نوشته‌ها

زندگینامه راسل اکاف ( علوم سامانه‌ ها و پژوهش عملیاتی)

/
بیوگرافی راسل ایکاف (زندگینامه دانشمندان) در زندگی نامه راسل اکاف اینگونه آمده اس…