برای شاغلین، دانش آموختگان، بیمه گران و دانشجویان مفید است. بیمه، نقشی حیاتی در افزایش رشد اقتصادی یک کشور دارد. این بخش هم در فعالیت های سرمایه گذاری و هم در تامین کردن برای سایر صنایع نقش مهمی ایفا می کند. علاوه بر این، بیمه بر سطح مصرف کل در اقتصاد اثر می گذارد.

برای مثال، مشتری با خرید بیمه نامه عمر از مصرف سایر کالاها صرف نظر می کند، بنابراین، تصمیم خانواده ها برای خرید بیمه عمر سطح مصرف جاری را کاهش خواهد داد که این به معنی افزایش پس انداز کلی در یک کشور است. این امر خط مشی را برای سرمایه گذاری سود بخش فراهم می کند که به توسعه بهتر اقتصادی میانجامد. متاسفانه با وجود نقش مهمی که این بخش دارد اقدامات پیشگیرانه در مقابل پولشویی موثر نیستند، به عنوان مثال: انواع جرائم مالی که پول ها از طریق درامدهای غیر قانونی به پول های قانونی مبدل میگردند. عدم اطلاع و توجه بخش بیمه از این موضوع بیشتر به سه دلیل است. سیاست گذاران در اکثر کشورها تصور میکنند که بخش بیمه غیر جذاب و مسیر سختی برای پولشوئی است. این حقیقت بدین علت است که بخش بیمه، محصولات و خدمات محدودی را به مشتریانش ارائه می دهد که مانعی برای به کارگیری اهداف پولشویی است.

تکنیکهای مختلف ارزیابی ریسک که قبل از صادرکردن بیمه نامه مورد استفاده قرار میگیرد. این ارزیابی ها کنترل مناسبی بر عملیات صدور بیمه نامه دارند. انتقال پول از یک شخص به شخص دیگر در بخش بیمه خیلی راحت نیست. یکی از راههای اصلی انتقال پول در بیمه بازخرید بیمه نامه خریداری شده است.

هرچند، این کار ممکن است کاهش ارزش سرمایه ۲۰ درصدی یا بیشتر را برای دارنده  در پی داشته باشد که غالبا برای پولشویی انتخاب نامناسبی است. این تصور که بخش بیمه برای فعالیت های پولشویی کمتر مستعد است در اکثر بخش های جهان منجر به دادن آزادی به کسب و کار بیمه شده است، بدون اینکه به نتایج منفی آن توجه شود. زمانی که پولشویی رخ دهد، بیمه گران در معرض ریسکهای قانونی، عملیاتی و شهرت قرار میگیرند. در این میان، ریسک شهرت (عامل بالقوهای که با تبلیغات نامساعد بیمه گر در خصوصی فعالیتهای تجاری و مشارکتی، خواه درست یا نادرست، موجب کاهش اطمینان در کل موسسه خواهد شد) بیشترین تاثیر مضر را دارد. در ۱۰ سال اخیر تعدیل چشم گیری همراه با اگاهی نسبت به پولشویی در بخش بیمه ایجاد شده است. انجمن جهانی ناظران بیمه به عنوان یکی از نهادهای غیردولتی، بر نظارت و کنترل فعالیتهای پولشویی در بخش بیمه توجه دارد. بعد از آغاز سال 2000،  IAIS  مقابله با پولشویی در بیمه را در اولویتهای مهم قرار داد. در ژوئن ۲۰۰۳، گروه کار فعالیتهای مالی مجموعهای از ۴۰ پیشنهاد مربوط به ضد پولشویی مقابله با فعالیت های مالی تروریستی را که در بردارنده هشت پیشنهاد خاص در رابطه با فعالیتهای مالی تروریستی به منظور مقابله فعالیت های تامین مالی تروریسم، در ماه اکتبر 2001 بود، پذیرفت. به این ترتیب، در اکتبر ۲۰۰۳،  IAIS اصول کلی و روشی را تصویب و منتشر کرد که برای نظارت بیمه گران در تمام دنیا بازنگری شده بود. در کشورهای در حال توسعه، بخش بیمه بیشتر در معرض اسیب پولشویی قرار دارد، به این دلیل که در کشورهای در حال توسعه اغلب قوانین، بخش بیمه را از اقدامات و تدابیر احتیاطی مستثنی می کنند. هرچند اخیرا کشورهای در حالی توسعه نظیر مالزی اقدامات پیشگیرانه را برای مقابله با پولشویی در بخش بیمه شروع کرده اند. در طول این مدت، این سیاستها به دنبال اشکار نمودن فعالیتهای پولشویی در بخش بیمه مالزی بودند تا بتوانند تمام بخش مالی کشور را مورد حفاظت قرار دهند.

1. ریسکهای پولشویی در بخش بیمه

 به طور کلی، در سرتاسر جهان بخش بیمه انتقال ریسک پس انداز و خدمات سرمایه گذاری را برای افراد، شرکتها و دولتها فراهم میکند. مانند دیگر بخشهای مالی، بخشی بیمه نیز به شدت در معرض پولی های منتج از فعالیتهای مجرمانه (به خصوصی پولشویی) است. این بخش به سبب ماهیتش در ایجاد بازده مطمئن و تمیز وجوه سرمایه گذاری شده، محل جذابی برای پولشویی است. پولشو، کسی است که پولها را وارد سیستم بیمه کرده و مبالغی را از شرکت بیمه دریافت می کند و از این طریق با موفقیت پولش را قانونی می کند.

 FATFدر سال ۲۰۰۵ موارد گوناگونی از پولشویی مرتبط با بخش بیمه را فاش کرد. در طی سالهای ۲۰۰۴-۲۰۰۵، از ۹۴ مورد گزارش شده، ۶۵درصد آنها با بیمه عمر مرتبط بودند. در حالی که ۳۰ درصد موارد مربوط به بیمه های عمومی بودند و ۵ درصد هم مربوط به طرحهای اتکایی بود. یکی از مهمترین موارد در این دوره، شامل سرمایه هنگفت ۵۲۵ میلیون دلاری بود. به بسان دیگر، پولشویی در بیمه، ارتباط نزدیکی با تقلب بیمه ای دارد. بخش بیمه به طور کلی هم در بیمه های عمر و هم در بیمه های عمومی از سیستم ضد تقلب برخوردار است. این سیستم بر روش پرداخت حق بیمه تمرکز دارد، اینکه ایا پرداخت با روش ساختارمندی انجام میشود یا خیر، به عنوان مثال، خرید بیمه نامه عمر با حق بیمه یکجا، سرمایه بالا و بازخرید کردن در آینده به صورت نقد ممکن است به طور مستقیم ضرری را متوجه خسارتهای اقتصادی شرکتهای بیمه نسازد، اما میتواند برای پاک نمودن عواید جرم استفاده شود.

بیمه نامه های عمر دائمی که ارزش باز خرید نقدی دارند ابزار جذابی برای پولشویی هستند. چنین ارزشهای نقدی میتوانند توسط پولشو بازخرید شوند و یا به عنوان منبعی برای سرمایه گذاری آینده استفاده شوند، برای مثال، دریافت وام در أزاء ارزشهای نقدی۔ این بیمه نامه ها (فعالیتها) به طریق مشابهی مانند تراستهای واحد یا صندوقهای متقابل فعالیت میکنند، به عبارت دیگر پولشو می تواند وجوه را به بیمه نامه وارد یا خارج کرده و با پرداخت جریمه کم آن را بازپس بگیرد. قراردادهای مستمری نیز در معرض ریسک پولشویی قرار دارند؛ زیرا انها به پولشوها اجازه می دهند وجوه نامشروع خودشان را به جریان درآمدی فوری یا مدت دار تبدیل کنند. سود اوراق قرضه بیمه اغلب در ترکیبی از سهام، اوراق بهادار با نرخ بهره ثابت و اموال سرمایه گذاری می شود و بدین گونه یکی از بهترین انواع سرمایه گذاری یکجا در سالهای اخیر بوده است. قراردادهای مستمری به عنوان سرمایه گذاریهای کم ریسک رواج پیدا کرده اند، زیرا بازده آنها از طریق پاداش ها به دست بیمه گذاران میرسد. (یک جنبه بسیار جذاب  قراردادهای مستمری، مخصوصا برای آنهایی که وجوه غیرقانونی دارند)

 ریسک نیوز/کمیته فرعی تقلب بیمه ای 
0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید?
احساس رایگان برای کمک!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *