بایگانی‌ها DISC - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بهمن 12, 1396

یک معیار برای انتخاب مدیران بیمه ای 

بازدید: 3 تک تازان ، بوروکرات ها ،آتش افروزان و دنباله رو کبیر چهار گروه مدیرانی هستند که در تقسیم بندی های جدید جهانی جای گرفته […]