مخارج کفن و دفن و پرداخت غرامت

مرداد 6, 1396

تاریخچه بیمه عمر در دنیا

در روزگاران کهن سربازان رومی با پرداخت مبالغی از حقوق خود بعنوان حق عضویت و مبلغ ورودی، صندوق هایی تشکیل می دادند که در صورت کشته […]