نوشته‌ها

حقوق بیمه

نکات کاربردی در مورد توقیف دیه و برداشت مهریه از آن

/
برابر قانون، دیه مالی می باشد که در شرع برای جنایت تعیین شده اس…