بایگانی‌ها عقد بیمه - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

فروردین 6, 1397

بیمه از نظر فقه اسلامی:

بازدید: 26بیمه مورد توجه فقهاي اهل سنت و شیعه قرار گرفت و در مورد مشروعیت آن نظرات متفاوتی اظهار شد. البته بیشترین مخالفین مشروعیت بیمه اهل […]
تیر 26, 1396

ارتباط بیمه های عمر و اصول حاکم بر قراردادهای بیمه ای

بازدید: 460معاملات بیمه ای را اصول خاص آن از سایر معاملات متمایز می نماید، اصولی که هر یک از طرفین ملزم به ایفای تعهدات آن هستند.
تیر 14, 1396

قانون بیمه

بازدید: 125معاملات بیمه