نوشته‌ها

نوشته های بیمه ای

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

/
خداوند رحمت کند ،همه رفتگان خاک رو ،یک پیر عارف کشاورز در بین …