بیمه عمر به شرط حیات

مدت زمان مطالعه : 3 دقیقه

بیمه عمر به شرط حیاتLiving benefit assurance

در این بیمه زندگی چون حیات بیمه شده در تاریخ انقضای بیمه شرط انجام تعهد بیمه گر است اصطلاحا بیمه عمر به شرط حیات نام دارد. بیمه عمر به شرط حیات بیمه ای است که در آن بیمه گر تعهد می کند در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار در صورت زنده بودن بیمه شده در پایان مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذینفع نام برده شده در بیمه نامه بپردازند تا شخص بتواند با مبلغ دریافتی برخی از هزینه های دوران کهولت همچون هزینه های درمانی اش را بپردازد. در سایر رشته های بیمه ای، پرداختی بیمه گر بابت خسارت های احتمالی از محل تجمیع حق بیمه های دریافتی از تمامی بیمه گذاران تامین می شود حال آنکه در بیمه های عمر به شرط حیات، سرمایه پرداختی انتهای دوره بیمه گر در صورت حیات بیمه شده  از محل پرداختی های همان بیمه گذار تامین می شود لذا بحث سرمایه گذاری و پرداخت سود به اندوخته این بیمه نامه مورد توجه بیمه گران است اگر چه محدودیت های قانونی سرمایه گذاری شرکت های بیمه، عموما موجب کاهش بازده سرمایه شده است.

 بنابر پیشنهاد بیمه گذار و موافقت بیمه گر، در این بیمه مبلغ بیمه به صورت یکجا یا در مقاطع زمانی معین پرداخت  می شود. در بیمه به شرط حیات، برخلاف دیگر انواع بیمه زندگی وضع سلامتی شخص پیشنهاد شده برای بیمه در قبول یا رد بیمه موثر نیست.

پس بیمه نامه عمر به شرط حیات بدون بررسی بیمه گر درباره وضع سلامتی بیمه شده از جمله بدون معاینه پزشکی صادر می شود. نکته قابل توجه در این بیمه نامه لزوم حیات بیمه شده در زمان اعتبار بیمه نامه است. اگر در طول مدت اعتبار بیمه نامه، فرد بیمه شده فوت کند هیچ سرمایه ای به فرد و ذینفع او تعلق نمی گیرد. سرمایه یا مستمری در این نوع بیمه در صورتی قابل پرداخت است که بیمه شده در پایان زمان معین که در بیمه نامه ذکر می شود در قید حیات باشد. در حقیقت این بیمه به منظور ایجاد سرمایه و یا مستمری برای ایام بازنشستگی و سالخوردگی مورد استفاده قرار می گیرد.
در این بیمه پرداخت بیمه گر موکول به حیات بیمه شده می گردد و بر حسب اینکه تعهد بیمه گر به صورت سرمایه یا مستمری باشد به دو نوع تقسیم می شوند:

 

1-بیمه عمر به شرط حیات = بیمه تشکیل سرمایه :

در این نوع بیمه که آن را بیمه سرمایه هم می گویند هرگاه بیمه شده در پایان مدت قرارداد در قید حیات باشد سرمایه بیمه به وی پرداخت می گردد که این پرداخت به دو روش است:
1-1-بیمه در صورت حیات بدون استرداد حق بیمه
1-2-بیمه در صورت حیات با استرداد حق بیمه (بیمه در صورت فوت بیمه شده قبل از انقضا بیمه نامه با حق بیمه های پرداخت شده)

اختلاف بین این دو در این است که در اولی در صورت فوت بیمه شده قبل از انقضاء مدت بیمه، حق بیمه های پرداخت شده متعلق به بیمه گر بوده و به بیمه گذار یا ذینفعان مسترد نمی گردد. بر عکس در بیمه دومی حق بیمه هایی که تا زمان فوت پرداخت شده تمام یا بخشی از آن، با بهره یا بدون بهره به استفاده کننده یا بیمه گذار مسترد می گردد .

در بیمه های عمر به شرط حیات، برخی از بیمه گذاران از اینکه در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد مبلغی عایدشان نمیگردد ناراضی می باشند ، بنابراین با پرداخت حق بیمه بیشتری این مزیت را در بیمه نامه خود ایجاد می کنند که در صورتی که در طول مدت بیمه نامه بیمه شده فوت شد، بیمه گذار کل حق بیمه پرداختی را با کسر هزینه های اداری دریافت کند.

 

2- بیمه عمرمستمریAnnuity life assurance :

بیمه ای است که در آن بیمه شده (مستمری بگیر) سرمایه ای را به صورت اقساط در فواصل زمانی مساوی که به آن دوره می گویند دریافت می نماید. دوره پرداخت ممکن است سالانه، شش ماهه، سه ماهه یا ماهانه باشد. در بیمه های عمر به شرط حیات با پرداخت مستمری، پس از حیات بیمه شده بعد از پایان مهلت بیمه نامه، سرمایه بیمه به شکل مستمری به استفاده کنندگان پرداخت می شود.تقسیم بندی های متداول از این بیمه عموما بر اساس تفاوت در مدت پرداخت، تاریخ شروع، نوع پرداخت، تعداد دفعات پرداخت و تعداد افراد تحت پوشش صورت می گیرد.در بیمه های مستمری شرکت های بیمه ای عواملی مانند سن، جنس، سبک زندگی و ملاحظات پزشکی، طول مدت بیمه نامه، مبلغ مقرری و منطقه جغرافیایی محل سکونت بیمه شده را در نظر خواهند گرفت.

انواع مستمری ها از نظر مدت پرداخت به سه دسته تقسیم می شود:

1-مستمری مادام العمر: پرداخت مستمری تا زمانی ادامه دارد که مستمری بگیر در قید حیات است یعنی پرداخت اقساط به طول عمر مستمری بگیر وابسته است.

2-مستمری موقت(مدت معین): این مستمری حداکثر تا زمانی پرداخت می گردد که بیمه گر تعهد کرده است.

2-1- مستمری تا مدت معین به شرط حیات بیمه شده : پرداخت مستمری موقت که به معنای پرداخت مستمری تا مدتی معین است می تواند به این شرط باشد که مستمری بگیر در قید حیات باشد و با فوت وی، پرداخت خاتمه یابد.

2-2- مستمری تضمینی: پرداخت مستمری مشروط به حیات مستمری بگیر نیست و تا پایان مدت زمان تعیین شده در بیمه نامه مستمری قابل پرداخت است. مستمری تا حیات مستمری بگیر به او و در صورت فوت او به ذینفعانش تا پایان زمان مشخص شده در بیمه نامه پرداخت می گردد.

 

3-بیمه مستمری با تضمین حداقل:

تلفیقی از مستمری قطعی و مستمری مادام العمر، بیمه گر متعهد است در صورت فوت مستمری بگیر قسمتی از حق بیمه های پرداختی را عودت یا مدتی را برای پرداختی مستمری تضمین کند به عبارت دیگر تا پایان مدت معین یا اصطلاحا دوره تضمین پرداخت اقساط مستمری قطعی است و پس از آن به شرط حیات مستمری بگیر پرداخت ادامه دارد و اگر مستمری بگیر در دوره تضمین فوت کند پرداخت ها تا پایان دوره تضمین ادامه می یابد.

 

از نظر زمان شروع پرداخت مستمری نیز به دو دسته تقسیم می شود:

1-مستمری های بلافاصله (آنی): در مستمری های بلا فاصله، پرداخت مستمری بلافاصله بعد از صدور بیمه نامه شروع خواهد شد.این روش مناسب بیمه نامه هایی است که سرمایه بیمه نامه یا ارزش بازخرید به مستمری تبدیل می شود.

2-مستمری های با فاصله: زمان شروع پرداخت مستمری پس از زمان مشخصی از شروع بیمه نامه می باشد.

از نظر زمان پرداخت نیز مستمری به دو دسته تقسیم می شود:

1-بیمه مستمری سر فصلی یا سردوره ای: اقساط در این روش در آغاز هر دوره پرداخت می شود.

2-بیمه مستمری ته فصلی یا ته دوره ای: اقساط در این روش در پایان هر دوره پرداخت می شود.

از نظر تعداد افراد تحت پوشش نیز مستمری به دو دسته تقسیم می شود:

1-بیمه مستمری انفرادی: پرداخت مستمری به طول عمر یک نفر وابسته است.

2-بیمه مستمری مشترک: پرداخت مستمری به طول عمر بیش از یک نفر وابسته است، این نوع مستمری برای همسران پیشنهاد می گردد بدین گونه با فوت یکی از آنها، فرد باقیمانده مستمری دریافت کند.

1-2-بیمه مستمری مشترک اولین فوت: با فوت اولین مستمری بگیر، پرداخت مستمری سایر مستمری بگیران قطع می گردد.

2-2-بیمه مستمری مشترک آخرین فوت: تا فوت آخرین مستمری بگیر پرداخت مستمری ادامه دارد.

 

از نظر نوع پرداخت مستمری نیز مستمری به دو دسته تقسیم می شود:

1-بیمه مستمری ثابت: در این روش بیمه گر پرداخت مبلغی ثابت را تضمین می کند و یا مستمری درصد رشد ثابتی دارد.(مشابه سود تضمینی در بیمه های عمر و سرمایه گذاری).

2-بیمه مستمری متغیر: در این روش پرداخت بیمه گر تابع عملکردش می باشد و از قبل قابل پیش بینی نمی باشد و تابعی از سودآوری بیمه گر است. (مشابه سود مشارکت در بیمه های عمر و سرمایه گذاری).

 

از نظر دفعات پرداخت حق بیمه نیز مستمری به دو دسته تقسیم می شود:

1-بیمه مستمری با حق بیمه قسطی

2-بیمه مستمری با حق بیمه یکجا

پایگاه جامع اطلاعات بیمه (اینشورنس اینفو)

 
2 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید?
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *