اسفند 29, 1396

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش شش(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین
اسفند 27, 1396

حقوق بیمه(بخش اول) :

مقدمه:   الف) زمینه هاي روانی و اجتماعی شکل گیري بیمه زندگی افراد در معرض حوادث و بلایاي طبیعی قرار دارد. ترس افراد آنها را به […]
اسفند 27, 1396

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش پنج(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین
اسفند 25, 1396

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش چهار(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین
اسفند 25, 1396

فرهنگ نامه بیمه-بخش چهار(لاتین)

Balance Sheet – accounting statement showing the financial condition of a company at a particular date. BCEGS – Building Code Effectiveness Grading Schedule – classification system for assessment […]