نوشته‌ها

نوشته های بیمه ای

نحوه محاسبه حق بیمه اضافه مشاغل سخت و زیان آور

/
نحوه محاسبه حق بیمه اضافه مشاغل سخت و زیان آور نحوه محاسبه حق ب…
بیمه

تعریف تکنیکی بیمه

/
بیمه عملیاتی می‌باشد که بیمه گر، بیمه گذارانی که در معرض حاد…
بیمه

بیمه‌های تامین اجتماعی

/
بیمه‌های تامین اجتماعی به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع…
بیمه

ضمانت اجرای اعلام خلاف واقع غیرعمدی

/
فرض دوم درموردی است که بیمه گر پس از وقوع حادثه موضوع بیمه متوجه…
بیمه مهندسی

انواع کلوزها در بیمه های مهندسی

/
کلوزها در بیمه های مهندسی / Clause or Endorsement نوع کلوزهایی که در بیمه های…
Risk Management

خصوصیات ریسک

/
ريسك / Risk هر نوع فعاليتی در فرآيند اجرای خود با احتمال وقو…
نوشته های بیمه ای

انسان -خطر -حادثه - خسارت -تعاون - بیمه(بخش اول)

/
✍️ یادداشت روز : ''' انسان -خطر -حادثه - خسارت -تعاون - بیمه '''(ف…
نوشته های بیمه ای

انسان -خطر-حادثه -خسارت -تعاون -بیمه (بخش چهارم)

/
✍️ یادداشت روز : '''انسان -خطر-حادثه -خسارت -تعاون -بیمه '''(فلس…
نوشته های بیمه ای

انسان -خطر -حادثه - خسارت - تعاون - بیمه (بخش سوم)

/
✍️ '''انسان -خطر -حادثه - خسارت - تعاون - بیمه '''(فلسفه وجودی و س…