حقوق بیمه

قواعد خاص بیمه‌های خسارت (بخش اول)

/
قواعد خاص بیمه‌های خسارت: بیمه خسارت شامل دو شاخه بزرگ بیمه اموال و…
حقوق بیمه

احکام مربوط به بیمه‌های مسئولیت (بخش اول)

/
خطری که در حقوق بیمه مسئولیت موضوع پوشش قرار می‌گیرد دارای ویژ…
حقوق بیمه

اصول و عناصر مشترک عقود بیمه (بخش اول)

/
بخش اول: ریسک موضوع بیمه الف) در تعریف حقوق بیمه ریسک مفهومی کلیدی …

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش بیست و یکم(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین- واگذاری بدون قيد و شرط-تصادم -خسارت کلّی فرضی-خسارت کلّی واقعی -اعراض و بازمانده 

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش بیستم(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین مانندخسارت های پرداخت نشده چیست ؟ خسارت های معوّق چیست ؟ ذينفع بیمه نامه چیست ؟ پيشگيری از خسارت چیست ؟

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش نوزدهم(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین بيمه عدم استفاده چیست-بيمه از دست دادن پروانه چیست-سال وقوع خسارت چیست

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش هیجدهم(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین هزينه تمام شده خسارت چیست- تعریف اصطلاح تجربه خسارت-اصطلاح انتقال زيان به حساب سال بعد یعنی چه

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش هفدهم(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین -ارزياب خسارت کیست- تعریف صورت خسارت ها در بیمه-شرایط اعلام خسارت به بيمه گر-

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش شانزدهم(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-قرارداد بيمه الحاقی چیست-بيمه نامه تعديل پذير چیست-بيمه عمر قابل تعديل چیست-بيمه نامه تعديل پذير چیست