نوشته‌ها

حقوق بیمه

تکنیک جرم زدایی در جهت حمایت در روابط کسب و کار

/
جرم زدایی در روابط کسب و کار، تکنیکی است برای هماهنگ سازی و سازگا…
حقوق بیمه

جرم زدایی در عمل چیست؟

/
جرم زدایی در عمل که سومین نمونه از جرم زدایی است، بدین صورت ا…
حقوق بیمه

اهداف جرم زدایی در دنیای کسب و کار

/
راجع به نیازهای معاصر جرم زدایی و دلایل آن، به نظریات متفاوت…
حقوق بیمه

تکنیک های جرم زدایی در حقوق کسب و کار

/
تکنیک های جرم زدایی برای تعدیل آثار نامطلوب مداخله هنجارهای کیفر…