بیمه هواپیمای سنگین

فروردین 25, 1397

بیمه بدنه هواپیما

هواپیما به دو دسته کلی تقسیم میشود: 1)هواپیماهای سبک و فوق سبک که جهت اهداف تفریحی، آموزشی و تبلیغی مورد استفاده قرار می‌گیرد. 2)هواپیمای سنگین و […]