نوشته‌ها

nokate bime

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته كشتي کدامند ؟

/
با توجه به تنوع كشتي‌ها از جمله باري و مسافري و محدودة تردد آنها، …