اطلاعات بیمه ای

نقشه راه اعتمادسازی | بنا کردن اعتماد (گام دوم)

مدت زمان مطالعه : 4 دقیقه

آنچه یک فضا را شاد می‌کند سلامتی آن محیط است و یکی از مهم‌ترین ارکان سلامتی و شادی در هر فضایی «اعتماد» است. اعتمادسازی یکی از مهارت‌های هوش اجتماعی است. این مهارت به مورد اعتماد بودن و اخلاق‌مداری در رابطه با دیگران و توانایی ایجاد اعتماد در آنها مربوط می‌شود. در این مقاله قصد داریم به ادامه بحث اعتمادسازی بپردازیم. 

نقشه راه اعتمادسازی: اعتماد چیست؟ (گام دوم)

برای بنای اعتماد، افراد به چه ويژگی های رفتاری نيازمندند؟ 

 به منظور بناي اعتماد، افراد به ويژگی های رفتاری، نگرش ها و باورهای زير نيازمندند:

 به خوبي انسان اميدوار باشند: بدون چنين اميدي افراد تحت فشار، تنها منزوي می شوند. اميد به خوبي انسان تغييري است مبتني بر تمايل به خطر كردن در اين كه مردم شرور يا بدنهاد نيستند.

◄ به عدالت زندگي ايمان بياورند. ايمان به عدالت مشابه “باور بومرنگ“ است؛ يعنی هر آنچه شما در زندگي به سوي ديگران پرتاب مي كنيد، سرانجام نزد شما باز خواهد گشت. بنابراین در صورتي كه مردم منصف و صادق باشند، بالاخره رفتاری مشابه دريافت خواهند كرد. ايمان به عدالت، نوعي نگرش قلمداد مي شود و مردم را پذيراي ديگران و تقبل خطر آسيب می كند. آن ها بر اين باورند، شخصی كه با آن ها رفتاریمنفی داشته است، عاقبت آن رفتار نصيب خودش خواهد شد! و به گونه اي در اين زندگي يا زندگي بعدي تنبيه خواهد شد.

 به نيرويي قدرتمندتر از خودتان ايمان بياوريد: يعنی پذيرش نيروي معنوي برخوردار از قدرت، خرد و دانشي بيشتر از شما؛ به نيرويي با داشتن طرحي الهي كه تجربه ها و هر آنچه شما در زندگي با آن مواجهيد را در بر مي گيرد. به جاي اين انديشه كه مهار سرنوشت زندگي تان صد در صد در دستان شماست؛ به اين قدرت معنوي ايمان بياوريد تا بتوانيد خواست خداوند را در زندگي تان جاري بدانيد. شما با پذيرش اراده خداوند در زندگي مي توانيد از عدم اعتماد و انزواجويي از ديگران رهايي يابيد. از آن جا كه كنترل دنيا با خداوند است، مي توانيد از بار مسئوليت خود بكاهيد و بگذاريد خداوند زندگي شما را هدايت كند. “توكل كن و به خدا بسپار“ مي تواند شعار شما باشد.

◄ محيطي شفابخش؛ چنين محيطي به معناي آفرينش پيوندي سرشار از اعتماد با اشخاص مهم در زندگي تان است؛ محيطي عاري از تهمت و خشونت. در محيط شفابخش شركت كنندگان فعالانه از بخشش، درك و روابط سالم برای حل مشكلات و موضوعات بهره مي گيرند. افراد در چنين محيطي مايل به از ياد بردن و رها كردن آسيب ها، جراحت ها و دردهاي گذشته خويش و اعتماد كردن به ديگران هستند

این مطلب رو هم از دست ندید: 

نکات مهم در بیمه تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکاران

كاستن از احساس رقابت : كاهش رقابت ، حسادت و تدافع در برابر افراد مهم زندگي تان روشي است برای از ميان برداشتن موانع بين شما وآنها ،كاهش چنين موانع روان شناختي برای حركت به سوي ساختن اعتمادي دوطرفه ضروري است. پرده برداري از نقاط منفی خود، افشاگري شما از ناتواني تان در داشتن احساس خوب نسبت به خويشو درك عزت نفس نازل ، در كاهش بدفهمي يا ارتباط نادرست بين شما و اشخاص مهم زندگي تان ضروري تلقي مي شود. اين خود افشاگري ديدگاه شما را از موانع موجود بر سر راه ارتباط بين شما و ديگران آشكار مي سازد. خود افشاگري شما، ماسك تدافعي را از چهره تان بر مي دارد و به ديگران فرصت مي دهد تا شما را مثل خودتان بشناسند. آسان تر است كه اعتماد كنيم، چه چيز واقعی است و چه چيز غير واقعی و ناپيدا.

خطر پذيرش ديگران را تقبل كنيد. اين تقبل، شما را در نزد ديگران شخصی واقعی جلوه مي دهد. اين پذيرش، رفتاری ضروري برای بناي اعتماد بين دو نفر است، زيرا با پذيرش آن عوامل ضعيف و نيرومندي مستقر می شوند كه شما ارتباط را روي آن استوار مي سازيد. آسيب پذير شدن . با داشتن چنين ويژگی، ديگراني كه از نقاط ضعف و قوت شما آگاهند به شما لطمه وارد مي آورند. اين ويژگی گامي ضروري برای بناي اعتماد بين مردم محسوب مي شود. بايد در يك خود ارزيابي كلي بررسي كنيد ديگران شما را به خاطر آنچه واقعاً هستيد و خودتان دوست دارند و يا به سبب آنچه آن ها مي خواهند شما باشيد. برای خودافشاگري كامل بايد خطر آسيب ديدن از ديگران را بپذيريد. اين خطر پذيری سنگ بناي مهم در ايجاد و پرورش اعتماد به شمار می آيد.

ترس را رها كنيد. ترس، مراودت شما را با ديگران محدود مي سازد. خود را از آن دسته از قيود رفتاری كه رشد هيجاني شما را از حركت باز مي دارند، آزاد سازيد. ترس از طرد شدن، ترس از شكست، ترس از مراقبت، ترس از موفقيت، ترس از آسيب ديدن، ترس از ناشناخته ها و ترس از صميميت ها از جمله موانع ايجاد و پرورش ارتباطات معتمدانه است و در صورت عدم توجه مناسب و اقدامات درماني در مسير رشد ارتباطات مانع ايجاد مي كنند.

پذيرش خود. پذيرش خودتان و توانايي هاي بالقوه تان گامي مهم در زمين گذاشتن سپر حفاظتی و برقراری ارتباطاتی توام با اعتماد به ديگران است. در صورتي كه شما به هويت خود نامطمئن هستيد و در نتيجه نمي توانيد ابتدا خودتان را بپذيريد، چگونه ميتوانيد به ارزيابي از خودتان بپردازيد كه در اعتماد سازی امري لازم تلقي مي شود؟ پذيرش خود از طريق برنامه فعال تاييد ـ خود و خودـ دوستداري كليدي است برای احداث شاهراه اعتماد در مسير زندگي.

چه گام هايی را بايد برای بهبود اعتماد سازی برداشت؟ 

گام ١: به پرسش هايی كه در پی آن می آيد، پاسخ دهيد:

الف ـ آيا من به اشخاص ، گروه ها يا موسساتی بی اعتمادم؟

 اگر پاسخ من بله است، به چه اشخاص، گروه ها يا موسساتی بی اعتمادم؛ اين بی اعتمادی را چگونه مي توانم هويدا سازم؟ اين بی اعتمادی چه شكلي است؟

 ب ـ چرا من به اشخاص ، گروه يا موسساتی كه در مورد الف فهرست كردم، بی اعتمادم؟

ج ـ در پس اين بی اعتمادی به اشخاص، گروه ها يا موسسات فهرست شده در مورد الف، چه باورهایي نهفته است؟

د ـ چه ويژگی (های) رفتاری جديدي بايد كسب كنم تا بتوانم رشته هاي اعتماد با اشخاص، گروه ها يا موسسات فهرست شده در مورد الف را ايجاد و مستحكم سازم؟

گام ٢: اينك شما آگاهی خوبی از نقاط بی اعتمادی در خود داريد؟ چرا چنين وضعيتی پيش آمده است؟ برخی از باورهایتان را تغيير دهيد و اين وضعيت را بهبود بخشيد:

الف ـ باورهای ارائه شده در گام ١ بند “ج” را در نظر بگيريد. باورهای غير منطقي را رها كنيد و باورهای تازه و منطقي را به جاي آن بنشانيد خود را از باورهای كهنه برهانيد.

ب ـ رفتارهاي جديد ارائه شده در گام ١ بند “د” را در نظر بگيريد و برای ساختن باورهای جديد و واقعی برای خودتان از فرايند تاييد ـ خود بهره بگيريد.

گام ٣: وقتي شما باورهای غير منطقي خود را رها مي كنيد و شروع به تاييد باورهای جديد شخصی كرديد، برای كمك به ايجاد و پرورش اعتماد، يك يا هر دو تمرين زير را امتحان كنيد:

الف ـ نامه نگاری: به شخصی كه با او در اعتماد كردن مشكل داريد، نامه اي بنويسيد و در آن دلايل عدم اعتماد، احساسات و باورهایي را كه مانع جريان اعتماد بين شما و او مي شود، فهرست كنيد. از او بخواهيد تا به شما در درك و حل اين مشكل كمك كند. به آن شخص بگوييد كه شما برای حفظ تماميت و انسجام خود مايل به انجام چه كارهايی نيستيد.

پس از اتمام نامه شما سه انتخاب در پيش رو داريد:

1) آن را ارسال كنيد.

 ٢) آن را نزد خود نگه داريد.

 ٣) آن را پاره كنيد و دور اندازيد.

این مطلب رو هم از دست ندید: 

توصیه‌های برایان تریسی برای موفقیت

مهم نيست كدام را بر مي گزينيد؛مهم اين است كه شما لحظاتي را بدين مشكل انديشيده ايد و احساسات، باورها و رفتارهايتان را نسبت به آن شخص شناسايي كرده ايد، شما هواي اطراف خود را تازه و سالم كرده ايد، حتي اگر شما آن نامه را هرگز ارسال نكنيد.

ب ـ با اعتماد قدم بزنيد: از فردي كه نسبت به او بی اعتمادید بخواهيد نود دقيقه با هم باشيد. در طي اين زمان شما و او هر كدام بايد به نوبت به مدت سي دقيقه با دستمالي چشمان خود را ببنديد. زماني كه يكي از شما دو نفر چشمانش بسته است، ديگري (شخص بينا) هدايت شخص نابينا را در پارك، محل سايه دار و پر از درخت يا هر جايي كه قرار گذاشته ايد. بر عهده مي گيرد. شخص بينا بايد دستورالعمل هاي كلامي دقيق و روشن ارائه دهد و به ديگري (شخص بينا) فقط اجازه دهد كه بازو يا آرنج دست چپ او را بگيرد. شخص “نابينا” مي تواند هر پرسشي را كه دارد از ديگري بپرسد. شخص “بينا” مسير و جهت اين پياده روي را تعيين نمی كند. هدايت شخص “بينا” مسير و جهت اين پياده روی را تعيين می كند. پس از اتمام سي دقيقه اول پياده روي، جاهايتان را با يكديگر عوض كنيد و كسي كه در سي دقيقه نخست دستمال روي چشمانش بود و نقش “نابينا” را ايفا مي كرد، در سي دقيقه دوم چشم ديگري را ميبندد و خود نقش “بينا” را ايفا خواهد كرد. هر گاه هر دو نفر نقش هاي بينا و نابينا را ايفا كردند، سي دقيقه ديگر فرصت دارند تا درباره موارد زير با يكديگر بحث كنند:

1) اعتماد داشتن به شما چه قدر خوب است؟

 ٢) نقش “بينا” را چه قدر خوب ايفا كردم؟

3) نقش “نابينا“ را چه قدر خوب ايفا كردم؟

 ٤) اعتماد دو سويه چه قدر در توفيق قدم زدن از روي اعتماد مهم است؟

 ٥) وقتي چشمانم بسته بود، چه احساسي داشتم؟

 ٦) وقتي شخص “بينا“ مرا هدايت می كرد چه احساسی داشتم؟

 ٧) دستورالعمل های كلامی من برای تو چه قدر روشن بودند؟

 ٨) چه قدر مي توانستم هدايت هايم را بهبود بخشم؟

 ٩) چه قدر تو هدايت های مرامی پذيرفتی؟

 ١٠) اين تجربه درباره اعتماد كردن به يكديگر حاوی چه نكاتی است؟

١١) اين تجربه درباره ترسم از فقدان كنترل شخص حاوی چه نكاتی است؟

 ١٢) اين تجربه درباره تغييراتی كه ما برای اعتماد سازی دو سويه بدان نيازمنديم، چه به ما مي گويد؟

 ١٣) چه قدر مايليم چنين قدم زدنی را به مدت يك ماه يا تا وقتی كه به سطح سالمی از اعتماد به يكديگر برسيم ادامه دهيم؟

 ١٤) ديگر موانع موجود بر سر راه اعتماد ما نسبت به يكديگر كدامند؟ ١٥) تا كجا مايليم حس اعتمادمان ريشه دواند؟

 گام ٤: اگر پس از تكميل گام هاي ٣ ،٢ ،١ هنوز در اعتماد كردن به اشخاص، گروه ها يا مؤسسات دچار مشكل ايد، مجدداً به گام ١ بازگرديد و دوباره تمرين را آغاز كنيد

 چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟ 

 1- همیشه خوشرو و خوش‌ لباس و مرتب باشیم.

2- هنگام برقراری ارتباط کلامی، در چشمان شخصی که مخاطب ماست ‌نگاه کنیم.

3- به دیگران هم فرصت صحبت‌ کردن بدهیم.

4- صداقت و راستگویی را سرلوحه رفتار خود قرار دهیم.

5- به گونه‌ای به دیگران خدمت کنیم که هم خود راضی باشیم و هم طرف مقابل و مهم‌تر از همه خداوند هم راضی باشد.

6- نسبت به ارزش‌های فرهنگی و اخلاقیات جامعه خود پایبند باشیم.

7- در سلام‌ کردن پیشقدم باشیم.

8- در حد معتدل و مناسب از ویژگی‌های مثبت طرف مقابل تعریف کنیم.

9- لبخند را فراموش نکنیم، زیرا لبخند زیباترین هدیه‌ای است که همواره برای بخشیدن در اختیار داریم.

10- بکوشیم در رفتار، گفتار و اعمالمان تناقضی نباشد.

11- متانت، وقار و آرامش را در رفتارمان فراموش نکنیم./سمینار ما

این مطلب رو هم از دست ندید: 

MARINE INSURANCE

 پایگاه جامع اطلاعات بیمه (اینشورنس اینفو)
0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید?
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *