ریسک کم آبی : با فرهنگ سازی کنترل می شود

/
بنا به گفته کارشناسان وزارت نیرو و سازمان آب و اساتید فن ,متاس…
نوشته های بیمه ای

ساختمان پلاسکو:درسهایی که از واقعه پلاسکو هرگز فرا نگرفتیم

/
بالاخره سالگرد واقعه دلخراش و فراموش نشدنی ساختمان پلاسکو نماد اولی…
نوشته های بیمه ای

مدیریت ریسک:اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی ( قسمت ششم )

/
همانطوریکه در عنوان این سلسله از یادداشت ها نوشته شده است ,بررسی و تحلیل ر…
نوشته های بیمه ای
نوشته های بیمه ای

اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی (قسمت چهارم )

/
در دولت های دوره هفتم و هشتم ,اقتصاد کشور از توازن و شرایط بسیار…
نوشته های بیمه ای

مدیریت ریسک: اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی (قسمت سوم)

/
پس از اتمام جنگ تحمیلی ,دولت سازندگی همیت خویش را در زمینه بازساز…