بایگانی‌ها bime - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اسفند 29, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش شش(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین
اسفند 27, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش پنج(فارسی)

بیمه  مستمری گروهی Occupational pensions بیمه  زیان  پولی Pecuniary loss مستمری Pension مستمری  سالیانه Pension annuities بیمه  ازکارافتادگیدایم Permanent health insurance نرخ  تداوم Persistency بیمه  حوادث  شخصی […]
اسفند 25, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش چهار(فارسی)

    مسئولیت Liability امید به  زندگی Life expectancy اعضای  لویدز Lloyd’s members لویدز لندن Lloyd’s of London حق  بیمه  مازاد Loading بیمه  مراقبت های  طولانی Long-term care insurance […]
اسفند 23, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش سه(فارسی)

مستمری  آنی Immediate annuities بیمه با سرمایه افزایشی Increasing term اصل  جبران  غرامت Indemnity سرمایه  براساس  شاخص Index-linked بیمه  ازکارافتادگی  دایم Individual permanent health insurance بیمه […]
اسفند 16, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش یک(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین