بایگانی‌ها راهنمای بیمه - صفحه ۲ از ۶ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اردیبهشت 15, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش شانزدهم(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-قرارداد بيمه الحاقی چیست-بيمه نامه تعديل پذير چیست-بيمه عمر قابل تعديل چیست-بيمه نامه تعديل پذير چیست
اردیبهشت 12, 1397
بیمه

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش پانزدهم(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین -بيمه افزايش هزينه زندگی چیست-کفايت سرمايه بيمه عمر چیست- تعریف حقّ بيمه اضافی
اردیبهشت 9, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش چهاردهم(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-تعریف اصطلاح بيمه شده اضافی– تعریف اصطلاح ديگر بيمه شده-تعریف اصطلاح الحاقی–تعریف اصطلاح ضميمه -تعریف اصطلاح اکچوئری
اردیبهشت 8, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش سیزدهم(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-ارزش روز مورد بیمه چیست- تعریف اقدام جنگی در بیمه نامه
اردیبهشت 7, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش دوازدهم(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین هزينه های بيمه گری چیست- کارمزد تحصيل چیست -