نوشته‌ها

نوشته های بیمه ای

انسان -خطر -حادثه - خسارت -تعاون - بیمه(بخش اول)

/
✍️ یادداشت روز : ''' انسان -خطر -حادثه - خسارت -تعاون - بیمه '''(ف…
نوشته های بیمه ای

دعوت به تشکیل سندیکای کارگزاران و نمایندگان

/
✍️ یادداشت روز : ''' دعوت به تشکیل سندیکای کارگزاران و نماین…
نوشته های بیمه ای

انسان -خطر-حادثه -خسارت -تعاون -بیمه (بخش چهارم)

/
✍️ یادداشت روز : '''انسان -خطر-حادثه -خسارت -تعاون -بیمه '''(فلس…
نوشته های بیمه ای

انسان -خطر -حادثه - خسارت - تعاون - بیمه (بخش سوم)

/
✍️ '''انسان -خطر -حادثه - خسارت - تعاون - بیمه '''(فلسفه وجودی و س…
نوشته های بیمه ای

انسان - خطر -حادثه - خسارت -تعاون -بیمه (بخش دوم )

/
✍️ یادداشت روز : ''' انسان - خطر -حادثه - خسارت -تعاون -بیمه '''(فل…