بایگانی‌ها Investment - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اسفند 23, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش سه(فارسی)

مستمری  آنی Immediate annuities بیمه با سرمایه افزایشی Increasing term اصل  جبران  غرامت Indemnity سرمایه  براساس  شاخص Index-linked بیمه  ازکارافتادگی  دایم Individual permanent health insurance بیمه […]