آیین نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه مرکزی ج.ا.ا
شماره تاریخ تصویب موضوع عنوان دریافت فایل
1 51/01/27 بیمه اتکایی نحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود

 (تاریخ تصویب 51/1/27)

دانلود
2 51/01/27 معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه تعیین انواع معاملات بیمه و شرائط عمومی بیمه نامه‌ها  (تاریخ تصویب 51/1/27) دانلود
3 51/01/27 بیمه اتکایی تعیین میزان کارمزد و حق بیمه(تاریخ تصویب 51/1/27)

(در تاریخ 85/11/28 ملغی شد  و آیین نامه شماره 20 جایگزین آن شده)

دانلود
4 51/05/24 مؤسسات بیمه خارجی آیین نامه ودایع مؤسسات بیمه خارجی  (تاریخ تصویب 51/5/24) دانلود
5 51/10/16 کارمزد آیین نامه مربوط به تعیین کارمزد انواع بیمه که در آیین نامه شماره 1

مصوب شورای عالی بیمه معین نشده است  (تاریخ تصویب 51/108/16)

دانلود
6 52/02/24 کارگزاری آیین نامه دلالی رسمی بیمه  (تاریخ تصویب 52/2/24) دانلود
7 52/03/07 بیمه اتکایی مقررات مکمل آیین نامه‌های شماره 1 و 3  (تاریخ تصویب 52/3/7) دانلود
8 52/06/20 بیمه باربری تعرفه بیمه باربری دانلود
9 52/08/01 بیمه آتش سوزی تعرفه بیمه آتش سوزی (تاریخ تصویب 52/8/1)

(در تاریخ 80/6/6 ملغی شده و آیین نامه شماره 25 جایگزین آن شده است.)

دانلود
10 53/02/09 ذخایر فنی ذخایر فنی مؤسسات بیمه  (در تاریخ 67/8/11 ملغی شده و آیین نامه 22 جایگزین آن شد) دانلود
11 53/02/09 ذخایر قانونی آیین نامه ذخایر و اندوخته‌های قانونی مؤسسات بیمه دانلود
12 53/02/15 سرمایه گذاری سرمایه گذاری مؤسسات بیمه

 (در تاریخ 81/3/28 ملغی شده و 42 جایگزین آن شده است)

دانلود
13 53/03/26 بیمه‌های زندگی آیین نامه بیمه‌های زندگی دانلود
14 53/03/13 نمایندگان نحوه برخورد با مؤسسات بیمه که تعرفه‌های مصوب شورای عالی بیمه را رعایت نمی‌کنند دانلود
15 53/06/11 بیمه دام و طیور مجاز نمودن شرکت‌های بیمه به صدور بیمه نامه برای انواع دام و طیور دانلود
16 54/03/05 کارمزد اتکایی اجباری و مشارکت در منافع آیین نامه میزان کارمزد و مشارکت در سود (کارمزد منافع )

 بیمه‌های اتکایی اجباری بیمه‌های غیر زندگی (تصویب5/03/1354)

دانلود
17 54/09/17 بیمه اعتبار مجازبودن مؤسسات بیمه کشور به صدور بیمه نامه اعتبار دانلود
18 54/12/25 نمایندگی آیین نامه نمایندگی فروش بیمه

(در تاریخ 1371/6/9 ملغی شده و آیین نامه شماره 28 جایگزین آن شده است.)

دانلود
19 55/04/17 ذخیره فنی احتیاطی آیین نامه نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی (سرمایه گذاریهای مجاز)

مؤسسات بیمه موضوع تبصره 7 ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم

دانلود
20 58/11/28 کارمزد حداکثر کارمزد قابل پرداخت

 (در تاریخ 71/9/2 ملغی و آیین نامه شماره 29 جایگزین آن شد)

دانلود
21 66/08/27 بیمه آتش سوزی شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی , صاعقه , انفجار

(جایگزین ماده 1 آیین نامه شماره 1)

دانلود
22 67/08/11 ذخایر فنی ذخائر فنی مؤسسات بیمه  (جایگزین آیین نامه شماره 1 و مکمل‌های آن ) دانلود
23 68/08/22 بیمه حوادث انفرادی شرایط عمومی بیمه حوادث انفرادی دانلود
24 68/11/16 بیمه حوادث تعرفه بیمه حوادث دانلود
25 70/06/04 بیمه آتش سوزی آیین نامه راجع به تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی دانلود
26 70/10/23 بیمه درمان شرایط عمومی بیمه نامه هزینه‌های بیمارستانی و جراحی دانلود
27 70/11/07 بیمه درمان تعرفه بیمه هزینه‌های بیمارستانی و جراحی دانلود
28 71/06/09 نمایندگی تعریف و شرایط نمایندگی بیمه

(آیین نامه 28 ملغی شده و آیین نامه 57 جایگزین آن و تمام ضمائم آن گردید.)

دانلود
29 71/09/02 کارمزد نمایندگی آیین نامه کارمزد نمایندگی دانلود
30 72/01/01 اتکایی اجباری اعلام بدهی‌های معوق ناشی از عملیات اتکایی اجباری دانلود
31 72/02/20 بازیافت خسارت مقررات مربوط به بازیافت خسارت دانلود
32 73/12/15 بیمه شخص ثالث تعرفه مازاد مالی و جانی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث دانلود
33 73/12/15 بیمه  بدنه تعرفه بیمه نامه‌های بدنه اتومبیل دانلود
34 74/03/01 بیمه اعتبار شرایط عمومی بیمه نامه اعتبار صادرات کالا و حداقل نرخ حق بیمه آن دانلود
35 74/06/20 بیمه شخص ثالث بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث دانلود
36 75/10/01 بیمه باربری شرایط عمومی بیمه باربری و مجموعه شرایط A, B, C دانلود
37 77/06/21 بیمه مسئولیت شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان دانلود
38 77/06/21 بیمه مسئولیت تعرفه بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان دانلود
39 بیمه مسئولیت قرارداد بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه گذار در قبال ارسال کنندگان و

یا صاحبان کالا ناشی ازفقدان و یا خسارات وارده به کالا

دانلود
40 80/06/06 تأسیس  بیمه خصوصی ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی دانلود
41 80/12/14 مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی آیین نامه تأسیس ، فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و

مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران

دانلود
42 81/03/28 سرمایه گذاری آیین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه (نحوه به کار افتادن ذخایرو اندوخته‌ها) دانلود
43 81/05/22 درمان شرایط عمومی بیمه نامه گروهی درمان تکمیلی دانلود
44 81/06/19 بیمه درمان تعرفه بیمه نامه گروهی درمان تکمیلی دانلود
45 82/02/30 ذخایر قانونی دستورالعمل مربوط به ذخایر و اندوخته‌های قانونی مؤسسات بیمه ثبت شده در مناطق آزاد دانلود
46 82/02/30 ذخایر فنی دستورالعمل مربوط به ذخایر و اندوخته‌های فنی مؤسسات بیمه ثبت شده در مناطق آزاد دانلود
47 82/02/30 سرمایه گذاری دستورالعمل مربوط به سرمایه گذاری مؤسسات بیمه ثبت شده در مناطق آزاد دانلود
48 82/04/03 نمایندگی در مناطق آزاد ضوابط اعطای نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی در مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران دانلود
49 82/04/03 تأسیس موسسه بیمه مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران دانلود
50 82/04/03 مؤسسات ارزیابی خسارت آیین نامه اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه‌ای دانلود
51 82/09/82 بیمه اعتبار آیین نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی دانلود
52 82/10/23 بیمه مسئولیت قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل داخلی دانلود
53 84/12/09 بیمه بدنه آئین نامه شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینی دانلود
54 85/02/12 نمایندگی بیمه عمر آیین نامه نمایندگی فروش بیمه‌های عمر دانلود
55 86/02/25 نظارت بر امور بیمه اتکایی آیین نامه نحوه نظارت بر امور بیمه‌های اتکائی مؤسسات بیمه مستقیم دانلود
56 86/06/19 بیمه شخص ثالث آیین نامه نرخ‌های تعهدات مالی وبدنی بیمه شخص ثالث اختیاری(مازاد) دانلود
57 87/07/17 نمایندگی آیین نامة تنظیم امور نمایندگی بیمه را با هدف تعمیم و توسعه بیمه دانلود
58 87/10/25 ذخایر فنی ذخایر فنی مؤسسات بیمه دانلود
59 88/09/04 بیمه مسئولیت مسئولیت مسئولان و مجریان امر واگذاری دانلود
60 88/11/14 سرمایه گذاری آئین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه آیین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه دانلود
61 88/12/19 اندوخته‌های قانونی آئین نامه اندوخته‌های قانونی مؤسسات بیمه دانلود
62 89/08/19 بیمه وجوه در صندوق شرایط عمومی بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه(در حال حمل) دانلود
63 89/07/17 بیمه مسئولیت شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادی دانلود
64 89/11/20 بیمه درمان شرایط عمومی بیمه‌های درمان دانلود
65 89/12/25 حق بیمه بیمه غیر زندگی ضوابط نحوه تعیین میزان حق بیمه رشته‌های بیمه غیرزندگی مستقیم دانلود
66 90/02/24 نظامنامه شورای عالی بیمه نظامنامه شورای عالی بیمه با آخرین تغییرات (ارکان بیمه مرکزی) دانلود
67 90/06/02 بیمه حادثه راننده آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه  (ثالث و راننده) دانلود
68 90/09/22 بیمه زندگی آیین نامه بیمه‌های زندگی و مستمری دانلود
69 90/11/26 توانگری مالی آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه دانلود
70 91/01/29 بیمه نوسانات نرخ ارز شرایط عمومی بیمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی دانلود
71 91/03/23 حمایت از حقوق بیمه گذار آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها دانلود
72 91/04/27 بیمه شخص ثالث آیین نامه تعرفه بیمه اختیاری (مازاد) مسؤلیت مدنی دارندگان

وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

دانلود
73 91/04/27 بیمه شخص ثالث آیین نامه اجرایی قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین المللی بیمه مسؤلیت مدنی

دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث (کارت سبز)

دانلود
74 91/05/24 بیمه درمان آیین نامه بیمه‌های درمان دانلود
75 91/06/06 نمایندگی آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه دانلود
76 91/07/11 بیمه اتکایی آیین نامه نحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن دانلود
77 91/08/30 بیمه نامه مسافرتی شرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران دانلود
78 91/09/28 اکچوئر  بیمه آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه دانلود
79 91/10/26 بیمه باربری شرایط عمومی بیمه باربری دانلود
80 91/11/03 بیمه مسئولیت شرایط عمومی بیمه مسؤلیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در قبال کارکنان دانلود
81 91/12/15 حق بیمه مقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته‌های بیمه‌ای دانلود
82 92/01/27 بیمه مسئولیت شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان دانلود
83 92/02/24 کارمزد نمایندگی آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه دانلود
84 92/03/22 بیمه حوادث شرایط عمومی بیمه نامه حوادث اشخاص دانلود
85 92/09/26 ارزیابی خسارت بیمه‌ای آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ای دانلود
86 93/02/30 بیمه مسئولیت قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالای خارجی دانلود
87 93/03/27 بیمه مسئولیت شرایط عمومی قرارداد بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل داخلی دانلود
88 93/09/25 گزارشگری و افشای اطلاعات آیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه دانلود
89 93/11/21 بیمه مسئولیت آیین نامه قرارداد بیمه تأمین تعهدات در رویه عبور داخلی کالا دانلود
90 94/03/26 صلاحیت حرفه‌ای کارکنان دستورالعمل بررسی صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی مؤسسات بیمه دانلود
91 94/11/26 بیمه اتکایی آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه اتکایی دانلود
92 94/12/17 کارگزاری آیین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم دانلود
93 96/10/03 حاکمیت شرکتی آیین نامه حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمه دانلود
94 96/05/29 معیارهای تعیین حق بیمه مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته‌های بیمه‌ای دانلود
95 96/06/26 کنسرسیوم ضوابط مربوط به بیمه  مشترک دانلود
96/08/23 بیمه شخص ثالث دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری

 خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

دانلود
87/12/18 بیمه شخص ثالث پوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرد دانلود
86/01/01 حسابداری بیمه استاندارد 28 حسابداری دانلود