نوشته‌ها

نوشته های بیمه ای

مرگبارترین آتش سوزی تاریخ کالیفرنیا

/
آتش سوزی تحت نام : مندوسینو کمپلکس. آتش و آتش سوزی در طول تاریخ بشر یک…
نوشته های بیمه ای

گسترش بیمه حوادث و بلایای طبیعی یک ضرورت ملی 

/
موقعیت جغرافیایی و سوابق خسارتهای طبیعی رخداده در چند دهه اخیر…