بیمه

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش پانزدهم(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین -بيمه افزايش هزينه زندگی چیست-کفايت سرمايه بيمه عمر چیست- تعریف حقّ بيمه اضافی
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش چهاردهم(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-تعریف اصطلاح بيمه شده اضافی– تعریف اصطلاح ديگر بيمه شده-تعریف اصطلاح الحاقی–تعریف اصطلاح ضميمه -تعریف اصطلاح اکچوئری
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش سیزدهم(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-ارزش روز مورد بیمه چیست- تعریف اقدام جنگی در بیمه نامه
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش دوازدهم(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین هزينه های بيمه گری چیست- کارمزد تحصيل چیست -
بیمه

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش یازدهم(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-قبول سهم ارفاقی چیست-تراکم خطر چیست  -قبول سهم ارفاقی چیست
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش ده(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-بيمه عمر ناشی از حادثه چیست-ارکان حادثه چیست-شرط فوت بر اثر حادثه چیست-بيمه فوت و نقص عضو ناشی از حادثه چیست
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش نه(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-تعریف سال وقوع حادثه-شدّت حادثه چیست -پيشگيری از حادثه چیست-بيمه حادثه چیست – بيمه حوادث شخصی چیست
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش هشت(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-ملحقّات بیمه نامه چیست– اجزای بیمه نامه چیست-تواتر حادثه چیست– فراوانی حادثه چیست-بيمه حادثه و سلامتی چیست -حادثه یا پيش آمد چیست  - پوشش منصوبات اضافی وسائط نقليه چیست – پوشش لوازم جانبی چیست
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش هفت(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-بيمه عمر مختلط زودهنگام -بيمه عمر شتابان-بيمه عمر با شرط پرداخت سرمايه زود هنگام-مسئوليت مفروض-ذينفع مطلق