نوشته‌ها

نوشته های بیمه ای

هدف گذاری :حمایت از کالای ایرانی ،نیاز مبرم امروز فضای کسب و کار

/
سال ۱۳۹۷ از سوی مقام معظم رهبری بنام حمایت از کالای ایرانی نامگذا…