بایگانی‌ها معيارهاي تعيين حق بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

معيارهاي تعيين حق بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان

مهر 30, 1396

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق بيمه رشته مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان:

بازدید: 37۱-          موضوع فعاليت (عمراني ، ساختماني و ….) ۲-          محدوده مكاني پروژه ۳-          مدت زمان اجراي پروژه ۴-          تعداد كاركنان فعال در پروژه ۵-          تعداد طبقات پروژه ۶-          سقف تعهدات ۷-          خطرات […]