نوشته‌ها

نوشته های بیمه ای

تکافل: من باوربه تکافل را شخصا مشاهده کردم

/
مدتها بود که با واژه تکافل بجای ,,بیمه گری ,,از طریق برخی از مقالات…