سوالات متداول بیمه ای - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

سوالات متداول بیمه ای

بازدید: 140

سوالات متداول بیمه ای

۱-شرايط لازم براي اخذ پروانه نمايندگي حقيقي بيمه چيست؟

ماده ۵ آيين نامه شماره ۷۵ : شخص حقيقي متقاضي اخذ پروانة نمايندگي بيمه بايد واجد شرايط زير باشد:

الف) تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.

ب) اعتقاد به اسلام يا يكي ديگر از اديان رسمي كشور.

پ) عدم اعتياد به مواد مخدر.

ت) عدم حجر.

ث) نداشتن سـوء پيشينه كيفري و همچنين نداشتن سابقه محكوميت به جرايم نام برده شده در ماده ۶۴ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري.

ج) داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دايم (براي آقايان).

چ) داشتن حداقل مدرك كارشناسي در رشته بيمـه (و يا ساير رشته‌ها با گرايش بيمه) بدون نياز به داشتن سابقه كار بيمه‌اي، يا حداقل مدرك كارشناسي در رشته‌هاي مرتبط (شامل اقتصاد، امور مالي، حسابداري، آمار، مديريت و حقوق) با يك سال سابقه كار بيمه‌اي فني و تخصصي، يا حداقل مدرك كارشناسي در ساير رشته‌ها با دو سال سابقه كار بيمه‌اي فني و تخصصي، يا حداقل مدرك ديپلم با سه سال سابقه كار بيمه‌اي فني و تخصصي.

تبصره ۱- متقاضيان فاقد سابقه كار، بايد دوره آموزشي مربوط را حداقل به‌ مدت ۱۲۰ ساعت طبق دستورالعمل ابلاغي بيمه مركزي ج.ا.ايران در شركت بيمه ويا موسسات آموزشي مورد تأييد بيمه مركزي ج.ا.ايران گذرانده و گواهي‌نامه قبولي را ارايه نمايند.

تبصره ۲- اعطاي پروانه نمايندگي به متقاضيان داراي مدرك تحصيلي ديپلم و يا فوق‌ديپلم، منوط به موافقت كتبي مديرعامل شركت بيمه ذيربط خواهد بود.

ح) موفقيت در آزمون نمايندگي بيمه مركزي ج.ا.ايران.

تبصره – بيمه مركزي مي‌تواند برگزاري آزمون نمايندگي بيمه را به شركت‌هاي بيمه يا مؤسسات آموزشي ذيصلاح يا پژوهشكده بيمه تفويض نمايد.

خ) گذراندن دوره كارآموزي به مدت ۱۵ روز اداري در شركت بيمه مربوطه براي كليه متقاضيان نمايندگي بيمه.

۲-نحوه تهيه منابع مورد نياز براي شركت و قبولي در آزمون نمايندگي بيمه چگونه است؟

– مراجعه به سايت پژوهشكده بيمه www.irc.ac.ir

– مراجعه حضوري به پژوهشكده بيمه در ساعات اداري به آدرس: تهران، سعادت آباد، ميدان كاج، سرو غربي پلاك ۴۳

– ساير مراكز فروش كتاب در سراسر كشور

۳-شرايط لازم براي تأسيس شركت نمايندگي بيمه (حقوقي) چيست؟

اعطاي نمايندگي حقوقي بيمه منوط به احراز شرايط زير و ارايه آنها به شركت بيمه مربوطه است:

۱- تشكيل و ثبت در قالب شركت سهامي خاص يا شركت تعاوني متعارف.

۲- تهيه اساسنامه طبق نمونه ابلاغي بيمه مركزي ج.ا.ايران.

۳- موضوع فعاليت نماينده حقوقي به طور انحصاري نمايندگي بيمه باشد.

۴- تعداد اعضاي هيئت مديره حداقل سه نفر باشد.

۵- داشتن حداقل يك ميليارد ريال سرمايه اوليه.

۶- ارايه گواهي‌نامه بانك حاكي از تأديه قسمت نقدي سرمايه، حداقل به مقدار ۵۰ درصد كل سرمايه نماينده حقوقي.

۷- ارايه صورت كامل اسامي سهامداران، مديران و ميزان سهام هر يك از آنها.

۸- ارايه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مديران مطابق بند ث ماده ۵ اين آيين‌نامه.

۹- مديرعامل و حداقل يك عضو بيمه‌اي هيئت مديره بايد واجد شرايط مندرج در ماده ۵ اين آيين‌نامه باشند. { الف) تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران. ب) اعتقاد به اسلام يا يكي ديگر از اديان رسمي كشور.

پ) عدم اعتياد به مواد مخدر.ت) عدم حجر.ث) نداشتن سـوء پيشينه كيفري و همچنين نداشتن سابقه محكوميت به جرايم نام برده شده در ماده ۶۴ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري.

ج) داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دايم (براي آقايان).

چ) داشتن حداقل مدرك كارشناسي در رشته بيمـه (و يا ساير رشته‌ها با گرايش بيمه) بدون نياز به داشتن سابقه كار بيمه‌اي، يا حداقل مدرك كارشناسي در رشته‌هاي مرتبط (شامل اقتصاد، امور مالي، حسابداري، آمار، مديريت و حقوق) با يك سال سابقه كار بيمه‌اي فني و تخصصي، يا حداقل مدرك كارشناسي در ساير رشته‌ها با دو سال سابقه كار بيمه‌اي فني و تخصصي، يا حداقل مدرك ديپلم با سه سال سابقه كار بيمه‌اي فني و تخصصي.

تبصره ۱- متقاضيان فاقد سابقه كار، بايد دوره آموزشي مربوط را حداقل به‌ مدت ۱۲۰ ساعت طبق دستورالعمل ابلاغي بيمه مركزي ج.ا.ايران در شركت بيمه ويا موسسات آموزشي مورد تأييد بيمه مركزي ج.ا.ايران گذرانده و گواهي‌نامه قبولي را ارايه نمايند.

تبصره ۲- اعطاي پروانه نمايندگي به متقاضيان داراي مدرك تحصيلي ديپلم و يا فوق‌ديپلم، منوط به موافقت كتبي مديرعامل شركت بيمه ذيربط خواهد بود.

ح) موفقيت در آزمون نمايندگي بيمه مركزي ج.ا.ايران.

تبصره – بيمه مركزي مي‌تواند برگزاري آزمون نمايندگي بيمه را به شركت‌هاي بيمه يا مؤسسات آموزشي ذيصلاح يا پژوهشكده بيمه تفويض نمايد.

خ) گذراندن دوره كارآموزي به مدت ۱۵ روز اداري در شركت بيمه مربوطه براي كليه متقاضيان نمايندگي بيمه. }

۱۰- ارايه صورت‌جلسات مجمع عمومي مؤسس و هيئت مديره.

۱۱- ارايه اظهارنامه ثبت نمايندگي حقوقي و تأييديه نام آن.

تبصره ۱- سهامداران نمايندگي حقوقي بايد صرفاً اشخاص حقيقي باشند و مكلفند مبلغ تعهدي سرمايه خود را حداكثر ظرف مدت دو سال تأديه نمايند.

تبصره ۲- مشاركت اشخاص حقوقي در سهام نمايندگي حقوقي بيمه، پس از تاييد بيمه مركزي ج.ا.ايران امكان پذير خواهد بود.

تبصره ۳- مديرعامل، اعضاي هيئت ‌مديره و كاركنان شاغل شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي ج.ا.ايران و مؤسسات وابسته به آنها (اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و ساعتي)، كارگزاران (دلالان رسمي) بيمه، نمايندگان بيمه و ارزيابان خسارت بيمه اي و كاركنان هر يك از آنها نمي‌توانند در نمايندگي حقوقي بيمه سمت و يا سهم داشته باشند.

ماده ۷- ثبت نمايندگي حقوقي و هرگونه تغييرات بعدي از جمله تغيير در مفاد اساسنامه، ميزان سرمايه، تركيب سهامداران، مديرعامل و اعضاي هيئت مديرة آن، موكول به رعايت مقررات اين آيين‌نامه، اعلام شركت بيمه طرف قرارداد و موافقت بيمه مركزي ج.ا.ايران است.

ماده ۸- نماينده حقوقي موظف است ترازنامه و حساب سود و زيان خود را طبق فرم نمونه‌اي كه بيمه مركزي ج.ا.ايران تهيه و به شركت‌هاي بيمه ابلاغ مي‌نمايد، تنظيم كند و پس از تصويب در مجمع عمومي سهامداران خود، نسخه‌اي از آن را براي بررسي و تائيد به شركت بيمه طرف قرارداد ارسال نمايد.

تبصره ۱- شركت بيمه موظف است حداكثر تا پايان مرداد هر سال، ترازنامه و حساب سود و زيان هر يك از نمايندگان حقوقي خود را به بيمه مركزي ج.ا.ايران ارسال كند.

تبصره ۲- نماينده حقوقي موظف است در هر سال مالي حداقل ۱۰ درصد از سود سالانه خود را تا سقف سرمايه به عنوان اندوخته سرمايه اي در حساب‌هاي خود منظور نمايد.

۴-براي شكايت از نمايندگان بيمه نزد بيمه مركزي چه بايد كرد؟

مراجعه به سايت بيمه مركزي ج.ا.ا به آدرس http://www.centinsur.ir/ ، بخش سامانه يكپارچه رسيدگي به شكايات بيمه گذاران نسبت به طرح شكايت / پيگيري آن اقدام نمايند.

۵-آيا نماينده بيمه مي تواند شغل ديگري داشته باشد؟

خير، به استناد ماده ۱۳ آيين نامه شماره ۷۵ شغل نماينده حقيقي، مديرعامل، عضو بيمه اي هيأت مديره و مسئول شعبه نماينده حقوقي بايد منحصراً ارايه خدمات بيمه اي در محدوده قراردارد نمايندگي باشد .

تبصره – سمت هاي آموزشي در موسسات آموزش عالي مستثني هستند.

۱. كارگزار ( دلال ) رسمي بيمه كيست ؟

شخصي است حقيقي يا حقوقي كه واسطه انجام معاملات بيمه اي بين بيمه گذار و بيمه گر ( شركت بيمه ) مي باشد و شغل وي منحصراً ارائه خدمات بيمه اي مي باشد.

۲. تفاوت كارگزار بيمه با نماينده بيمه در چيست ؟

كارگزار بيمه پس از دريافت پروانه فعاليت رسمي مي تواند با كليه شركتهاي بيمه فعال در بازار بيمه كشور همكاري نمايد در حاليكه نماينده بيمه صرفاً از جانب يك شركت بيمه و در چهارچوب قرارداد منعقده به ارائه خدمات بيمه اي مي پردازد . علاوه بر اين كارگزار بيمه مجوز صدور بيمه نامه ندارد اما نماينده بيمه مي تواند با لحاظ شرايطي از جانب شركت بيمه متبوع بيمه نامه صادر نمايد.

۳. شرايط و نحوه اخذ پروانه كارگزاري بيمه چگونه است ؟

اعطاء پروانه كارگزاري بيمه به اشخاص حقيقي و حقوقي بر اساس مفاد مواد ۷ و ۸ آيين نامه دلالي رسمي بيمه ( شماره ۶ مصوب شورايعالي بيمه ) و پس از احراز شرايط و صلاحيت هاي لازم و موفقيت در آزمون كتبي ، شفاهي و طي دوره آموزشي لازم توسط متقاضيان از جانب بيمه مركزي ج.ا.ايران صورت مي پذيرد.

۴. كارمزد كارگزار بيمه چگونه پرداخت مي شود و به چه ميزان است ؟

كارمزد كارگزار بابت انجام ارائه خدمات بيمه اي بر اساس ميزان مشخص شده در آيين نامه كارمزد نمايندگي و دلالي رسمي بيمه ( شماره ۸۳ مصوب شورايعالي بيمه ) ، توسط شركتهاي بيمه طرف قرارداد پرداخت مي گردد.

۱- حداكثرسرمايه خطر فوت در بيمه‌نامه عمر انفرادي چه ميزان است؟

در حال حاضر حداكثر مبلغ بيمه براي خطر فوت در يك يا چند بيمه‌نامه عمر انفرادي صادره توسط يك يا چند شركت بيمه براي يك بيمه شده حداكثر دو ميليارد ريال مي باشد.

۲- بيمه عمر ذخيره دار ( يا عمرو پس انداز يا عمرو سرمايه گذاري )چيست؟

اين بيمه تركيبي از يك بيمه عمر ويك برنامه سرمايه گذاري است كه علاوه بر تامين مالي بازماندگان در صورت فوت بيمه شده به هر علت ، امكان سرمايه گذاري بدون ريسك در دوران حيات را براي بيمه شده فراهم مي كند.

در اين نوع بيمه نرخ بازگشت سود سرمايه گذاري تضمين شده مي باشد .، ليكن حق بيمه اين نوع بيمه بيش از حق بيمه خطر فوت است وبه دو بخش تقسيم مي شود :

– حق بيمه ، بيمه خطر فوت وديگري سپرده سرمايه گذاري .

در واقع اين بيمه نامه نوعي از بيمه نامه عمر است كه شركت با دريافت مبالغ حق بيمه ، هم بيمه شده را در مقابل خطر فوت بيمه مي كند و هم مازاد مبالغ دريافتي راسرمايه گذاري نموده و نرخ سود آن سرمايه گذاري را تا حد نرخ بهره فني تضمين مي نمايد و چنانچه سود بيشتري از محل سرمايه گذاري بدست آورد بخش عمده از آن را به عنوان مشاركت در منافع به بيمه گذار مي دهد .

در اين بيمه‌نامه علاوه بر خطر فوت ، پوششهاي تكميلي زير نيز مي‌تواند توسط بيمه‌گر با دريافت حق بيمه اضافي ارائه شود:

– معافيت از پرداخت حق‌بيمه در صورت از كارافتادگي كامل دائم

– امراض خاص شامل: سكته قلبي (Myocardial Infarction)، سكته مغزي (Stroke

جراحي عروق قلب (Coronary Artey Surgery)، سرطان (Cancer)، پيوند اعضاي اصلي بدن (Main-Organ-Graft)

۳- نرخ سود فني علي الحساب در بيمه‌نامه‌هاي عمر ذخيره دار به چه ميزان است؟

در حال حاضر حداكثر نرخ سود فني به شرح ذيل مي باشد:

– در بيمه­‏ نامه ­هاي با مدت حداكثر پنج سال ۱۸ درصد

– در بيمه نامه‏هاي با مدت حداكثر تا ده سال، ۱۸ درصد براي پنج سال اول و ۱۵ درصد براي مدت مازاد بر پنج سال اول

– در بيمه­ نامه ‏هاي با مدت بيش از ده سال، ۱۸ درصد براي پنج سال اول و ۱۵ درصد براي پنج سال دوم و ۱۰درصد براي مدت مازاد بر ده سال.

۴- بازخريد بيمه نامه عمر به چه معناست ونحوه بازخريد بيمه نامه عمر چگونه است؟

بازخريد يكي از راههاي خاتمه قرارداد بيمه قبل از اتمام مدت بيمه نامه مي باشد.

در انواع بيمه هاي زندگي (بجزبيمه خطر فوت زماني) بيمه گذار مي تواند در صورت تشكيل ذخيره رياضي ، درخواست بازخريد كل يا درصدي از بيمه نامه خود را نمايد .

ارزش بازخريد بيمه نامه حداقل ۹۰ درصد ذخيره رياضي بيمه نامه با رعايت شرايط بيمه نامه صادره مي باشد.

۵- جدول بازخريد در بيمه‌نامه‌هاي عمر ذخيره دار چيست؟

جدول بازخريد جدولي است كه مؤسسات بيمه موظفند به بيمه‌نامه‌هاي صادره ضميمه و تحويل بيمه‌گذار نمايند.

در جدول مزبور بايد مشخص شود كه در صورت بازخريد بيمه‌نامه در انقضاء هر سال از مدت بيمه چه مبلغي عايد بيمه‌گذار خواهد شد.

۶- شرايط اخذ وام توسط بيمه‌گذار به چه صورت مي‌باشد؟

بيمه‌گذار مي‌تواند پس از پرداخت لااقل حق بيمه دو سال تمام تا ۹۰ درصد ارزش بازخريد بيمه نامه درخواست وام نمايد و بيمه‌گر متعهد به پرداخت آن است. ترتيب استرداد وام با توافق بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار تعيين مي‌شود.

۷- در صورت عدم تسويه وام در زمان سررسيد بيمه نامه يا بازخريد آن توسط بيمه‌گذار وضعيت بيمه نامه به چه صورت مي‌باشد؟

در صورت عدم تسويه وام در زمان سررسيد بيمه نامه يا بازخريد آن مانده وام دريافتي وكارمزد هاي متعلق به آن از سرمايه مورد تعهد بيمه گركسر مي گردد.

۸- منظور از سرمايه مخفف چيست ؟

در صورت عدم تمايل يا عدم توانايي بيمه گذار نسبت به پرداخت حق بيمه ودر صورت قابل بازخريد بودن بيمه نامه ، بيمه گذار مي تواند تقاضاي مخفف شدن بيمه نامه را بنمايد كه بر اساس آن منافع بيمه نامه ، اعم از سرمايه يا اندوخته رياضي كاهش يافته ويا اصطلاحاً مخفف مي شود .

در صورت مخفف شدن بيمه نامه ، پوشش ها وشرايط آن فسخ نمي شود بلكه تنها تغيير مي يابد به عبارت ديگر وقتي بيمه گذار نخواهد يا نتواند به پرداخت حق بيمه ادامه دهد ودر عين حال مايل نباشد به قرارداد خود پايان بخشد از بيمه گر تقاضاي ميكند قراردادش مخفف شود .بنابر اين در صورت تحقق ريسك هاي مورد نظر در خلال يا در انتهاي مدت بيمه ، سرمايه يا اندوخته مخفف شده را دريافت ميكند .

۹- در بيمه نامه هاي مختلط خطر فوت وتشكيل سرمايه در صورت عدم پرداخت حق بيمه وضعيت بيمه نامه به چه صورت خواهد بود؟

در اين قبيل بيمه نامه ها در صورت عدم پرداخت حق بيمه ، حق بيمه خطر فوت از محل ذخيره رياضي بيمه نامه تامين مي گردد.

در صورتيكه ذخيره رياضي كمتر از حق بيمه خطر فوت گردد بيمه نامه معلق مي گردد .

نكته- بيمه گذار مي تواند با پرداخت حق بيمه مقرر، بيمه نامه را مجدداً برقرار نمايد.

۱- دوره انتظار چيست و به چه ميزان مي‌باشد؟

مدت زماني است كه در طول آن بيمه‌گر تعهدي به جبران خسارت ندارد.

دوره انتظار جهت استفاده از پوشش زايمان به شرح ذيل است :

· براي گروه‌هاي زير۲۵۰ نفر، ۹ ماه

· از۲۵۰ نفر الي ۱۰۰۰ نفر، ۶ ماه و

· گروه‌هاي بالاي ۱۰۰۰ نفر فاقد دوره انتظار است.

۲- فرانشيز در بيمه‌نامه درمان به چه معناست؟

سهم بيمه‌شده يا بيمه‌گذار از خسارت قابل پرداخت است كه ميزان آن در شرايط خصوصي بيمه‌نامه تعيين مي‌شود.

۳- چه هزينه هايي در قراردادهاي بيمه درمان از شمول تعهدات بيمه‌گر خارج مي‌باشد؟

– اعمال جراحي كه به‌منظور زيبايي انجام مي‌شود، مگر اينكه ناشي از وقوع حادثه در طي مدت بيمه باشد.

– عيوب مادرزادي مگر اينكه طبق تشخيص پزشك معالج و تأييد پزشك معتمد بيمه‌گر، رفع اين عيوب جنبه درماني داشته باشد.

– سقط جنين مگر در موارد قانوني با تشخيص پزشك معالج.

– ترك اعتياد.

– خودكشي و اعمال مجرمانه بيمه شده.

– فعل و انفعالات هسته‌اي.

– جنون.

– لوازم بهداشتي و آرايشي كه جنبه دارويي ندارند. مگر به تشخيص پزشك معتمد بيمه‌گر

– هزينه‌هاي مربوط‌به معلوليت ذهني و ازكارافتادگي كلي.

– رفع عيوب انكساري چشم در مواردي كه به تشخيص پزشك معتمد بيمه‌گر درجه نزديك‌بيني، دوربيني، آستيگمات يا جمع قدر مطلق نقص بينايي هر چشم (درجه نزديك‌بيني يا دوربيني به اضافه نصف آستيگمات) كمتر از ۳ ديوپتر باشد.

– كليه هزينه‌هاي پزشكي كه در مراحل تحقيقاتي بوده و تعرفه درماني آن ازسوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين و اعلام نگرديده است

۴- در صورت مراجعه بيمه‌شده به مراجع درماني طرف قرارداد بدون اخذ معرفينامه هزينه‌هاي پرداختي توسط بيمه‌گر چگونه جبران خواهد شد؟

چنانچه بيمه‌شده بدون اخذ معرفي‌نامه به مراكز درماني طرف قرارداد بيمه‌گر مراجعه نمايد، هزينه‌هاي مربوطه حداكثر تا تعرفه مندرج در قرارداد بيمه‌گر با مركز درماني مربوط پرداخت خواهد شد.

۵- در صورت مراجعه بيمه‌شده به مراجع درماني غير طرف قرارداد پرداخت هزينه‌ها به چه صورت خواهد بود ؟

در صورتي‌كه بيمه‌شده به مراكز درماني غير طرف قرارداد بيمه‌گر مراجعه نمايد هزينه‌هاي مربوط براساس بالاترين تعرفه مندرج در قرارداد بيمه‌گر ، با مراكز درماني هم‌درجه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

در صورت استفاده بيمه‌شده از مراكز درماني غيرطرف قرارداد و استفاده از سهم ساير بيمه‌گران مكمل، بيمه‌گر موظف است باقي‌مانده هزينه‌هاي مورد تعهد را تاسقف تعهدات بيمه‌نامه پرداخت كند؛ درهرصورت بيمه‌شده مجاز به دريافت خسارت از بيمه‌گران به مبلغي بيش از هزينه‌هاي انجام‌شده نيست.

در صورت عدم‌دريافت سهم بيمه‌گر پايه، فرانشيز مندرج در قرارداد از هزينه‌هاي مزبور كسر خواهد شد. در مواردي كه سهم دريافتي بيمه‌شده از ساير بيمه‌گرها (بيمه گر پايه يا بيمه گر مكمل) معادل و يا بيشتر از ميزان فرانشيز مندرج در بيمه‌نامه شود فرانشيز كسر نخواهد شد.

۶- شرايط صدور بيمه‌نامه درمان خانواده و يا در موارديكه تعداد افراد تحت پوشش در يك گروه كمتر از ۵۰ نفر باشد به چه صورت است؟

· هريك از اعضاي اصلي گروه يا سرپرست خانواده بايد فرم پرسش‌نامه سلامتي تهيه‌شده توسط بيمه‌گر را براي خود و ساير اعضاي خانواده به‌‌طوركامل و خوانا تكميل كند.در صورت تشخيص پزشك معتمد بيمه‌گر، لازم است معاينه پزشكي با هزينه متقاضي انجام شود.

· بيمه‌گذار موظف است براي تمام اعضاي گروه يا خانواده درخواست بيمه نمايد؛ اما بيمه‌گر مي‌تواند با توجه به پرسش‌نامه سلامتي يا معاينات انجام‌شده، از بيمه‌كردن فرد يا افرادي از گروه يا خانواده و يا ارائه پوشش هزينه زايمان وبيماري‌هايي كه سابقه قبلي دارد خودداري كند.

· سقف تعهد بيمه‌گر براي هريك از اعضاي گروه يا خانواده و هريك از اعمال جراحي مورد تعهد اعم از جراحي‌هاي عمومي، تخصصي و فوق‌ تخصصي يكسان ميباشد.

۷- در حال حاضر شركتهاي ارائه دهنده پوشش بيمه درمان خانواده(انفرادي) كدامند؟

معلم، حافظ ،نوين، ميهن، ملت، آسماري

۸- در صورت عدم امكان معالجه در داخل كشور چگونه مي‌توان از بيمه‌نامه درمان گروهي استفاده كرد؟

بيمه‌شدگاني كه به‌علت عدم‌امكان معالجه در داخل كشور با تشخيص پزشك معالج بيمه‌شده و با تأييد بيمه‌گر به خارج اعزام مي‌گردند و يا هنگام مسافرت به خارج از كشور به‌دليل فوريت‏هاي پزشكي نياز به تشخيص و معالجه پيدا مي‏كنند در صورتي كه سفارت يا كنسولگري جمهوري اسلامي ايران در كشور مربوطه، صورت‌حساب‌هاي هزينه‌هاي پزشكي و بيمارستاني آنان را تأييد كند تا سقف هزينه‌هاي مورد تعهد بيمه‌گر مندرج در قرارداد پرداخت خواهد شد.

در صورت عدم‌احراز هريك از موارد فوق، هزينه‌هاي انجام‌شده با‌توجه به بالاترين تعرفه مراكز درماني طرف قرارداد بيمه‌گر محاسبه و پرداخت مي‌شود.

ميزان خسارت براساس نرخ ارز اعلام ‌شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان ترخيص از بيمارستان محاسبه خواهد شد.

۹- در بيمه‌نامه‌هاي درمان تحت چه شرايطي بيمه نامه توسط بيمه‌گر قابل فسخ مي باشد؟

· عدم‌پرداخت تمام يا قسمتي از حق‌بيمه و يا اقساط آن در سررسيد.

· بيمه‌گذار سهواً و بدون سوء‌نيت مطالبي خلاف واقع اظهار كند و يا از اظهار مطالبي خودداري كند به‌نحوي‌كه در نظر بيمه‌گر موضوع خطر تغيير يابد و يا از اهميت آن كاسته شود.

· در صورت تشديد خطر موضوع بيمه‌نامه و عدم‌موافقت بيمه‌گذار با افزايش حق‌بيمه.

۱۰- در بيمه‌نامه‌هاي درمان تحت چه شرايطي بيمه نامه توسط بيمه‌گذار قابل فسخ مي باشد؟

· درصورتي‌كه خطر موضوع بيمه كاهش يابد و بيمه‌گر حاضر به تخفيف در حق‌بيمه نشود.

· درصورتي‌كه فعاليت بيمه‌گر به‌هردليل متوقف شود

· در صورت توقف فعاليت بيمه‌گذار كه قرارداد براساس آن منعقد شده است.

۱۱- نحوه تصفيه حق‌بيمه در موارد فسخ به چه صورت مي‌باشد؟

در صورت فسخ قرارداد بيمه از‌طرف بيمه‌گر، حق‌بيمه تا زمان فسخ به‌صورت روزشمار محاسبه مي‌شود.

در صورت فسخ از ‌طرف بيمه‌گذار، حق‌بيمه تا زمان فسخ براساس حق‌بيمه هر ماه محاسبه مي‌شود (كسر ماه يك ماه تمام منظور خواهد شد)؛.

در صورتي كه تا زمان فسخ قرارداد، نسبت مجموع خسارت پرداختي ومعوق قرارداد به حق‌بيمه پرداختي آن بيشتر از ۷۰ درصد باشد بيمه‌گذار متعهد است مانده حق‌بيمه ساليانه متعلقه را تا ميزاني كه نسبت مذكور به۷۰‌ درصد برسد به بيمه‌گر پرداخت كند. بيمه‌گر مي‌تواند براي دريافت مبلغ مذكور اقدام نمايد.

۱۲- مهلت پرداخت خسارت در رشته بيمه درمان توسط بيمه ‌گر چقدر است؟

بيمه‌گر بايد حداكثر ظرف مدت پانزده روز كاري پس از تاريخ دريافت كليه اسناد و مداركي كه بتواند به‌وسيله آنها ميزان خسارت وارده و حدود تعهد خود را تشخيص دهد، خسارات را پرداخت كند.

۱-ذينفع در بيمه‌نامه حوادث به چه شخصي اطلاق مي‌گردد؟

ذي‌نفع شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه مشخصات آنان در ‌بيمه‌نامه درج گرديده است و خسارت و يا غرامت مربوط به ‌بيمه‌نامه به آنها پرداخت مي‌شود.

۲-در صورت عدم تعيين ذينفع در بيمه نامه حوادث سرمايه بيمه به چه كسي پرداخت مي گردد؟

در بيمه هاي حوادث ؛ ذينفع پوشش غرامت نقص عضو ، از كار افتادگي وهزينه پزشكي خود بيمه شده مي باشد .

در صورتي‌كه ذي‌نفع در بيمه‌نامه تعيين نشده باشد، در صورت فوت بيمه‌شده، غرامت به نسبت سهم‌الارث، به وراث قانوني بيمه‌شده پرداخت مي‌گردد.

۳-خسارت مورد تعهد بيمه گر در بيمه حوادث شامل چه مواردي مي باشد؟

در بيمه نامه حوادث غرامت فوت ، نقص عضو يا از كار افتادگي دائم ( كلي يا جزيي) كه بطور مستقيم ناشي از خطرات مورد تعهد بوده و نيز هزينه پزشكي و غرامت روزانه ناشي از حوادث وساير پوشش هاي اضافي به شرط پرداخت حق بيمه توافق شده تحت پوشش خواهد بود.

خسارت يا غرامت ناشي از موارد زير جزو تعهدات بيمه گر محسوب مي شود:

الف- غرق‌شدن، مسموميت، تاثير گاز، بخار و يا مواد خورنده مانند اسيد.

ب- ابتلا به ‌هاري، كزاز، سياه‌زخم و گزيدگي.

ج- دفاع مشروع ‌بيمه‌شده.

د- اقدام براي نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه

۴-در صورت عدم پرداخت حق‌بيمه در سررسيدهاي معين وضعيت بيمه‌نامه چگونه خواهد بود؟

بيمه‌نامه با تقاضاي بيمه‌گذار و قبول بيمه‌گر صادر مي‌شود ولي شروع پوشش بيمه‌اي و اجراي تعهدات بيمه‌گر منوط به پرداخت حق‌بيمه به ترتيبي است كه در بيمه‌نامه پيش‌بيني شده است. چنانچه پرداخت حق‌بيمه به صورت قسطي باشد و بيمه‌گذار هر يك از اقساط موعد رسيده را به هر دليل پرداخت نكند بيمه‌گر مي‌تواند بيمه‌نامه را فسخ نمايد.

چنانچه بيمه‌گر بيمه‌نامه را فسخ نكرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت را به نسبت حق‌بيمه پرداخت‌شده به حق‌بيمه‌اي كه تا زمان وقوع حادثه بايد پرداخت مي‌شد پرداخت خواهد كرد مگر آنكه در شرايط خصوصي بيمه‌نامه ضوابط ديگري درج شده باشد.

۵-وظايف بيمه‌شده يا بيمه‌گذار در خصوص تغيير خطر يا خطرات موضوع بيمه چيست؟

هر گاه در مدت ‌بيمه، در شغل يا فعاليت‌هاي ‌بيمه‌شده تغييري بوجود آيد ‌بيمه‌شده يا ‌بيمه‌گذار موظفند، حداكثر ظرف ده روز ‌بيمه‌گر را آگاه سازند. در صورت تغيير خطر، ‌بيمه‌گر ‌حق‌بيمه متناسب با خطر را براي مدت باقي‌مانده پيشنهاد ‌مي‌نمايد.

در صورتي كه طرفين نتوانند دربارة ميزان ‌حق‌بيمه تعديل‌شده توافق نمايند هر يك از طرفين مي‌تواند حداكثر ظرف ده روز ‌بيمه‌نامه را فسخ نمايد.

در صورت عدم اعلام تشديد خطر به بيمه‌گر و وقوع حادثه، غرامت با اعمال قاعده نسبي حق‌بيمه پرداخت خواهد شد. (غرامت به نسبت حق بيمه پرداختي به ذينفع پرداخت خواهد شد).

۶-در بيمه‌نامه حوادث بيمه‌گر ظرف چه مدت موظف به پرداخت خسارت مي‌باشد؟

بيمه‌گر بايد بعد از دريافت كليه مدارك مربوط به خسارت، حداكثر ظرف مدت ۳۰ روز، مدارك را بررسي و نتيجه را اعلام نمايد و در صورت احراز عدم استحقاق دريافت خسارت مراتب را همراه با ذكر دلايل به طور مكتوب به بيمه‌گذار يا ذي‌نفع اعلام نمايد . در صورت قبول خسارت، آن را پرداخت نمايد.

در مواردي كه پرداخت خسارت پس از تكميل مدارك مثبته از سوي بيمه‌گر به تاخير مي‌افتد، طبق حكم ماده ۵۲۲ آيين دادرسي مدني عمل مي‌شود.

۷-چه خسارتهايي در بيمه‌نامه حوادث از شمول تعهدات بيمه‌گر خارج مي‌باشند؟

الف- خودكشي و يا اقدام به آن.

ب- صدمات بدني كه ‌بيمه‌شده عمداً موجب آن ‌شود.

ج- مستي و يا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان.

د- استفاده از داروهاي كاهنده هوشياري و خواب‌آور بدون تجويز پزشك.

هـ – ارتكاب ‌بيمه‌شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت در آن.

و- هر نوع ديسك و يا فتق ‌بيمه‌شده.

ز- بيماري و ابتلا به جنون ‌بيمه‌شده مگر آن كه ابتلا به جنون ناشي از تحقق خطر موضوع اين بيمه باشد.

ح- فوت ‌بيمه‌شده به علت حادثه ناشي از عمد ذي‌نفع (اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت). در اين صورت ‌بيمه‌گر فقط متعهد به پرداخت سهم ساير افراد ذي‌نفع در سرمايه بيمه خواهد بود.

۸-در چه مواردي بيمه‌گر مي‌تواند بيمه‌نامه حوادث را فسخ نمايد؟

‌بيمه‌گر در موارد زير ‌مي‌تواند ‌بيمه‌نامه حوادث را فسخ نمايد. در اين صورت حق‌بيمه مدت اعتبار بيمه‌نامه به صورت روز‌شمار محاسبه خواهد شد.

· عدم پرداخت تمام يا قسمتي از ‌حق‌بيمه و يا اقساط آن در موعد يا مواعد معين.

· هرگاه ‌بيمه‌گذار سهوا و يا بدون سوءنيت مطالبي را اظهار نمايد و يا از اظهار مطالبي خودداري كند به نحوي كه در نظر ‌بيمه‌گر موضوع خطر را تغيير داده و يا از اهميت آن بكاهد.

· در صورت تشديد خطر و عدم موافقت بيمه‌گذار با تعديل حق‌بيمه و يا تغيير وضعيت ‌بيمه‌شده به نحوي كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد بود ‌بيمه‌گر حاضر به انعقاد قرارداد با شرايط مذكور در قرارداد فعلي نمي‌شد.

نكته : در صورتي كه ‌بيمه‌گر بخواهد ‌بيمه‌نامه را فسخ نمايد موظف است موضوع را به وسيله نامه سفارشي به بيمه‌گذار اطلاع دهد. در اين صورت، ده روز پس از دريافت نامه سفارشي توسط بيمه‌گذار ‌بيمه‌نامه فسخ‌شده تلقي ‌مي‌گردد

۹-در چه مواردي بيمه‌گذار مي‌تواند بيمه‌نامه حوادث را فسخ نمايد؟

بيمه‌گذار مي‌تواند بيمه‌نامه را فسخ نمايد در اين‌صورت بيمه‌گر حق‌بيمه تا زمان فسخ را براساس تعرفه كوتاه‌مدت محاسبه مينمايد. مگر در مواردي كه فسخ توسط بيمه‌گذار مستند به يكي از دلايل زير باشد كه در اين‌صورت حق‌بيمه تا زمان فسخ به طور روز شمار محاسبه خواهد شد:

– انتقال پرتفوي بيمه‌گر.

– كاهش خطر موضوع بيمه و عدم موافقت بيمه‌گر با تعديل حق‌بيمه.

نكته- ‌بيمه‌گذار ‌مي‌تواند با تسليم درخواست كتبي به ‌بيمه‌گر تقاضاي فسخ ‌بيمه‌نامه را بنمايد. در اين صورت از تاريخ تسليم درخواست مزبور به ‌بيمه‌گر، ‌بيمه‌نامه فسخ‌شده محسوب مي‌شود. چنانچه در درخواست ‌بيمه‌گذار تاريخ مشخصي براي فسخ تعيين شده باشد اثر فسخ از تاريخ اخير خواهد بود.

۱۰-وظائف بيمه شده ، بيمه گذار و ذينفع در صورت وقوع حادثه چيست؟

به محض وقوع حادثه غير از فوت ،بيمه شده موظف است به پزشك مراجعه ودستورهاي وي را رعايت نمايد

همچنين بيمه شده يا بيمه گذار موظفندحداكثر ظرف پانزده روز بعد از وقوع حادثه ، مراتب را كتباً به اطلاع بيمه گر برساند

در صورت فوت بيمه شده ، بيمه گذار ويا ذينفع بايد در اسرع وقت و حداكثر ظرف سي روز از تاريخ اطلاع از فوت بيمه شده مراتب را كتباً به اطلاع بيمه گر برساند.

بر حسب مورد بيمه گذار ، بيمه شده ويا ذي نفع بايد مدارك لازم را به بيمه گر تسليم نمايد وبه سئوالات بيمه گر در رابطه با حادثه از روي صداقت پاسخ دهند.

بيمه گذار، بيمه شده ويا ذي نفع ملزم به قبول هرگونه تحقيقات ويا معاينه پزشكي كه هزينه آن بر عهده بيمه گر است هستند.

در صورتي كه بيمه گذار ، بيمه شده ويا ذينفع تكاليف مقرر دراين رابطه را انجام ندهند بيمه گر مي تواند به نسبت تاثير قصور در افزايش خسارت ، خسارت قابل پرداخت را كاهش دهد ، مگر اينكه ثابت نمايند به علت خارج از اراده خود قادر به انجام تكاليف نبوده است.

آيا مي دانيد كه وفق ماده ۱۰ آئين نامه ۷۱ مصوب شوراي عالي بيمه، عرضه كننده بيمه مكلف است قبل از صدور بيمه نامه،فرم پيشنهاد بيمه را كه توسط متقاضي خدمات بيمه تكميل و امضا شده دريافت و يك نسخه را در سوابق خود نگهداري نمايد.

۲- آيا مي دانيد بيمه گذار موظف است حداكثر ظرف مدت ۵ روز كاري، مراتب وقوع حادثه را به اطلاع بيمه گر برساند.

۳- آيا مي دانيد در زمان خريد بيمه نامه اعلام تعداد كاركنان كمتر از ميزان واقعي(در رشته بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان)، موجب مي شود تا در زمان پرداخت خسارت، خسارت را به نسبت حق بيمه تعيين شده به حق بيمه متناسب با خطر مشدد پرداخت نمايند.(اعمال قاعده نسبي موضوع ماده ۱۰ قانون بيمه مصوب ۱۳۱۶)

۴- هرگاه مفاد بيمه نامه و اوراق الحاقي با موافقت هايي كه بين طرفين به عمل آمده است مطابقت نداشته باشد، بيمه گذار موظف است ظرف ۱۵ روز از تاريخ دريافت بيمه نامه يا الحاقيه به طور كتبيتقاضاي اصلاح نمايد و اگر نه اوراق مذكور قطعي تلقي مي گردد.

۵-موضوع بيمه مسئوليت مدني حرفه اي كارفرما در قبال كاركنان: پرداخت هزينه هاي پزشكي و غرامت صدمه جسمي،نقص عضو و فوت كاركنان بيمه گذار ناشي از حادثه موضوع بيمه.

۶-محدوده مكاني موضوع بيمه مسئوليت مدني حرفه اي كارفرما در قبال كاركنان :محدوده اي است كه كاركنان حسب درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كنند و از طريق درج نشاني يا تعيين حدود آن در شرايط خصوصي بيمهنامه مشخص مي گردد.

۷-حادثه موضوع بيمه مسئوليت مدني حرفه اي كارفرما در قبال كاركنان :رويدادي است كه حين و به مناسبت انجام كار موضوع بيمه و در مدت اعتبار بيمه نامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمي،نقص عضو،ازكارافتادگي يا فوت كاركنان گردد و بيمه گذار مسئول جبران خسارت يا پرداخت غرامت ناشي از آن شناخته شود.

۸-پوشش هاي اصلي بيمه نامه مسئوليت مدني حرفه اي كارفرما در قبال كاركنان :غرامت فوت،صدمه جسمي و نقص عضو دائم اعم از كلي و جزئي،هزينه پزشكي براي هر نفر در هر حادثه موضوع بيمه حداكثر به ميزان مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه.(ماده۱۴)

۹- در بيمه مسئوليت مدني حرفه اي كارفرما در قبال كاركنان، پوشش هاي اضافي با درخواست بيمه گذار و موافقت بيمه گر با اخذ حق بيمه اضافي براساس شرايط اختصاصي بيمه نامه مي تواند تحت پوشش قرار گيرد.(ماده ۱۵)

۱۰- اگر زيانديده يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها ظرف ۱۵ روز از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا پانزده روز پس از قطعي شدن رأي ابلاغي با مدارك لازم به بيمه گر مراجعه نكنند، موجب اقزايش تعهدات بيمه گر نخواهد بود.(ماده ۱۶)

۱۱-خسارت هاي غيرقابل جبران در بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان(ماده ۲۲):

-غرامت و خسارت وارده به كاركناني كه سن آنها كمتر از پانزده سال تمام باشد

-غرامت و خسارت وارد به اتباع خارجي فاقد مجوز معتبر كار از مراجع ذي صلاح

-خسارتهاي ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار و كاركنان وي در ايجاد حادثه موضوع بيمه با تشخيص مراجع ذيصلاح

-حوادث ناشي از درگيري و نزاع

-حوادث ناشي از مصرف مسكرات،مواد مخدر يا روان گردان توسط كاركنان

-محكوميت به جزاي نقدي توسط دولت و مجازات هاي قابل خريد

-خسارتهاي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از انفجار هسته اي

– كليه حوادثي كه طبق نظر مراجع ذيصلاح بيمه گذار مسئول جبران آن شناخته نمي شود.

۱۱- تعهدات بيمه گر منحصر به مسئوليت بيمه گذار براي حوادثي است كه در مدت اعتبار بيمه نامه رخ دهد.

۱۲- خسارت مي بايد حداكثرتا مدت ۲ سال پس از انقضاي بيمه نامه به بيمه گر اعلام شود.

۱۳- خسارت مربوط به كاركنان با تابعيت غيرايراني تنها در صورتي قابل پرداخت مي باشد كه داراي اقامت با حق كار مشخص بوده و پروانه كار دريافت نموده باشند.

۱۴- موضوع قرارداد در بيمه متصديان حمل داخلي: جبران خسارت ناشي از مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال ارسال كنندگان و يا صاحبان كالا به استناد بارنامه هاي صادره كه در اثر تحقق حوادث تحت پوشش اين قرارداد باشد و بيمه گذار به عنوان متصدي حمل، مسئول جبران آنها شناخته شود.

۱۵- جعل اسناد و خيانت در امانت و هر نوع عمل عمد يا مجرمانه بيمه گذار و كاركنان و نمايندگان وي،عيب ذاتي و يا خودبخود سوزي كالاها،عدم النفع و كاهش ارزش كالاها جزء خسارت هاي غيرقابل جبران توسط شركت هاي بيمه مي باشد.

۱۶- در صورتي كه در پايان هر دوره يك ساله قرارداد مشخص شود كه نسبت مجموع خسارتهاي پرداختي و معوق به حق بيمه دريافتي هر قرارداد كمتر از پنجاه درصد است بيمه گر مي تواند حداكثر معادل ۱۰ درصد حق بيمه آن قرارداد را به عنوان مشاركت در منافع به بيمه گذار پرداخت نمايد.

۱۷- آيا مي دانيد قرارداد گروهي بيمه اعتبار داخلي موضوع آئين نامه ۵۱ مصوب شوراي عالي بيمه، چه ريسك هايي را پوشش مي دهد؟ وفق ماده ۱ آئين نامه مذكور«در اين آئين نامه منظور از اعتبار ظرفيت بدهي يك مشتري است كه از طرف بنگاه هاي اقتصادي در قبال ارائه كالا و خدمات يا بانك ها و موسسات مالي و اعتباري كه مجوز بانك مركزي را دارند به صورت تسهيلات مالي در اختيار مشتريان قرار گرفته و مطالبات ناشي از اين فعاليت ها در معرض ريسك عدم بازپرداخت قرار مي گيرند.»

۱۸-چه اعتباراتي مشمول آئين نامه ۵۱ خواهد شد؟

اعتباراتي كه دوره بازپرداخت آنها بيش از ۵ سال نباشد.

۱۹-حداكثر تعهد شركت در بيمه نامه اعتبار داخلي چه ميزان است؟

الف) در مواردي كه وثيقه ملكي يا سند ملكي و يا اسناد مالي تضمين شده توسط دولت يا بانك مركزي در رهن بيمه گذار قرار گيرد،حداكثر تعهد شركت بيمه معادل ۸۵ درصد مجموع اعتبار اعطايي و كارمزد متعلقه مي باشد.

ب) در بقيه موارد معادل ۷۵ درصد مجموع اعتبار اعطايي و كارمزد متعلقه خواهد بود.

۲۰-آيا بيمه نامه/قرارداد بيمه اعتبار داخلي نوعي ضمانت است؟خير

۲۱- آيا مي توان تحت عنوان بيمه نامه/قرارداد اعتبار داخلي، ريسك عدم وصول چك(تضمين چك) را پوشش داد؟ خير

وفق بخشنامه شماره ۲۰۷۶۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۹ شوراي عالي بيمه،«در مواردي كه بيمه گر نقش ضامن را ايفا مي نمايد، شركت هاي بيمه مجاز به صدور ضمانت نامه تحت عنوان بيمه نامه اعتباري نمي باشند.»

۲۲- سقف پوشش اعتبار براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي ۵/۷ ميليارد ريال و براي هر يك از اعتبار گيرندگان حقوقي ۷۰ ميليارد ريال خواهد بود.

۲۳-موضوع:بيمه مسئوليت مدني،محكوميت جزايي مالي،محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هرمحكوميت قابل تقويم به جزاي نقدي بيمه شده/گان در قبال خطاهاي غيرعمدي آنان در ارتباط با امر واگذاري.

۲۴-دوره كشف:سه سال پس از انقضاء دوره اعتبار بيمه نامه كه بيمه گذار مي تواند ادعاي خسارات مطروحه را همانند زمان اعتبار بيمه نامه به بيمه گر اعلام نمايد.چنانچه خطاي غيرعمد در دوره اعتبار بيمه نامه صورت گرفته باشد و در دوره كشف مطرح گردد، بيمه گر متعهد به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم مسئولان و مجريان امر واگذاري موضوع اين بيمه نامه شود.

۲۵-موضوع بيمه در بيمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي توليدي صادراتي: عبارت است از پوشش ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز در قرارداد تجاري بيمه گذار كه عبارت است از معادل مابه التفاوت نرخ ارز پايه در تاريخ سررسيد بيمه نامه نسبت به نرخ ارز پايه در تاريخ انعقاد بيمه نامه ضربدر مبلغ بيمه شده                                                                                       

۲۶- موضوع بيمه مسئوليت مدني در برابر كاركنان و اشخاص ثالث جهت شناورهاي صيادي: مسئوليت مدني بيمه گذار در برابر كاركنان و اشخاص ثالث كه بر اساس آن بيمه گر متعهد مي شود به شرط انجام تعهدات و وظايف بيمه گذاردر طول مدت بيمه نامه و در صورت احراز مسئوليت بيمه گذا،خسارات جاني كاركنان و خسارات جاني و مالي اشخاص ثالث را كه مستقيماً ناشي از وقوع خطرات موضوع اين بيمه نامه را حين كار و در محدوده مكاني مندرج در بيمه نامه را در چارچوب شرايط اين بيمه نامه جبران نمايد.

۲۷-خطرات و حوادث تحت پوشش بيمه نامه مسئوليت مدني در برابر كاركنان و اشخاص ثالث جهت شناورهاي صيادي :

-تلف يا خسارت وارد به اشياء،اموال و يا هر شيء ثابت يا متحرك به غير از شناور مسئول حادثه

-هزينه ناشي از هرگونه اقدام به خارج سازي،شناورسازي،انتقال يا انهدام اشياي ثابت يا متحرك شامل لاشه شناور زيان ديده

-خسارت هاي جاني وارد به اشخاص ثالث و كاركنان

-خسارت هاي مالي وارد به اشخاص ثالث ناشي از فعاليت مجاز شناور صيادي

-هزينه هاي حقوقي متعارف بيمه گذار در رابطه با رفع يا كاهش مسئوليت بيمه گذار.

۲۸- موضوع بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان: بيمه مسئوليت مدني حرفه اي بيمه گذار در قبال اشخاصي كه به علت خطا،اشتباه،غفلت و يا قصور بيمه گذار در انجام امور درماني يا پزشكي دچار صدمات جسمي يا رواني گردند يا فوت شوند.

۲۹- آيا مي دانيد در بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان تعهدات بيمه گر منحصر به مسئوليت حرفه اي بيمه گذار است كه در مدت اعتبار بيمه نامه رخ دهد، مشروط به لينكه ادعاي خسارت در طول مدت اعتبار بيمه نامه يا حداكثر ظرف مدت چهارسال پس از انقضاي بيمه نامه و حداكثر پس از ۲۰ روز از اطلاع بيمه گذار به بيمه گر اعلام شده باشد.در صورت توافق بين بيمه گر و بيمه گذار اين مدت تا ۶ سال قابل افزايش است.

۳۰-خسارت هاي غير قابل جبران در بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان كدامند؟

-عدم النفع

-عمد بيمه گذار

-جرايم و جزاي نقدي

-انجام معالجه،مداوا و يا عمل جراحي كه به تشخيص مراجع ذيصلاح خارج از تخصص بيمه گذار باشد.

-بيمه گذار به دليل استفاده از مسكرات و استعمال مواد مخدر يا داروي خواب آور،تمركز و هوشياري لازم را براي مداواي زيان ديده نداشته باشد و باعث صدمه جسمي و يا رواني او شود.

-انجام امور پزشكي و درماني كه به تشخيص مراجع ذيصلاح خلاف قوانين و مقررات جاري باشد.

-هرنوع خسارتي كه منشاء آن تشعشعات يونيزه كننده يا راديواكتيو و انرژي هسته اي باشد مگر آنكه استفاده از آنها براي معالجه بيمار ضروري باشد.

۳۱-خسارت هاي قابل تأمين در بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان كدامند؟

 شامل ديه ناشي از نقص عضو و يا فوت زيان ديده و هزينه درمان صدمات جسمي يا رواني اوست كه بيمه گذار به واسطه اقدام يا دستور وي بر اساس رأي مراجع ذي صلاح مسئول جبران آنها شناخته شود و بر اساي شرايط اين بيمه نامه، بيمه گر متعهد به پرداخت آنها باشد.

براي اخذ بيمه‌نامه آتش سوزي چه بايد كرد؟

مي‌توان به نزديكترين شعبه يا نمايندگي بيمه مراجعه نمود و با پر كردن فرم پيشنهاد، تقاضاي صدور بيمه‌نامه نمود. واحد اجرايي فرم پيشنهاد را بررسي و حق بيمه را محاسبه و به مشتري اعلام مي‌نمايد. به محض پرداخت حق بيمه، بيمه نامه صادر و به همراه قبض رسيد حق بيمه تحويل مشتري كه از آن پس بيمه‌گذار ناميده مي شود مي‌گردد.

در بيمه آتش‌سوزي چه مواردي مي‌توانند بيمه شوند؟

در بيمه آتش سوزي به غير از انسان هر موردي مي‌تواند تحت پوشش قرار گيرد مانند خانه، مغازه، كارگاه، كارخانه، دام، ماشين و وسايط نقليه، البته انسان نيز در بعضي طرح‌هاي آتش‌سوزي از قبيل طرح جامع خانه و خانواده و طرح مهر مي‌تواند تحت پوشش قرار گيرد.

مدت بيمه‌نامه آتش‌سوزي چقدر است؟

مدت بيمه آتش‌سوزي معمولاً يكسال است. براي زمان‌هاي كمتر از يك سال تعرفه كوتاه مدت و براي مدت زمان مازاد بر يك سال از تعرفه روز شمار استفاده مي‌شود.

نحوه پرداخت حق بيمه در بيمه‌نامه‌هاي آتش‌سوزي به چه صورت است؟

حسب توافق با شركت بيمه، بيمه‌گذار مي‌تواند حق بيمه را نقداً و يا به صورت اقساط به بيمه‌گر پرداخت نمايد.

اگر بعد از صدور بيمه‌نامه، بيمه‌گذار بخواهد محل مورد بيمه را به جاي ديگري منتقل كند چه اقدامي بايد انجام دهد؟

بايد مراتب را بلافاصله به بيمه‌گر اطلاع داده تا در صورت بازديد از محل جديد و قبلي، طي الحاقي نشاني محل مورد بيمه در بيمه‌نامه را عوض كرده و نشاني جديد را به عنوان محل مورد بيمه قيد نمايد.

لازم به ذكر است كه هرگونه تغييري در مفاد بيمه‌نامه از قبيل افزايش سرمايه، تغيير نشاني، تغيير بيمه‌گذار، كم يا زياد شدن اموال، تغيير فعاليت و … مي‌بايست به اطلاع شركت بيمه رسانده شود تا مراتب را طي الحاقي تاييد نمايد در غير اين صورت و زمان بروز حادثه، بيمه‌گر با استناد به اصل حسن نيت مي‌تواند از پرداخت تمام يا قسمتي از خسارت خودداري نمايد.

بيمه آتش سوزي چه خطراتي را پوشش ميدهد؟

خطرات مستقيم آتش‌سوزي، صاعقه و انفجار بعنوان خطرات اصلي تحت پوشش قرار مي‌گيرند و به تبع آن و حسب درخواست بيمه‌گذار شركت بيمه با اخذ حق بيمه اضافي خطرات اضافي از قبيل زلزله، طوفان، سيل، سرقت و غيره را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

خطرات اضافي كه به همراه خطرات اصلي (حريق، انفجار و صاعقه) مي توانند تحت پوشش قرار گيرند كدامند؟

–  زلزله وآتشفشان

–  سيل و طغيان آب دريا ورودخانه

–  تركيدگي لوله آب

–  ضايعات ناشي از آب باران و ذوب برف

–  سنگيني برف

–  سقوط هواپيما، چرخبال و يا قطعات آنها

–  آشوب، بلوا، قيام، اغتشاش داخلي

–  برخورد جسم خارجي به استثناي شكست شيشه

–  شكست شيشه

–  انفجار ظروف تحت فشار (ديگ‌هاي بخار،كمپرسورها،..)

–  سقوط بهمن

–  رانش زمين

–  ريزش و فروكش كردن چاه

–  نشت گاز در سردخانه‌ها

–  خودسوزي

–  خسارتهاي ناشي از نوسانات برق

–  مسئوليت ناشي ازآتش سوزي و تركيدگي لوله آب در برابر همسايگان

–  سرقت با شكست حرز

–   هزينه پاكسازي

–   و …

خطرات خارج از تعهد در بيمه نامه آتش سوزي چيست؟

خطرات زير، خارج از تعهد بيمه‌گر است؛ مگر آنكه صراحتاً خلاف آن در بيمه‌نامه قيد شده باشد

جنگ، جنگ داخلي، آشوب و بلوا، اعتصاب، قيام، انقلاب، كودتا، اغتشاشات داخلي و يا اقدامات احتياطي مقامات انتظامي و نظامي؛

زمين‌لرزه، آتش‌فشان، ريزش زمين، سيل، طغيان رودخانه‌ها، حريق تحت‌الارضي و يا آفات سماوي؛

انفجار مواد منفجره مانند ديناميت ، تي ان تي و باروت؛

فعل و انفعالات هسته‌اي.

فسخ بيمه‌نامه آتش‌سوزي به چه صورتي است؟

بيمه‌گذار هر زمان كه بخواهند مي‌توانند تقاضاي فسخ قرارداد بيمه را درخواست نمايند. در اين صورت حق‌بيمه قرارداد تا آن زمان بر اساس تعرفه حق بيمه كوتاه محاسبه و مابقي مدت باقي مانده به بيمه‌گذار مسترد خواهد شد.

در صورت وقوع خسارت چه بايد كرد؟

حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از اطلاع از وقوع حادثه بايد مراتب را به نمايندگي و يا شعبه صادر كننده بيمه نامه اطلاع داد و فرم اعلام خسارت را كه در آن سوالاتي در خصوص مشخصات بيمه‌نامه و نحوه وقوع حادثه و همچنين موارد و ميزان آسيب وارده طرح شده است صادقانه پاسخ داده و در خاتمه فرم را مهر و امضاء نمايد به بيمه‌گر تحويل دهد.

حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز فهرست اشياي آسيب ديده، اموال نجات داده شده و مبلغ تقريبي خسارت را براي بيمه‌گر ارسال نمايد.

براي جلوگيري از توسعه خسارت بايد كليه اقدامات لازم را بعمل آورد.

بدون اجازه بيمه‌گر در محل مورد بيمه تغييراتي ندهد كه تعيين علت حادثه يا ارزيابي خسارت را دچار اشكال نمايد.

همه گونه همكاري كه بيمه‌گر براي تعيين علت حادثه يا ارزيابي خسارت بدان نياز دارد به عمل آورد.

در صورتي كه بيمه‌گر و بيمه‌گذار بر روي ميزان خسارت پرداختي به توافق نرسند تكليف چيست؟

هيات كارشناسي سه نفره متشكل از يك نفر نماينده شركت بيمه و ديگري نماينده بيمه‌گذار تشكيل خواهد شد و كارشناسان منتخب متفقاٌ نسبت به تعيين كارشناس سوم اقدام خواهند نمود و اين هيات كارشناسي نسبت به حل و فصل موضوع اقدام مي‌نمايند.

در صورتي كه در زمان بروز حادثه قسمتي از اقساط حق بيمه‌ها پرداخت نشده باشد نحوه پرداخت خسارت به چه صورت خواهد بود؟

اگر اقساط مربوطه سررسيد نشده باشند عدم پرداخت آنها مشكلي در پرداخت خسارت بوجود نخواهد آورد ليكن اگر بيمه‌گذار اقساط سررسيد شده را پرداخت نكرده باشد، در اين صورت قاعده نسبي حق بيمه اجرا خواهد شد و خسارت بر اساس نسبت حق بيمه‌اي كه پرداخت شده به حق بيمه‌اي كه بايد پرداخت مي‌شد محاسبه مي‌گردد.

بيمه‌هاي مهندسي شامل چه بيمه‌هايي است؟

–     بيمه تمام خطر نصب

–      بيمه شكست ماشين آلات

–      بيمه ريسك‌هاي تكميل شده ساختماني

–     بيمه تمام خطر پيمانكاران

–     بيمه عدم النفع ناشي از شكست ماشين آلات

–      بيمه ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاران

–      بيمه فساد كالا در سردخانه

–      بيمه تجهيزات الكترونيك

–      بيمه عيوب اساسي و پنهان ساختمان

آيا بيمه‌نامه تمام خطر پيمانكاران و تمام خطر نصب تمام حوادث را پوشش مي‌دهند؟

بلي بجز مواردي كه صراحتاً در بخش استثنائات بيمه نامه مستثني گرديده است.

بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران در چه مواردي بكار مي‌رود؟

اين بيمه‌نامه عمليات احداث تمامي پروژه‌هاي ساختماني، راه، راه آهن، پل، تونل، سد، خطوط انتقال آب و فاضلاب، فرودگاه، پروژه‌هاي آبياري و زهكشي و بطور كلي كليه كارهاي عمراني را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

طول مدت اعتبار پوشش بيمه‌اي در بيمه‌هاي تمام خطر پيمانكاران و تمام خطر نصب چقدر است؟

از زمان شروع فعاليت ساخت و ساز و نصب دستگاه‌ها (شروع دوره پيش انبارداري) تا ابتداي دوره بهره‌برداري پروژه را پوشش مي‌دهد.

در صورت درخواست بيمه‌گذار، دوره نگهداري نيز تحت پوشش بيمه اي قرار مي‌گيرد.

لازم بذكر است كه در دوره نگهداري پوشش بيمه اي تمام خطر نبوده و صرفاً مواردي را كه در كلوز مربوطه بسته به نوع آن (ساده يا گسترده) درج گرديده، تحت پوشش قرار مي‌دهد.

بيمه‌نامه ريسك‌هاي تكميل شده ساختماني شامل چه مواردي است؟

انواع پروژه هاي عمراني و پروژه هاي ذكر شده در بخش تمام خطر پيمانكاران پس از تكميل و يا گذشت چند سال از اجراي آن مي‌توانند تحت پوشش اين بيمه قرار گيرند .

موضوع مورد بيمه در بيمه شكست ماشين‌آلات چه مي‌باشد؟

تمام موضوعاتي كه در دوره احداث و نصب مي‌توانند تحت پوشش بيمه تمام خطر نصب قرار گيرند، در دوره بهره برداري مي توانند تحت پوشش بيمه شكست ماشين‌آلات واقع شوند.

بيمه‌نامه ماشين‌آلات پيمانكاران در چه مواردي بكار مي‌رود؟

اين بيمه نامه جهت انواع ماشين‌آلات سنگين فاقد پلاك شهرباني مانند لودر، گريدر، بچينگ پلنت، بيل مكانيكي، بولدوزر، تراكتور، جرثقيل و … صادر مي‌شود.

بيمه نامه فساد كالا در سردخانه در چه مواردي بكار مي رود؟

انواع كالاهاي انبار شده در سردخانه‌ها از قبيل مواد پروتئيني، دارويي، شيميايي و مانند آن كه در سيستم تبريد سردخانه دچار خسارت مي‌شوند تحت پوشش قرار مي‌دهد.

مدراك مورد نياز شركت بيمه جهت بررسي و محاسبه نرخ و شرايط صدور بيمه‌نامه‌هاي مهندسي كدامند؟

براي بيمه‌هاي دوره احداث – بيمه تمام خطر پيمانكاران و بيمه تمام خطر نصب

پرسشنامه تكميل شده توسط متقاضي با مهر و امضاي بيمه‌گذار يا نماينده معتبر

كپي قرارداد يا پيمان

كپي جدول زمانبندي اجراي كار – شامل توضيحاتي در مورد فصول كارها، مدت انجام پروژه و مراحل زماني انجام كارهاي مختلف پروژه

كپي نقشه جانمائي پروژه يا پلان موقعيت

ليست اقلام مورد نصب با مشخصات و ارزش تفكيكي آنها- در مورد بيمه تمام خطر نصب

ريز ارزش قرارداد (در مورد بيمه تمام خطر پيمانكاران(

براي بيمه‌هاي دوره بهره‌برداري – ساير بيمه‌هاي مهندسي

پرسشنامه تكميل شده توسط متقاضي با مهر و امضاي بيمه‌گذار يا نماينده معتبر

ارائه ليست اقلام مورد بيمه با ذكر مشخصات و ارزش تفكيكي آنها

مدت يا مهلت اعلام خسارت در بيمه‌نامه‌هاي مهندسي چند روز است؟

بيمه گذار موظف است به هنگام بروز خسارت در اولين اقدام شركت بيمه را از وقوع خسارت حادث شده در ظرف مدت ۱۴ روز مطلع نمايد.

آيا بيمه مهندسي در مورد تجهيزات برق رساني، ترانزيستورها،كابل ها، ترانس هاي شركت توزيع اعمال مي‌گردد؟

در بيمه مهندسي، تجهبزات الكترونيك در صورتي تحت پوشش قرار مي گيرد كه قيمت اجزا يا وسايل الكترونيكي بيشتر از وسايل مكانيكي آن دستگاه باشد، در تجهيزات الكترونيك و در غير اين صورت بخش بيمه شكست ماشين‌آلات يا ريسك‌هاي تكميل شده تحت پوشش قرار مي‌گيرد.

تعديل در بيمه‌هاي مهندسي چيست ؟ تاثير آن در نرخ حق بيمه به چه صورتي مي‌باشد؟ در زمان وقوع خسارت چه تاثيري در پرداخت خسارت دارد؟

تعديل افزايش قيمت پروژه در حال احداث و نصب ماشين‌آلات در طول مدت پيمان است كه در قرارداد گنجانده نمي‌شود. هر درصدي كه تعديل افزايش يابد به همان نسبت نرخ اوليه حق بيمه دريافت خواهد شد و بيمه‌گذار در زمان وقوع حادثه تقريبا به قيمت روز خسارت خواهند گرقت.

هواپيما داراي چه نوع پوشش‌هاي بيمه‌اي مي‌باشد؟

–        بدنه

–      مسئوليت قانوني شخص ثالث

–       مسئوليت مسافر

–        حوادث سرنشين

–         فقدان گواهي پرواز خلبانان

–        جنگ بدنه

–         فرانشيز بدنه

–         مسئوليت جنگ

–         مسئوليت عمومي

–         لوازم يدكي

–         فرانشيز بار همراه مسافر

براي بيمه هواپيما چه پوشش‌هايي اجباري و چه پوشش‌هاي اختياري مي‌باشند؟

بيمه مسئوليت شخص ثالث، مسافر و حوادث سرنشين اجباري و ساير بيمه‌ها اختياري مي‌باشند.

اگر وسيله پرنده به ارزش واقعي خود بيمه نشود، در هنگام وقوع خسارت، پرداخت غرامت آن به چه صورت خواهد بود؟

اگر وسيله پرنده كمتر از ارزش واقعي بيمه شود بر اساس ماده ۱۰ قانون بيمه (قاعده نسبي) اعمال مي‌گردد و اگر وسيله پرنده بيشتر از ارزش واقعي بيمه شده و عمد بيمه‌گذار باشد، هيچگونه خسارتي پرداخت نمي‌گردد. ليكن در صورتي كه اين امر سهواً صورت گرفته باشد خسارت تا سقف سرمايه بيمه‌نامه پس از كسر كسورات قانوني پرداخت مي‌گردد.

نحوه تعيين مبلغ حق‌بيمه در رشته بيمه هواپيما چگونه است؟

محاسبه حق بيمه بدنه هواپيما بر اساس درصدي از قيمت هواپيما صورت مي‌پذيرد كه ميزان اين درصد براي هواپيماهاي گوناگون بر حسب عوامل متعددي از قبيل نوع هواپيما، تجربيات و ساعت پرواز خلبان، دانش فني شركت تعميراتي، موقعيت جغرافيايي كه هواپيما در آن مناطق پرواز مي‌كند، كاربري هواپيما، تخمين ساعات پرواز سالانه، سابقه خسارتي و … متفاوت مي‌باشد.

اما حق بيمه مسئوليت به روش‌هاي گوناگوني تعيين مي‌شود. معمولاً براي شركت‌هاي هوائي كوچك جهت يك سقف تعهدات ثابت مبلغ حق‌بيمه اعلام مي‌گردد. ليكن براي شركت‌هاي هوايي بزرگ، حق بيمه بر اساس تعداد پرواز و تعداد مسافر حمل شده در نرخ‌هاي توافق شده بصورت سپرده اول دوره محاسبه مي‌گردد و در آخر دوره بيمه‌نامه بر اساس ارقام واقعي تعديل مي‌گردد.

بيمه‌گذار چه شرايط و تغييراتي را در هواپيما و به چه صورت بايد به اطلاع بيمه‌گر برساند؟

بيمه‌گزار موظف است هر گونه تغييراتي اعم از حذف و اضافه شدن هواپيما، زمين‌گير و پروازي شدن و ساير مواردي كه تاثير معني‌داري بر روي ريسك تحت پوشش دارد را حداكثر ظرف مدت ۷۲ ساعت بصورت كتبي به اطلاع بيمه‌گر برساند.

در چه مواقعي بيمه‌گر مي‌تواند بيمه‌نامه را فسخ نمايد؟

–     عدم پرداخت حق بيمه و يا اقساط آن در سررسيدهاي مقرر و بعد از اعلام كتبي به بيمه‌گزار و تعيين مهلت

–    تحريم بيمه‌گزار توسط مقامات دولتي و يا مراجع قضائي

–    اثبات خلافكاري و هر گونه قصور در شرايط بيمه‌نامه

پوشش زمين‌گيري هواپيما چگونه است و چه شرايطي دارد؟

در صورتيكه هواپيما بدلايلي عمليات پروازي نداشته باشد تنها با در نظر بخشي از حق بيمه بدنه مي‌توان آن را در قبال خطرات در روي زمين تحت پوشش قرار داد.

آيا در مواقعي كه هواپيما بدليل نقص فني و يا خسارت زمين‌گير بوده و قابل استفاده نمي‌باشد، مي‌توان ضرر و زيان عدم بهره‌برداري از آن را از طريق بيمه‌نامه بدنه جبران نمود؟

خير، در چنين شرايطي تنها با خريد بيمه‌نامه Loss of Use مي‌توان ضرر و زيان مربوطه را جبران نمود.

در بيمه‌نامه بدنه كشتي به جز بدنه شناور چه موارد ديگري مي‌تواند با دريافت حق‌بيمه اضافي تحت پوشش قرار گيرد؟

چنانچه در جريان بيمه بدنه كشتي، بعضي از هزينه‌ها و منافع در رابطه با مالكيت كشتي و بهره برداري از آن تحت پوشش قرار گيرد، اضافه نرخ حق بيمه شامل موارد مذكور خواهد شد. از جمله بيمه هاي اضافي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

۱-                     بيمه هزينه‌هاي اداره كشتي، كارمزد مديران كشتي، منافع ، ارزش اضافي يا مازاد بدنه و ماشين آلات

۲-                     بيمه كرايه، كرايه كشتي دربست يا كرايه مورد انتظار

۳-                     بيمه خطر جنگ،

۴-                     بيمه خطراتي كه در متن كلوز اصلي بيان نشده ولي بيمه‌گذار خواهان تحت پوشش بودن آنها است

منظور از «مسئوليت ناشي از تصادم در بيمه نامه كشتي» چيست؟

در صورتي كه كشتي بيمه شده با كشتي يا شيئي ديگر اعم از شناور يا ثابت تصادم كند و بيمه به سبب اين امر مسئول جبران خسارت شود وجه يا وجوهي در رابطه با اين تصادم بابت مورد زير پرداخت مي‌گردد:

·                       تلف يا آسيب ديدگي كشتي ديگر يا محمولات آن كشتي يا شيئي ديگر

·                       تاخير يا زمان معقول ناشي از عدم استفاده از كشتي ديگر يا محمولات آن كشتي يا شيئي ديگر

·                       زيان همگاني، هزينه نجات ياهزينه نجات قراردادي كشتي ديگر يا محمولات كشتي

در صورت وقوع خسارت و استحقاق دريافت آن، چك خسارت به چه شخصي (صاحب شناور، بيمه‌گذار يا ذينفع) پرداخت مي‌گردد؟

بر اساس اصل نفع بيمه اي، چك خسارت در وجه صاحب شناور (و نه لزوماً بيمه‌گذار) صادر مي شود، مگر آنكه شخص ديگري بعنوان ذينفع در بيمه‌نامه معرفي شده باشد.

با توجه به وقوع پديده جزر و مد و هم راستا قرارگيري خورشيد و ماه در دو مقطع زماني كه سبب حداكثر شدن پديده مد مي‌گردد آيا به گل نشستن كشتي‌ها قابل بيمه شدن با وقوع اين پديده است؟

از جمله خطراتي كه بيمه‌گر تحت عنوان حوادث دريا متعهد جبران خسارت وارده در بيمه‌هاي كشتي مي‌باشد، حادثه برخورد كشتي به بستر دريا يا رودخانه به علت جز و مد مي‌باشد. واضح است كه منظور از حادثه اتفاقات غير منتظره‌اي است كه ممكن است در جريان مسافرت كشتي يا در زماني كه كشتي در بندر لنگر انداخته است اتفاق افتاده و باعث آسيب ديدگي آن شود. اما چنانچه پديده جز و مد قابل پيش‌بيني بوده و كشتي به علت جذر دريا زمين‌گير شود از مصاديق به گل نشستن محسوب نشده و اين موضوع تحت پوشش بيمه نمي‌باشد.

اگر شناور به ارزش واقعي خود بيمه نشود، در هنگام وقوع خسارت، پرداخت غرامت آن به چه صورت خواهد بود؟

اگر شناور كمتر از ارزش واقعي بيمه شود بر اساس ماده ۱۰ قانون بيمه (قاعده نسبي) اعمال مي‌گردد و اگر وسيله پرنده بيشتر از ارزش واقعي بيمه شده و عمد بيمه‌گذار باشد، هيچ‌گونه خسارتي پرداخت نمي‌گردد. ليكن در صورتي كه اين امر سهواً صورت گرفته باشد خسارت تا سقف سرمايه بيمه‌نامه پس از كسر كسورات قانوني پرداخت مي‌گردد.

۱- آيا مي دانيد مشتركين گاز خانگي تحت پوشش “بيمه حوادث مشتركين خانگي در مقابل حوادث ناشي از مصرف گاز طببيعي” مي باشند؟

تمامي مشتركين گاز خانگي شهري و روستائي تحت پوشش بيمه نامه “بيمه حوادث مشتركين خانگي در مقابل حوادث ناشي از مصرف گاز طببيعي” مي باشند.حق بيمه مربوط به اين بيمه نامه به صورت ماهيانه و به مبلغ ۵۰۰ريال از طريق قبوض گاز مصرفي از مشتركين به ازاء هر واحد مسكوني اخذ و شركت ملي گاز مجموع حق بيمه دريافتي را حداكثر دوهفته پس از هر دوره (دوره ۲ ماهه) به حساب بيمه گر واريز مي نمايد.

۲- آيا مي دانيد چه حوادثي در بيمه نامه” حوادث مشتركين خانگي در مقابل حوادث ناشي از مصرف گاز طببيعي” تحت پوشش مي باشد؟

موضوع قرارداد تامين پوشش بيمه جاني و مالي مشتركين خانگي گاز طبيعي در مقابل حوادث ناشي از مصرف گاز طبيعي از حوادث طبيعي اعم از حوادث انفجاري، آتش سوزي و مسموميت ها كه به ساكنين و يا اشخاص ثالث خسارت(مالي و جاني)وارد مي گردد.

۳- آيا مي دانيد كدام شركت بيمه در سال ۱۳۹۳ داراي قرارداد با شركت مالي گاز ايران مي باشد؟

شركت سهامي بيمه ايران

۴- تعهدات شركت بيمه در قبال مشتركين خانگي گاز طبيعي چيست؟

اگر در اثر حوادثي كه موضوع قرارداد بيمه نامه مي باشد خسارتي به ساكنين واحدهاي مسكوني يا اشخاص ثالث وارد شود شركت بيمه موظف به پرداخت خسارات ذيل مي باشد:

الف: پرداخت غرامت فوت براي هر نفر در هر حادثه به مبلغ(دويست و شصت ميليون ريال)

ب: پرداخت غرامت نقص عضو و از كارافتادگي دائم براي هر نفر در هر حادثه به مبلغ(دويست ميليون ريال)

ج: حداكثر تعهد پرداخت براي جبران هزينه هاي پزشكي ناشي از هر حادثه براي هر نفر مبلغ(چهار صد ميليون ريال)

د: جبران خسارت هاي مالي به واحدهاي مسكوني و مشاعات و اشخاص ثالث در هر حادثه و به ازاء هر يك از موارد مذكور به عنوان يك واحد مستقل تا مبلغ(سيصد و هفتاد ميليون ريال)

۵- آيا مي دانيد خسارات فوق چگونه پرداخت مي گردد؟

– در خسارت هاي فوت، مبلغ غرامت در وجه وراث قانوني متوفي بر اساس برگه انحصار وراثت پرداخت خواهد شد.

– در خسارت هاي پزشكي و نقص عضو مبلغ غرامت در وجه مصدوم و يا سرپرست قانوني وي بر اساس اسناد و مدارك مثبته پرداخت خواهد شد.(براي دريافت غرامت بابت هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه ارائه اصل مدارك هزينه هاي انجام شده الزامي مي باشد).

– در خسارات مالي، غرامت در وجه ذينفع و با ارائه مدارك مثبته پرداخت خواهد شد.

۶- آيا مي دانيد در صورت بروز حوادث ناشي از شبكه گاز شهري و روستايي چه بايد كرد؟

حداكثر پس از ۵ روز از تاريخ وقوع حادثه با مراجعه به نزديكترين شعبه شركت سهامي بيمه ايران فرم اعلام خسارت را اخد نموده و پس از امضاي فرم مربوطه، تمام مدارك مورد نياز كه توسط كارشناس خسارت شركت بيمه اعلام مي گردد را ارائه داده و پرونده را تكميل مي نماييد.

شركت سهامي بيمه ايران موظف مي باشد حداكثرظرف مدت ۲۰ روز پس از دريافت مدارك مربوطه از اشخاص حادثه ديده ، خسارت را پرداخت نمايد.

۷- آيا مي دانيد چنانچه اموال خسارت ديده تحت پوشش بيمه نامه هاي ديگري نيز باشد در صورت بروز خسارت چه بايد كرد؟

چنانچه اموال خسارت ديده تحت پوشش بيمه نامه هاي ديگري نيز باشد در صورت بروز خسارت تعهد بيمه گر(شركت سهامي بيمه ايران ) به نسبت سرمايه هاي تحت پوشش بيمه نامه هاي مربوط، با رعايت سقف تعهدات انجام خواهد شد.

۱- مدت بيمه در بيمه‌نامه مسافرتي اتباع خارجي متقاضي ورود به كشور چقدر است؟

پوشش اين بيمه‌نامه براساس مدت مندرج در بيمه‌نامه و حداكثر ۹۲ روز متوالي خواهد بود كه شروع آن از تاريخ ورود بيمه‌شده به كشور جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

اين بيمه‌نامه پس از اتمام سفري كه بيمه‌نامه به خاطر آن ابتياع گرديده و يا خروج بيمه‌شده از مرزهاي قانوني كشور هركدام كه زودتر حادث شود، از درجه اعتبار ساقطمي‌گردد.

در مواردي كه بيمه‌شده پس از ورود به ايران نسبت به خريد بيمه‌نامه اقدام نمايد پوشش بيمه‌اي از زمان مندرج در بيمه‌نامه شروع خواهد شد.

۲- تعهدات بيمه‌گر در بيمه‌نامه مسافرتي اتباع خارجي متقاضي ورود به كشور چه مواردي است؟

در صورتي كه بيمه شده در مدت اعتبار اين بيمه نامه ،دچار بيماري يا صدمات بدني ناشي از حادثه شود ويا قرنطينه اجباري پزشكي ضروري گردد بيمه گر موظف است خدمات زير را ساماندهي وهزينه هاي مرتبط با آن را پرداخت نمايد.

خدمات قابل ارائه توسط بيمه گر :

– انتقال

– پرداخت هزينه‌هاي پزشكي و غير پزشكي

– راهنمايي پزشكي

– پرداخت خسارت

– راهنمايي بيمه‌شده در صورت گم شدن مدارك

۳- در حال حاضر هزينه هاي پزشكي در قراردادهاي بيمه مسافرتي اتباع خارجي متقاضي ورود به كشور شامل چه مواردي است و ميزان آن چقدر است ؟

– هزينه هاي پزشكي و بستري تا سقف ۰۰۰ر۱۰ يورو و يا معادل ريالي آن بر اساس نرخ تسعير ارز مندرج در بيمه نامه با استناد به گواهي پزشكي مبني بر نياز فوري به درمان در مدت پوشش ( پس از كسر فرانشيز هزينه هاي پزشكي غير بستري) به شرح زير پرداخت خواهد شد:

· هزينه هاي پزشكي شامل ويزيت اوليه وخدمات تصوير برداري وآزمايشگاهي ، هزينه هاي دارويي،جراحي هاي سرپايي،فيزيوتراپي وانتقال مصدومان وبيماران به مراكز پزشكي مربوطه ناشي از حوادث.

· هزينه هاي پزشكي ناشي از بستري وجراحي در بيمارستان ومراكز جراحي محدود Day Care ( با بيش از ۶ ساعت بستري).

۴- چه هزينه هايي در قراردادهاي بيمه مسافرتي اتباع خارجي متقاضي ورود به كشور از شمول تعهدات بيمه‌گر خارج مي‌باشد؟

– بيماري سابقه‌دار، ابتلاي مجدد به بيماري مزمن يا ادامه‌دار و يا عوارضي كه بيمه‌شده قبلاً از آن آگاهي داشته و قبل از شروع پوشش بيمه‌اي براي آن تحت درمان بوده يا مي‌باشد. دوران نقاهت جزئي از دوران بيماري محسوب مي‌شود.

– جنگ، تجاوز نظامي، اقدام دشمن خارجي، عمليات تروريستي و خصمانه (اعم از اعلام‌ شده يا نشده).

– خودكشي، صدمات عمدي وارده به خود، مباشرت، مشاركت يا معاونت در عمل مجرمانه.

– شركت در مسابقه اسب‌دواني، مسابقه دوچرخه‌سواري و هر نوع مسابقه يا نمايش با وسايل موتوري و شركت در تمرينات و مسابقات ورزشي حرفه‌اي نظير كوه‌نوردي (صعود حرفه‌اي)، هوانوردي و هرگونه پرواز، غارنوردي، غواصي، ورزش‌هاي زمستاني يا تمرين به منظور شركت در مسابقات رسمي و يا نمايش و يا هرگونه ورزش و تفريحي كه بطور معمول و معقول خطرناك تلقي مي‌شود.

– آلودگي ناشي از تشعشعات هسته‌اي.

– زايمان در خلال سه ماه مانده به موعد زايمان و سقط جنين اختياري.

– آثار جزئي و يا كلي ناشي از مصرف مواد مخدر، مشروبات الكلي و دارو‌هاي روان‌گردان به ‌استثناي داروهايي كه با تجويز پزشك ذيصلاح مصرف شده باشد.

– ريسك‌هاي شغلي بيمه‌شده كه طبق قانون به عنوان حوادث شغلي و كار قلمداد مي‌شود.

– اختلالات مادرزادي و بيماري‌هاي ناشي از آن.

– پيشگيري يا واكسيناسيون.

– عوارض ناشي از فيزيوتراپي.

– انرژي درماني آفتاب درماني و درمان به منظور زيبايي، معالجه از طريق چشمه‌هاي آب معدني.

– عوارض ناشي از بيماري هاي رواني و جنون

۵- وظايف بيمه شده در صورت نياز به استفاده از خدمات بيمه‌نامه چيست؟

– در اولين فرصت ممكن با نزديك‌ترين مركز پاسخگويي و راهنماي شبانه ‌روزي بيمه‌گر در ايران تماس گرفته و اطلاعات زير را اعلام نمايد:

– نام كامل بيمه‌شده، شماره و تاريخ اعتبار بيمه‌نامه مسافرتي، شماره گذرنامه.

– نشاني محل اقامت در ايران و شماره تماس.

– شرح مختصر حادثه، بيماري و نوع كمك مورد درخواست.

– در موارد بستري حداكثر ظرف مدت ۵ روز از زمان بستري شدن و قبل از ترخيص موضوع را به بيمه‌گر اعلام نمايد.

– از هر عملي كه اقدام بيمه‌گر را عليه مسئول حادثه ( در صورت وجود) مشكل و نامقدور سازد خودداري نمايد.

– كليه مدارك و مستندات لازم براي بازيافت خسارت از منابع مربوطه را در صورت درخواست بيمه‌گر تهيه و در اختيار وي قرار دهد.

۶- شرايط ابطال بيمه‌نامه مسافرتي اتباع خارجي متقاضي ورود به كشور چيست؟

بيمه‌گر موظف است در صورت عدم صدور رواديد به درخواست بيمه‌شده با كسر يك يورو از مبلغ حق‌بيمه، بيمه‌نامه را ابطال و باقيمانده حق‌بيمه را بازپرداخت نمايد.

بيمه‌گر موظف است در صورت صدور رواديد و عدم انجام سفر به درخواست بيمه‌شده پس از انقضاي مدت رواديد با كسر يك يورو از مبلغ حق‌بيمه، بيمه‌نامه را ابطال و حق‌بيمه باقيمانده را بازپرداخت نمايد.

مهلت درخواست ابطال بيمه‌نامه حداكثر ۶ ماه از تاريخ صدور خواهد بود.

۷- شركتهايي كه در حال حاضر اقدام به صدور بيمه‌نامه مسافرتي اتباع خارجي متقاضي ورود به كشور مي‌نمايند كدامند؟

آسيا، آسماري، حافظ، ملت، اميد

بيمه باربري كالا چيست؟

بيمه باربري كالا بيمه‌اي است كه به موجب آن بيمه‌گر در مقابل حق بيمه‌اي كه از بيمه‌گذار دريافت مي‌كند متعهد مي‌شود در جريان حمل كالا از نقطه‌اي به نقطه ديگر در نتيجه وقوع خطرهاي موضوع بيمه چنانچه، كالا تلف شده و يا دچار خسارت شود و يا بيمه گذار هزينه‌اي متحمل شود، زيان وارده را بپردازد.

بيمه باربري به چند صورت صادر مي‌گردد؟

بيمه نامه باربري ساده: بيمه‌نامه‌اي است كه براي حمل كالاي معيني صادر مي‌شود و در آن مشخصات مورد بيمه از جمله نوع كالا، مقدار و ارزش كالا، طريق و نحوه حمل و موضوعات ديگري كه مبين حقوق و تعهدات طرفين قرارداد مي‌باشد قيد مي گردد.

بيمه باربري عمومي: در برخي مواقع، صدور بيمه‌نامه‌هاي حمل و نقل ساده (بيمه‌نامه‌هاي باربري داخلي، خارجي و ترانزيت) بدليل تعداد بالاي تكرار آن مقرون به صرفه نمي‌باشند؛ در اين موارد، از بيمه‌نامه‌هاي عمومي كه قراردادي است ميان بيمه‌گر و بيمه‌گذار استفاده مي‌شود. از طرفي مي‌توان مدت اعتبار را از ديگر وجوه تمايز ميان بيمه‌نامه با قرارداد دانست؛ بيمه‌نامه‌ها اعتبارشان فقط در طول يك حمل متعارف است و به محض رسيدن كالا به مقصد خاتمه مي يابد ولي قراردادها يكساله‌اند.

قبل از حمل با اطلاع بيمه‌گر از مشخصات و نحوه حمل كالا و وسيله حمل، مبدا و مقصد و بطور كلي آنچه كه در بيمه‌نامه پيش‌بيني نشده و احتياج به تصريح دارد گواهي بيمه صادر مي‌گردد.

يك شركت بزرگ براي واردات ماشين آلات خود كه هم اكنون در حال ثبت سفارش است نياز به خريد بيمه‌نامه باربري وارداتي دارد چگونه مي تواند آن را خريداري نمايد؟

پس از ثبت سفارش و در صورتي كه نخواهد از اعتبارات اسنادي استفاده نمايد مي‌تواند به نزديكترين شعبه يا نمايندگي شركت‌هاي بيمه مراجعه و كالاي مورد نظر را تحت يكي از كلوزهاي بين المللي A، B،C  بيمه نمايد. اگر از L/C استفاده مي‌نمايد درخواست بانك نيز براي دريافت بيمه نامه از شركت بيمه لازم است.

در چه صورتي ممكن است شركت بيمه به دليل شكستگي كالا به بيمه‌گذار خسارت پرداخت كند؟

درصورتي كه خسارت ناشي از شكستگي در بيمه نامه به عنوان شروط ، توافق شده باشد و يا شكستگي در اثر وقوع خطرات مندرج در كلوز باشد.

اگر بيمه كلوز C باشد و كالا در مسير حمل دچار شكستگي شود در چه صورت شركت‌هاي بيمه خسارت پرداخت مي‌كنند؟

در صورتي خسارت شكستگي در كلوز C پرداخت مي شود كه اين شكستگي ناشي از وقوع يكي از خطرات مندرج در كلوز C ايجاد شده باشد.

اگر كالايي طي حمل با هواپيما مفقود شود يا آسيب ببيند در حالي كه كالا بيمه نباشد شركت بيمه بابت آن خسارتي پرداخت مي نمايد؟

شركت‌هاي هواپيمايي در برابر حمل كالاهاي مشتريان خود داراي مسئوليت مي‌باشند. حال چنانچه شركت هواپيمايي مسئوليت خود را در اين خصوص نزد يكي از شركت هاي بيمه تحت پوشش قرار داده باشد، خسارت وارده از طريق شركت هواپيمايي به شركت بيمه اعلام شده و مطابق شرايط بيمه نامه صادره جبران خسارت خواهد شد، در غير اين صورت شركت هواپيمايي بايد جبران خسارت را بر عهده خواهد بگيرد.

حق بيمه باربري دريايي بايد به دلار پرداخت شود يا ريال؟

مطابق درخواست بيمه‌گذاران حق بيمه بيمه‌نامه‌هاي صادره هم بصورت ريالي و هم بصورت ارزي قابل پرداخت مي‌باشد. اما در صورتي كه حق بيمه به ريال پرداخت گردد تعهدات شركت بيمه نيز در هنگام پرداخت خسارت به ريال خواهد بود و به همين نحو نيز چنانچه حق بيمه به صورت ارزي پرداخت گردد خسارات احتمالي مربوطه نيز به همان ارز جبران خواهد شد.

آيا مي‌توان آثار هنري ارزش‌گذاري شده را در حين حمل و نقل بيمه نمود؟

امكان استفاده از بيمه‌نامه وجود دارد نرخ حق بيمه آن با توجه به نوع پوشش‌هاي بين‌المللي كه خريداري مي‌شود متفاوت خواهد بود.