نوشته‌ها

نوشته های بیمه ای

حکمرانی داده : نقدی بر وضعیت داده‌ها در صنعت بیمه ایران

/
بیمه‌گران به اطلاعات پروفایل بیمه‌گزاران برای اندازه‌گ…