نوشته‌ها

نوشته های بیمه ای

چرا در مقابل تغییر رویکردها و رویه ها مقاومت میکنیم ؟

/
✍ گفتگوی هفته : بارها یاد آوری کرده ام در مدیریت یک اصل در قالب …