بایگانی‌ها بیمه RFIB لندن - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بهمن 12, 1396

سهم نگهداری ریسک : ضوابط و مقررات سهم نگهداری ریسک توسط شرکت های بیمه / نادیده گرفتن عوامل تاثیرگذار در تعیین سهم نگهداری در قوانین بیمه ای ایران

در محاسبه سهم نگهداری برای هر ریسک و برای مجموع ریسک‌ها در آیین‌نامه 1؍55 و آیین‌نامه 69از عوامل بسیار اندکی بهره گرفته شده که طبیعتاً با […]