نوشته‌ها

نوشته های بیمه ای

آمدی جانم ولی حالا چرا

/
این نوشته در خصوص ریسک نوسانات آب و هوا می باشد. شایسته و عقلانی نیست با وجود سازمان هواشناسی توانمند در کشورمان و سازمان بیمه گر تخصصی بخش کشاورزی و سایر موسسات بیمه دیگر که میتوانند به حمایت از بخش کشاورزی و باغداران کشاورز بپردازند ،بخش کشاورزی کشور از داشتن به هنگام پوشش های حمایتی برخوردار نباشند ....