نوشته‌ها

نوشته های بیمه ای

حادثه: هرگز خبر نمیکند دیگر شعاری افسانه ای شده

/
از روز خلقت بشر بر روی این زمین خاکی ,همواره انواع حوادث در کمین…