بایگانی‌ها معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته آتش‌سوزي - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته آتش‌سوزي

مهر 29, 1396

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته آتش‌سوزي کدامند ؟

بازدید: 83۱-          نوع قرارداد (عادي، تمام خطر، فرست لاس و …) ۲-          گزارش كارشناس ريسك. ۳-          نوع و امكانات ايمني مورد بيمه. ۴-          نوع كالاهاي مورد بيمه. ۵-          دامنة پوشش. ۶-          درصد […]
مهر 29, 1396

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته باربري کدامند ؟

بازدید: 23۱-          نوع و دامنه پوشش براساس كلوزهاي A و B و C و TOTAL LOSS و پوشش‌هاي فراتر از هر كلوز. ۲-          نوع و خصوصيات محموله (شكنندگي، فساد پذيري و …). ۳-          طريق حمل (زميني، هوائي […]
مهر 29, 1396
nokate bime

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته كشتي کدامند ؟

بازدید: 34با توجه به تنوع كشتي‌ها از جمله باري و مسافري و محدودة تردد آنها، محاسبة نرخ در بيمة كشتي تابع عوامل مختلفي مانند ويژگي‌هاي فني […]