فتاحیان محمد مهدی

تیر 24, 1396

کلیات بیمه های مهندسی-بخش دوم

دوره بهره برداری بازدید: 235
تیر 24, 1396

کلیات بیمه های مهندسی- بخش اول

 دوره احداث بازدید: 435
تیر 16, 1396

تاریخچه بیمه های مهندسی

امروزه بیمه­ های مهندسی یكی از شاخص ­های انجام فعالیت ­های تولیدی و عمرانی است و رشد آن در هر كشوری نشان دهنده افزایش فعالیت عمرانی […]