نوشته‌ها

نوشته های بیمه ای

مثل آب خوردن

/
وقتی حادثه ای رخ میدهد برای نجات جان اشخاص مجروح بطور اورژانس به …