تعریف عقد بیمه و ارتباط آن با بیمه های عمر

تیر 26, 1396

تعریف عقد بیمه و ارتباط آن با بیمه های عمر

قانون بيمه نيز در سال 1316 به تصويب رسيده و مشخصات و اصول و ضوابط عقد بيمه و انواع آن را تعيين نموده است و بدين […]