نوشته‌ها

نوشته های بیمه ای

''' همکاری صمیمانه کارگزاران و نمایندگان با شرکتهای بیمه ضامن توسعه بازار بیمه در ایران,,,

/
نمیدانم چرا با اینکه همه دست اندرکاران بازار بیمه در ایران میدانند که …
نوشته های بیمه ای

تعمیم بیمه درایران اکنون چه مفهومی دارد ؟

/
سالهای متمادی است که محدوده تعریف و شمول خدمات بیمه های بازرگ…