بایگانی‌ها همکاری - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

تیر 5, 1397
نوشته های بیمه ای

ضرورت همت و تعاون جمعی در تعمیم خدمات بیمه در شهرها و روستاهای کشور

یکی از راهکارهای موثر دست یابی صنعت بیمه به تکلیف و سهم تولید پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه برای این بخش ،عرضه ”سبد جامع […]