بایگانی‌ها راهنمای بیمه - صفحه 3 از 6 - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اردیبهشت 9, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش چهاردهم(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-تعریف اصطلاح بيمه شده اضافی– تعریف اصطلاح ديگر بيمه شده-تعریف اصطلاح الحاقی–تعریف اصطلاح ضميمه -تعریف اصطلاح اکچوئری
اردیبهشت 8, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش سیزدهم(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-ارزش روز مورد بیمه چیست- تعریف اقدام جنگی در بیمه نامه
اردیبهشت 7, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش دوازدهم(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین هزينه های بيمه گری چیست- کارمزد تحصيل چیست -
اردیبهشت 6, 1397
بیمه

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش یازدهم(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-قبول سهم ارفاقی چیست-تراکم خطر چیست  -قبول سهم ارفاقی چیست
اردیبهشت 5, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش ده(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-بيمه عمر ناشی از حادثه چیست-ارکان حادثه چیست-شرط فوت بر اثر حادثه چیست-بيمه فوت و نقص عضو ناشی از حادثه چیست