نوشته‌ها

nokate bime

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته آتش‌سوزي کدامند ؟

/
۱-          نوع قرارداد (عادي، تمام خطر، فرست لاس و ...) ۲-     …
nokate bime

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته باربري کدامند ؟

/
۱-          نوع و دامنه پوشش براساس كلوزهاي A و B و C و TOTAL LOS…
nokate bime

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته كشتي کدامند ؟

/
با توجه به تنوع كشتي‌ها از جمله باري و مسافري و محدودة تردد آنها، …