آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه مرکزی ج.ا.ا

شماره 

تاریخ تصویب

موضوع 

عنوان

دریافت فایل

1 51/01/27 بیمه اتکایی نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود (تاریخ تصویب 51/1/27) دانلود
2 51/01/27 معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه  تعیین انواع معاملات بیمه و شرائط عمومی بیمه نامه ها (تاریخ تصویب 51/1/27) دانلود
3 51/01/27 بیمه اتکایی تعیین میزان کارمزد و حق بیمه(تاریخ تصویب 51/1/27)(در تاریخ 85/11/28 ملغی شد  و آیین نامه شماره 20 جایگزین آن شده) دانلود
4 51/05/24  موسسات بیمه خارجی آیین نامه ودایع موسسات بیمه خارجی (تاریخ تصویب 51/5/24) دانلود
5 51/10/16 کارمزد  آیین نامه مربوط به تعیین کارمزد انواع بیمه که در آیین نامه شماره 1 مصوب شورای عالی بیمه معین نشده است (تاریخ تصویب 51/108/16)  دانلود
6 52/02/24 کارگزاری آیین نامه دلالی رسمی بیمه (تاریخ تصویب 52/2/24) دانلود
7 52/03/07 بیمه اتکایی مقررات مکمل آیین نامه های شماره 1 و 3 (تاریخ تصویب 52/3/7) دانلود
8 52/06/20 بیمه باربری تعرفه بیمه باربری  دانلود
9 52/08/01 بیمه آتش سوزی  تعرفه بیمه آتش سوزی (تاریخ تصویب 52/8/1) (در تاریخ 80/6/6 ملغی شده و آیین نامه شماره 25 جایگزین آن شده است.) دانلود
10 53/02/09 ذخایر فنی  ذخایر فنی موسسات بیمه (در تاریخ 67/8/11 ملغی شده و آیین نامه 22 جایگزین آن شد) دانلود
11 53/02/09 ذخایر قانونی  آیین نامه ذخایر و اندوخته های قانونی مؤسسات بیمه دانلود
12 53/02/15 سرمایه گذاری  سرمایه گذاری موسسات بیمه (در تاریخ 81/3/28 ملغی شده و 42 جایگزین آن شده است) دانلود
13 53/03/26 بیمه های زندگی  آیین نامه بیمه های زندگی دانلود
14 53/03/13 نمایندگان  نحوه برخورد با موسسات بیمه که تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه را رعایت نمی کنند دانلود
15 53/06/11 بیمه دام و طیور مجاز نمودن شرکت های بیمه به صدور بیمه نامه برای انواع دام و طیور دانلود
16 54/03/05 کارمزد اتکایی اجباری و مشارکت در منافع  آیین نامه میزان کارمزد و مشارکت در سود (کارمزد منافع ) بیمه های اتکایی اجباری بیمه های غیر زندگی (تصویب5/03/1354) دانلود
17 54/09/17 بیمه اعتبار  مجازبودن موسسات بیمه کشور به صدور بیمه نامه اعتبار دانلود
18 54/12/25 نمایندگی  آیین نامه نمایندگی فروش بیمه (در تاریخ 1371/6/9 ملغی شده و آیین نامه شماره 28 جایگزین آن شده است.) دانلود
19 55/04/17 ذخیره فنی احتیاطی  آیین نامه نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی (سرمایه گذاریهای مجاز) موسسات بیمه موضوع تبصره 7 ماده 82 قانون مالیات های مستقیم  دانلود
20 58/11/28 کارمزد  حداکثر کارمزد قابل پرداخت (در تاریخ 71/9/2 ملغی و آیین نامه شماره 29 جایگزین آن شد) دانلود
21 66/08/27 بیمه آتش سوزی  شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی , صاعقه , انفجار(جایگزین ماده 1 آیین نامه شماره 1) دانلود
22 67/08/11 ذخایر فنی  ذخائر فنی موسسات بیمه (جایگزین آیین نامه شماره 1 و مکمل های آن ) دانلود
23 68/08/22 بیمه حوادث انفرادی  شرایط عمومی بیمه حوادث انفرادی دانلود
24 68/11/16 بیمه حوادث   تعرفه بیمه حوادث دانلود
25 70/06/04 بیمه آتش سوزی  آیین نامه راجع به تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی دانلود
26 70/10/23 بیمه درمان  شرایط عمومی بیمه نامه هزینه های بیمارستانی و جراحی دانلود
27 70/11/07 بیمه درمان  تعرفه بیمه هزینه های بیمارستانی و جراحی دانلود
28 71/06/09 نمایندگی  تعریف و شرایط نمایندگی بیمه (آیین نامه 28 ملغی شده و آیین نامه 57 جایگزین آن و تمام ضمائم آن گردید.) دانلود
29 71/09/02 کارمزد نمایندگی آیین نامه کارمزد نمایندگی دانلود
30 72/01/01 اتکایی اجباری  اعلام بدهی‌های معوق ناشی از عملیات اتکایی اجباری دانلود
31 72/02/20 بازیافت خسارت  مقررات مربوط به بازیافت خسارت دانلود
32 73/12/15 بیمه شخص ثالث  تعرفه مازاد مالی و جانی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث دانلود
33 73/12/15 بیمه  بدنه تعرفه بیمه نامه های بدنه اتومبیل  دانلود
34 74/03/01 بیمه اعتبار  شرایط عمومی بیمه نامه اعتبار صادرات کالا و حداقل نرخ حق بیمه آن دانلود
35 74/06/20 بیمه شخص ثالث  بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث دانلود
36 75/10/01 بیمه باربری شرایط عمومی بیمه باربری و مجموعه شرایط A, B, C دانلود
37 77/06/21 بیمه مسئولیت  شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان دانلود
38 77/06/21 بیمه مسئولیت  تعرفه بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان دانلود
39   بیمه مسئولیت قرارداد بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا ناشی ازفقدان و یا خسارات وارده به کالا دانلود
40 80/06/06 تأسیس  بیمه خصوصی ضوابط تأسیس موسسات بیمه غیر دولتی  دانلود
41 80/12/14  مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی آیین نامه تاسیس ، فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران دانلود
42 81/03/28 سرمایه گذاری  آیین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه (نحوه به کار افتادن ذخایرو اندوخته ها) دانلود
43 81/05/22 درمان  شرایط عمومی بیمه نامه گروهی درمان تکمیلی دانلود
44 81/06/19 بیمه درمان  تعرفه بیمه نامه گروهی درمان تکمیلی دانلود
45 82/02/30 ذخایر قانونی  دستورالعمل مربوط به ذخایر و اندوخته های قانونی موسسات بیمه ثبت شده در مناطق آزاد دانلود
46 82/02/30 ذخایر فنی  دستورالعمل مربوط به ذخایر و اندوخته های فنی موسسات بیمه ثبت شده در مناطق آزاد دانلود
47 82/02/30 سرمایه گذاری  دستورالعمل مربوط به سرمایه گذاری موسسات بیمه ثبت شده در مناطق آزاد دانلود
48 82/04/03 نمایندگی در مناطق آزاد  ضوابط اعطای نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی در مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران دانلود
49 82/04/03 تأسیس موسسه بیمه  مقررات تأسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران  دانلود
50 82/04/03 موسسات ارزیابی خسارت  آیین نامه اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه ای دانلود
51 82/09/82 بیمه اعتبار  آیین نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی دانلود
52 82/10/23 بیمه مسئولیت قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل داخلی دانلود
53 84/12/09 بیمه بدنه  آئین نامه شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینی دانلود
54 85/02/12 نمایندگی بیمه عمر  آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های عمر دانلود
55 86/02/25 نظارت بر امور بیمه اتکایی آیین نامه نحوه نظارت بر امور بیمه های اتکائی مؤسسات بیمه مستقیم دانلود
56 86/06/19 بیمه شخص ثالث  آیین نامه نرخ های تعهدات مالی وبدنی بیمه شخص ثالث اختیاری(مازاد) دانلود
57 87/07/17 نمایندگی  آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه را با هدف تعمیم و توسعه بیمه دانلود
58 87/10/25 ذخایر فنی  ذخایر فنی مؤسسات بیمه دانلود
59 88/09/04 بیمه مسئولیت  مسئولیت مسئولان و مجریان امر واگذاری دانلود
60 88/11/14 سرمایه گذاری  آئین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه آیین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه دانلود
61 88/12/19 اندوخته های قانونی  آئین نامه اندوخته های قانونی مؤسسات بیمه دانلود
62 89/08/19 بیمه وجوه در صندوق شرایط عمومی بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه(در حال حمل) دانلود
63 89/07/17 بیمه مسئولیت  شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادی دانلود
64 89/11/20 بیمه درمان  شرایط عمومی بیمه های درمان دانلود
65 89/12/25 حق بیمه بیمه غیر زندگی ضوابط نحوه تعیین میزان حق بیمه رشته های بیمه غیرزندگی مستقیم دانلود
66 90/02/24 نظامنامه شورای عالی بیمه  نظامنامه شورای عالی بیمه با آخرین تغییرات (ارکان بیمه مرکزی) دانلود
67 90/06/02 بیمه حادثه راننده  آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه  (ثالث و راننده) دانلود
68 90/09/22 بیمه زندگی آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری دانلود
69 90/11/26 توانگری مالی  آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه دانلود
70 91/01/29 بیمه نوسانات نرخ ارز  شرایط عمومی بیمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی دانلود
71 91/03/23 حمایت از حقوق بیمه گذار  آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها دانلود
72 91/04/27 بیمه شخص ثالث آیین نامه تعرفه بیمه اختیاری (مازاد) مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث دانلود
73 91/04/27 بیمه شخص ثالث آیین نامه اجرایی قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین المللی بیمه مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث (کارت سبز) دانلود
74 91/05/24 بیمه درمان  آیین نامه بیمه های درمان دانلود
75 91/06/06 نمایندگی آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه  دانلود
76 91/07/11 بیمه اتکایی آیین نامه نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن  دانلود
77 91/08/30 بیمه نامه مسافرتی  شرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران دانلود
78 91/09/28 اکچوئر  بیمه  آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه  دانلود
79 91/10/26 بیمه باربری شرایط عمومی بیمه باربری دانلود
80 91/11/03 بیمه مسئولیت شرایط عمومی بیمه مسؤلیت مدنی حرفه ای کارفرما در قبال کارکنان  دانلود
81 91/12/15 حق بیمه  مقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته های بیمه ای  دانلود
82 92/01/27 بیمه مسئولیت شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان دانلود
83 92/02/24 کارمزد نمایندگی آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه  دانلود
84 92/03/22 بیمه حوادث شرایط عمومی بیمه نامه حوادث اشخاص  دانلود
85 92/09/26  ارزیابی خسارت بیمه ای آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای دانلود
86 93/02/30 بیمه مسئولیت قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالای خارجی  دانلود
87 93/03/27 بیمه مسئولیت شرایط عمومی قرارداد بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل داخلی دانلود
88 93/09/25 گزارشگری و افشای اطلاعات آیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه دانلود
89 93/11/21 بیمه مسئولیت آیین نامه قرارداد بیمه تأمین تعهدات در رویه عبور داخلی کالا  دانلود
90 94/03/26 صلاحیت حرفه ای کارکنان دستورالعمل بررسی صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه دانلود
91 94/11/26 بیمه اتکایی آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه اتکایی دانلود
92 94/12/17 کارگزاری آیین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم دانلود
93 96/10/03 حاکمیت شرکتی  آیین نامه حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمه دانلود
94 96/05/29 معیارهای تعیین حق بیمه  مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته های بیمه ای  دانلود
95 96/06/26 کنسرسیوم  ضوابط مربوط به بیمه  مشترک دانلود
 –  96/08/23  بیمه شخص ثالث   دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه  دانلود
 –   87/12/18    بیمه شخص ثالث    پوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرد  دانلود
 –    86/01/01  حسابداری بیمه  استاندارد 28 حسابداری  دانلود