انتصابات بیمه مرکزی: تبریک به گامی ارزشمند که در بیمه مرکزی ایران برداشته شد.

/
 احکام صادره از سوی رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران در چهار …

شبکه فروش بیمه: چگونه انگیزه شغلی فروشند گان خدمات بیمه را افزایش دهیم

/
برخی از همکاران محترم شبکه فروش بیمه درخواست نوشتن یادداشتی انگیزش…

مدیریت ریسک: اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی ( قسمت دهم )

/
وقتی موضوع حمایت از تولید ملی و مبارزه با بیکاری گسترده در سطحی وسیع …

ریسک کم آبی : با فرهنگ سازی کنترل می شود

/
بنا به گفته کارشناسان وزارت نیرو و سازمان آب و اساتید فن ,متاس…
business

ماتریس بوستون

/
🔘 بسیاری از نخبگان بازاریابی در دنیا از ماتریس سهم محصول در بازار و …

سوار بر موج رصد بازار !

/
"بیمه ی تهدید" و "بیمه ی ترور" نتیجه ی رصد بازار و هوشمندی یک…
بازاریابی و فروش بیمه

تفاوت معنایی سهم بازار با سهم مشتری چیست؟؟؟

/
مقایسه “سهم از بازار” در مقابل “سهم خرید مشتری”، از موضوعات جدید و ک…