نوشته‌ها

بیمه

ساعات کاری بیشتر به کیفیت کاری بیشتر نمی‌انجامد

/
بسیاری از مدیران برای حصول نتیجه‌ی بهتر، ساعات کاری را افزایش می…