بایگانی‌ها نرخ حق‌بيمه رشته كشتي - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

نرخ حق‌بيمه رشته كشتي

مهر 29, 1396
nokate bime

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته كشتي کدامند ؟

بازدید: 34با توجه به تنوع كشتي‌ها از جمله باري و مسافري و محدودة تردد آنها، محاسبة نرخ در بيمة كشتي تابع عوامل مختلفي مانند ويژگي‌هاي فني […]