نوشته‌ها

نوشته های بیمه ای

نتیجه مطالعات و طرح ریزی تامین پوشش زلزله از سوی صنعت بیمه تاکنون چه بوده !؟

/
چندین ماه از زلزله کرمانشاه گذشت و تجربیات و سوابق زلزله ها و …