بایگانی‌ها مفاهیم و اصطلاحات بیمه - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اردیبهشت 30, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش بیست و یکم(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین- واگذاری بدون قيد و شرط-تصادم -خسارت کلّی فرضی-خسارت کلّی واقعی -اعراض و بازمانده 
اردیبهشت 28, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش بیستم(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین مانندخسارت های پرداخت نشده چیست ؟ خسارت های معوّق چیست ؟ ذينفع بیمه نامه چیست ؟ پيشگيری از خسارت چیست ؟
اردیبهشت 25, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش نوزدهم(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین بيمه عدم استفاده چیست-بيمه از دست دادن پروانه چیست-سال وقوع خسارت چیست
اردیبهشت 22, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش هیجدهم(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین هزينه تمام شده خسارت چیست- تعریف اصطلاح تجربه خسارت-اصطلاح انتقال زيان به حساب سال بعد یعنی چه
اردیبهشت 18, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش هفدهم(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین -ارزياب خسارت کیست- تعریف صورت خسارت ها در بیمه-شرایط اعلام خسارت به بيمه گر-