مهر 30, 1396

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته نفت، گاز و پتروشيمي در بخش on shore:

۱-          دارا بودن مجوز انجام كارهاي سرد (cold work permit) و گرم (Hot work permit) ۲-          وجود آموزش‌هاي تخصصي ايمني اشخاص درگير در حين پروژه ۳-          شناخت و نحوه […]
مهر 30, 1396

 معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق بيمه رشته نفت، گاز و پتروشيمي در بخش off shore:

۱-          نظارت بر عملكرد پيمانكار توسط ناظر شخص ثالث (MWS ,TP) ۲-          برنامه ساخت و مونتاژ تجهيزات در يارد پيمانكار ۳-          برنامه دستورالعمل­هاي بارگيري، چيدمان، تجهيزات سنگين بر روي […]
مهر 30, 1396

معيارهاي عمومي تعيين نرخ حق بيمه رشته نفت، گاز و پتروشيمي:

۱-          موضوع پروژه ۲-          مدت بيمه ­نامه ۳-          تفكيك زماني پروژه از نظر مدت ساخت، دوره نگهداري، دوره آزمايش و راه­ اندازي(داشتن برنامه زمان بندي) ۴-          منطقه جغرافيايي پروژه ۵-          سرمايه […]