بایگانی‌ها راهنمای بیمه - صفحه ۳ از ۶ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اردیبهشت 6, 1397
بیمه

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش یازدهم(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-قبول سهم ارفاقی چیست-تراکم خطر چیست  -قبول سهم ارفاقی چیست
اردیبهشت 5, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش ده(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-بيمه عمر ناشی از حادثه چیست-ارکان حادثه چیست-شرط فوت بر اثر حادثه چیست-بيمه فوت و نقص عضو ناشی از حادثه چیست
اردیبهشت 4, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش نه(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-تعریف سال وقوع حادثه-شدّت حادثه چیست -پيشگيری از حادثه چیست-بيمه حادثه چیست – بيمه حوادث شخصی چیست
اردیبهشت 3, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش هشت(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-ملحقّات بیمه نامه چیست– اجزای بیمه نامه چیست-تواتر حادثه چیست– فراوانی حادثه چیست-بيمه حادثه و سلامتی چیست -حادثه یا پيش آمد چیست  - پوشش منصوبات اضافی وسائط نقليه چیست – پوشش لوازم جانبی چیست
اردیبهشت 2, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش هفت(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-بيمه عمر مختلط زودهنگام -بيمه عمر شتابان-بيمه عمر با شرط پرداخت سرمايه زود هنگام-مسئوليت مفروض-ذينفع مطلق