آیین نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه مرکزی ج.ا.ا
شمارهتاریخ تصویبموضوععنواندریافت فایل
۱۵۱/۰۱/۲۷بیمه اتکایینحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود

 (تاریخ تصویب ۵۱/۱/۲۷)

دانلود
۲۵۱/۰۱/۲۷معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامهتعیین انواع معاملات بیمه و شرائط عمومی بیمه نامه‌ها  (تاریخ تصویب ۵۱/۱/۲۷)دانلود
۳۵۱/۰۱/۲۷بیمه اتکاییتعیین میزان کارمزد و حق بیمه(تاریخ تصویب ۵۱/۱/۲۷)

(در تاریخ ۸۵/۱۱/۲۸ ملغی شد  و آیین نامه شماره ۲۰ جایگزین آن شده)

دانلود
۴۵۱/۰۵/۲۴مؤسسات بیمه خارجیآیین نامه ودایع مؤسسات بیمه خارجی  (تاریخ تصویب ۵۱/۵/۲۴)دانلود
۵۵۱/۱۰/۱۶کارمزدآیین نامه مربوط به تعیین کارمزد انواع بیمه که در آیین نامه شماره ۱

مصوب شورای عالی بیمه معین نشده است  (تاریخ تصویب ۵۱/۱۰۸/۱۶)

دانلود
۶۵۲/۰۲/۲۴کارگزاریآیین نامه دلالی رسمی بیمه  (تاریخ تصویب ۵۲/۲/۲۴)دانلود
۷۵۲/۰۳/۰۷بیمه اتکاییمقررات مکمل آیین نامه‌های شماره ۱ و ۳  (تاریخ تصویب ۵۲/۳/۷)دانلود
۸۵۲/۰۶/۲۰بیمه باربریتعرفه بیمه باربریدانلود
۹۵۲/۰۸/۰۱بیمه آتش سوزیتعرفه بیمه آتش سوزی (تاریخ تصویب ۵۲/۸/۱)

(در تاریخ ۸۰/۶/۶ ملغی شده و آیین نامه شماره ۲۵ جایگزین آن شده است.)

دانلود
۱۰۵۳/۰۲/۰۹ذخایر فنیذخایر فنی مؤسسات بیمه  (در تاریخ ۶۷/۸/۱۱ ملغی شده و آیین نامه ۲۲ جایگزین آن شد)دانلود
۱۱۵۳/۰۲/۰۹ذخایر قانونیآیین نامه ذخایر و اندوخته‌های قانونی مؤسسات بیمهدانلود
۱۲۵۳/۰۲/۱۵سرمایه گذاریسرمایه گذاری مؤسسات بیمه

 (در تاریخ ۸۱/۳/۲۸ ملغی شده و ۴۲ جایگزین آن شده است)

دانلود
۱۳۵۳/۰۳/۲۶بیمه‌های زندگیآیین نامه بیمه‌های زندگیدانلود
۱۴۵۳/۰۳/۱۳نمایندگاننحوه برخورد با مؤسسات بیمه که تعرفه‌های مصوب شورای عالی بیمه را رعایت نمی‌کننددانلود
۱۵۵۳/۰۶/۱۱بیمه دام و طیورمجاز نمودن شرکت‌های بیمه به صدور بیمه نامه برای انواع دام و طیوردانلود
۱۶۵۴/۰۳/۰۵کارمزد اتکایی اجباری و مشارکت در منافعآیین نامه میزان کارمزد و مشارکت در سود (کارمزد منافع )

 بیمه‌های اتکایی اجباری بیمه‌های غیر زندگی (تصویب۵/۰۳/۱۳۵۴)

دانلود
۱۷۵۴/۰۹/۱۷بیمه اعتبارمجازبودن مؤسسات بیمه کشور به صدور بیمه نامه اعتباردانلود
۱۸۵۴/۱۲/۲۵نمایندگیآیین نامه نمایندگی فروش بیمه

(در تاریخ ۱۳۷۱/۶/۹ ملغی شده و آیین نامه شماره ۲۸ جایگزین آن شده است.)

دانلود
۱۹۵۵/۰۴/۱۷ذخیره فنی احتیاطیآیین نامه نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی (سرمایه گذاریهای مجاز)

مؤسسات بیمه موضوع تبصره ۷ ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم

دانلود
۲۰۵۸/۱۱/۲۸کارمزدحداکثر کارمزد قابل پرداخت

 (در تاریخ ۷۱/۹/۲ ملغی و آیین نامه شماره ۲۹ جایگزین آن شد)

دانلود
۲۱۶۶/۰۸/۲۷بیمه آتش سوزیشرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی , صاعقه , انفجار

(جایگزین ماده ۱ آیین نامه شماره ۱)

دانلود
۲۲۶۷/۰۸/۱۱ذخایر فنیذخائر فنی مؤسسات بیمه  (جایگزین آیین نامه شماره ۱ و مکمل‌های آن )دانلود
۲۳۶۸/۰۸/۲۲بیمه حوادث انفرادیشرایط عمومی بیمه حوادث انفرادیدانلود
۲۴۶۸/۱۱/۱۶بیمه حوادثتعرفه بیمه حوادثدانلود
۲۵۷۰/۰۶/۰۴بیمه آتش سوزیآیین نامه راجع به تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافیدانلود
۲۶۷۰/۱۰/۲۳بیمه درمانشرایط عمومی بیمه نامه هزینه‌های بیمارستانی و جراحیدانلود
۲۷۷۰/۱۱/۰۷بیمه درمانتعرفه بیمه هزینه‌های بیمارستانی و جراحیدانلود
۲۸۷۱/۰۶/۰۹نمایندگیتعریف و شرایط نمایندگی بیمه

(آیین نامه ۲۸ ملغی شده و آیین نامه ۵۷ جایگزین آن و تمام ضمائم آن گردید.)

دانلود
۲۹۷۱/۰۹/۰۲کارمزد نمایندگیآیین نامه کارمزد نمایندگیدانلود
۳۰۷۲/۰۱/۰۱اتکایی اجباریاعلام بدهی‌های معوق ناشی از عملیات اتکایی اجباریدانلود
۳۱۷۲/۰۲/۲۰بازیافت خسارتمقررات مربوط به بازیافت خسارتدانلود
۳۲۷۳/۱۲/۱۵بیمه شخص ثالثتعرفه مازاد مالی و جانی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالثدانلود
۳۳۷۳/۱۲/۱۵بیمه  بدنهتعرفه بیمه نامه‌های بدنه اتومبیلدانلود
۳۴۷۴/۰۳/۰۱بیمه اعتبارشرایط عمومی بیمه نامه اعتبار صادرات کالا و حداقل نرخ حق بیمه آندانلود
۳۵۷۴/۰۶/۲۰بیمه شخص ثالثبیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالثدانلود
۳۶۷۵/۱۰/۰۱بیمه باربریشرایط عمومی بیمه باربری و مجموعه شرایط A, B, Cدانلود
۳۷۷۷/۰۶/۲۱بیمه مسئولیتشرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکاندانلود
۳۸۷۷/۰۶/۲۱بیمه مسئولیتتعرفه بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکاندانلود
۳۹بیمه مسئولیتقرارداد بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه گذار در قبال ارسال کنندگان و

یا صاحبان کالا ناشی ازفقدان و یا خسارات وارده به کالا

دانلود
۴۰۸۰/۰۶/۰۶تأسیس  بیمه خصوصیضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتیدانلود
۴۱۸۰/۱۲/۱۴مؤسسات کارگزاری بیمه خارجیآیین نامه تأسیس ، فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و

مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران

دانلود
۴۲۸۱/۰۳/۲۸سرمایه گذاریآیین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه (نحوه به کار افتادن ذخایرو اندوخته‌ها)دانلود
۴۳۸۱/۰۵/۲۲درمانشرایط عمومی بیمه نامه گروهی درمان تکمیلیدانلود
۴۴۸۱/۰۶/۱۹بیمه درمانتعرفه بیمه نامه گروهی درمان تکمیلیدانلود
۴۵۸۲/۰۲/۳۰ذخایر قانونیدستورالعمل مربوط به ذخایر و اندوخته‌های قانونی مؤسسات بیمه ثبت شده در مناطق آزاددانلود
۴۶۸۲/۰۲/۳۰ذخایر فنیدستورالعمل مربوط به ذخایر و اندوخته‌های فنی مؤسسات بیمه ثبت شده در مناطق آزاددانلود
۴۷۸۲/۰۲/۳۰سرمایه گذاریدستورالعمل مربوط به سرمایه گذاری مؤسسات بیمه ثبت شده در مناطق آزاددانلود
۴۸۸۲/۰۴/۰۳نمایندگی در مناطق آزادضوابط اعطای نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی در مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایراندانلود
۴۹۸۲/۰۴/۰۳تأسیس موسسه بیمهمقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایراندانلود
۵۰۸۲/۰۴/۰۳مؤسسات ارزیابی خسارتآیین نامه اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه‌ایدانلود
۵۱۸۲/۰۹/۸۲بیمه اعتبارآیین نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلیدانلود
۵۲۸۲/۱۰/۲۳بیمه مسئولیتقرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل داخلیدانلود
۵۳۸۴/۱۲/۰۹بیمه بدنهآئین نامه شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینیدانلود
۵۴۸۵/۰۲/۱۲نمایندگی بیمه عمرآیین نامه نمایندگی فروش بیمه‌های عمردانلود
۵۵۸۶/۰۲/۲۵نظارت بر امور بیمه اتکاییآیین نامه نحوه نظارت بر امور بیمه‌های اتکائی مؤسسات بیمه مستقیمدانلود
۵۶۸۶/۰۶/۱۹بیمه شخص ثالثآیین نامه نرخ‌های تعهدات مالی وبدنی بیمه شخص ثالث اختیاری(مازاد)دانلود
۵۷۸۷/۰۷/۱۷نمایندگیآیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه را با هدف تعمیم و توسعه بیمهدانلود
۵۸۸۷/۱۰/۲۵ذخایر فنیذخایر فنی مؤسسات بیمهدانلود
۵۹۸۸/۰۹/۰۴بیمه مسئولیتمسئولیت مسئولان و مجریان امر واگذاریدانلود
۶۰۸۸/۱۱/۱۴سرمایه گذاریآئین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه آیین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمهدانلود
۶۱۸۸/۱۲/۱۹اندوخته‌های قانونیآئین نامه اندوخته‌های قانونی مؤسسات بیمهدانلود
۶۲۸۹/۰۸/۱۹بیمه وجوه در صندوقشرایط عمومی بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه(در حال حمل)دانلود
۶۳۸۹/۰۷/۱۷بیمه مسئولیتشرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادیدانلود
۶۴۸۹/۱۱/۲۰بیمه درمانشرایط عمومی بیمه‌های درماندانلود
۶۵۸۹/۱۲/۲۵حق بیمه بیمه غیر زندگیضوابط نحوه تعیین میزان حق بیمه رشته‌های بیمه غیرزندگی مستقیمدانلود
۶۶۹۰/۰۲/۲۴نظامنامه شورای عالی بیمهنظامنامه شورای عالی بیمه با آخرین تغییرات (ارکان بیمه مرکزی)دانلود
۶۷۹۰/۰۶/۰۲بیمه حادثه رانندهآیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه  (ثالث و راننده)دانلود
۶۸۹۰/۰۹/۲۲بیمه زندگیآیین نامه بیمه‌های زندگی و مستمریدانلود
۶۹۹۰/۱۱/۲۶توانگری مالیآیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمهدانلود
۷۰۹۱/۰۱/۲۹بیمه نوسانات نرخ ارزشرایط عمومی بیمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتیدانلود
۷۱۹۱/۰۳/۲۳حمایت از حقوق بیمه گذارآیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنهادانلود
۷۲۹۱/۰۴/۲۷بیمه شخص ثالثآیین نامه تعرفه بیمه اختیاری (مازاد) مسؤلیت مدنی دارندگان

وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

دانلود
۷۳۹۱/۰۴/۲۷بیمه شخص ثالثآیین نامه اجرایی قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین المللی بیمه مسؤلیت مدنی

دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث (کارت سبز)

دانلود
۷۴۹۱/۰۵/۲۴بیمه درمانآیین نامه بیمه‌های درماندانلود
۷۵۹۱/۰۶/۰۶نمایندگیآیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمهدانلود
۷۶۹۱/۰۷/۱۱بیمه اتکاییآیین نامه نحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آندانلود
۷۷۹۱/۰۸/۳۰بیمه نامه مسافرتیشرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایراندانلود
۷۸۹۱/۰۹/۲۸اکچوئر  بیمهآیین نامه اکچوئر رسمی بیمهدانلود
۷۹۹۱/۱۰/۲۶بیمه باربریشرایط عمومی بیمه باربریدانلود
۸۰۹۱/۱۱/۰۳بیمه مسئولیتشرایط عمومی بیمه مسؤلیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در قبال کارکناندانلود
۸۱۹۱/۱۲/۱۵حق بیمهمقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته‌های بیمه‌ایدانلود
۸۲۹۲/۰۱/۲۷بیمه مسئولیتشرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکاندانلود
۸۳۹۲/۰۲/۲۴کارمزد نمایندگیآیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمهدانلود
۸۴۹۲/۰۳/۲۲بیمه حوادثشرایط عمومی بیمه نامه حوادث اشخاصدانلود
۸۵۹۲/۰۹/۲۶ارزیابی خسارت بیمه‌ایآیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ایدانلود
۸۶۹۳/۰۲/۳۰بیمه مسئولیتقرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالای خارجیدانلود
۸۷۹۳/۰۳/۲۷بیمه مسئولیتشرایط عمومی قرارداد بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل داخلیدانلود
۸۸۹۳/۰۹/۲۵گزارشگری و افشای اطلاعاتآیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمهدانلود
۸۹۹۳/۱۱/۲۱بیمه مسئولیتآیین نامه قرارداد بیمه تأمین تعهدات در رویه عبور داخلی کالادانلود
۹۰۹۴/۰۳/۲۶صلاحیت حرفه‌ای کارکناندستورالعمل بررسی صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی مؤسسات بیمهدانلود
۹۱۹۴/۱۱/۲۶بیمه اتکاییآیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه اتکاییدانلود
۹۲۹۴/۱۲/۱۷کارگزاریآیین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیمدانلود
۹۳۹۶/۱۰/۰۳حاکمیت شرکتیآیین نامه حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمهدانلود
۹۴۹۶/۰۵/۲۹معیارهای تعیین حق بیمهمقررات تعیین حق بیمه انواع رشته‌های بیمه‌ایدانلود
۹۵۹۶/۰۶/۲۶کنسرسیومضوابط مربوط به بیمه  مشترکدانلود
۹۶/۰۸/۲۳بیمه شخص ثالثدستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری

 خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

دانلود
۸۷/۱۲/۱۸بیمه شخص ثالثپوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرددانلود
۸۶/۰۱/۰۱حسابداری بیمهاستاندارد ۲۸ حسابداریدانلود