تیر 26, 1396

ارتباط بیمه های عمر و اصول حاکم بر قراردادهای بیمه ای

معاملات بیمه ای را اصول خاص آن از سایر معاملات متمایز می نماید، اصولی که هر یک از طرفین ملزم به ایفای تعهدات آن هستند. بازدید: […]
تیر 26, 1396

ویدیوی آموزشی مزایای بیمه های زندگی

بازدید: 48
تیر 26, 1396

ویدیوی آموزشی معرفی بیمه های زندگی

بازدید: 20
تیر 26, 1396

ویدیوی آموزشی بیمه عمر و سرمایه گذاری

بازدید: 22