نوشته‌ها

بیمه

زمان شروع پوشش بیمه

/
علی الاصول به محض انعقاد، قرارداد بیمه شروع شده، ولی معمول اس…