بایگانی‌ها نکات بیمه ای - صفحه ۱۱ از ۲۶ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

فروردین 6, 1397

بیمه از نظر فقه اسلامی:

بازدید: 44بیمه مورد توجه فقهاي اهل سنت و شیعه قرار گرفت و در مورد مشروعیت آن نظرات متفاوتی اظهار شد. البته بیشترین مخالفین مشروعیت بیمه اهل […]
فروردین 5, 1397

زمینه هاي روانی و اجتماعی شکل گیري بیمه

بازدید: 18زندگی افراد در معرض حوادث و بلایاي طبیعی قرار دارد. ترس افراد آنها را به پیشگیري، پیش بینی و مقابله با این بلایا فرامی خواند. […]
بهمن 20, 1396

دستورالعمل نحوه تعیین خسارت:

بازدید: 10دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از […]
بهمن 20, 1396

سطح توانگری مالی شرکتهای بیمه چیست؟

بازدید: 40سطح توانگری مالی نشان دهنده توانایی شرکت بیمه در ایفای تعهدات است.  شرکت‌های بیمه بر اساس نسبت توانگری مالی به سطوح 1 تا 5 تقسیم […]
بهمن 20, 1396

مفهوم دوره انتظار در قراردادهای بیمه چیست؟؟؟

بازدید: 47 دوره انتظار مدتی است كه در طول آن بيمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد. دوره انتظار مهلتی است كه در بعضی از انواع بيمه متداول […]